Podwyżka czynszu w trakcie trwania umowy

• Data: 2024-06-02 • Autor: Grzegorz Stefanowski

Właściciel mieszkania zdecydował bez zapowiedzi, że podnosi koszt najmu z 2900 zł do 3400 zł. Czy może tak zrobić? Czy można zmienić umowę w ten sposób, żeby ewentualnie zgodzić się na podwyżkę, ale bez możliwości kolejnych podwyżek przez następne 18 miesięcy? Umowa na najem okazjonalny do sierpnia 2023 roku.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Podwyżka czynszu w trakcie trwania umowy

Brak uregulowania kwestii czynszu w umowie

Odpowiedź na przedstawione zagadnienie jest twierdząca, zwłaszcza wobec pierwszego pytania. Skoro nie uregulowaliście Państwo, jako strony umowy, w ogóle kwestii zmiany czynszu w umowie najmu okazjonalnego, to jej postanowienia, jako takie, obowiązują i powinny być zmienione tylko zgodną wolą stron. Formą tej zmiany jest aneks do umowy. O powyższym stanowi art. 19c ust. 2 ustawy z 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego:

Art. 19c [Czynsz, opłaty]

1. Z tytułu najmu okazjonalnego lokalu, oprócz czynszu, właściciel pobiera jedynie opłaty niezależne od właściciela, chyba że umowa stanowi inaczej.

2. Właściciel może podwyższyć czynsz wyłącznie zgodnie z warunkami określonymi w umowie”.

Zaznaczyć jednak trzeba, iż aneksem chce Pan proponować wprowadzenie, tak czy inaczej, faktu podwyższenia czynszu i przedstawia mechanizm tego podwyższenia, który tutaj ma się ograniczyć do jednorazowej możliwości obowiązującej do końca umowy. Przypominam jednakże, iż jest to Pana propozycja, a druga strona ma się prawo, ale nie obowiązek, na to zgodzić.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Stanowisko piśmiennictwa prawnego

Piśmiennictwo nie jest w tej kwestii zgodne co do całkowitego braku możliwości podwyższenia czynszu, gdy w umowie najmu okazjonalnego strony nie uregulowały tej kwestii. Poniżej komentarz do ww. przepisu (Komentarz do art. 19c, red. Chaciński, 2019):

„Podwyższenie czynszu. Zgodnie z art. 19e OchrLokU w przypadku dokonania zgłoszenia zawarcia umowy najmu okazjonalnego naczelnikowi urzędu skarbowego nie mają do niej zastosowania art. 8a i 9 OchrLokU. Oznacza to, że ustalenie zasad podwyższania czynszu pozostawiono samym stronom umowy. W przypadku braku regulacji umownej zastosowanie znajdzie art. 6851 KC, zgodnie z którym wynajmujący może podwyższyć czynsz, wypowiadając dotychczasową wysokość czynszu najpóźniej na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego. Użycie w art. 19c ust. 2 OchrLokU zwrotu »wyłącznie zgodnie z warunkami określonymi w umowie« nie należy rozumieć jako wyłączającego zastosowanie art. 6851 KC, ale jako potwierdzającego wyłączenie stosowania unormowań zawartych w art. 8 i 9a OchrLokU. Taka interpretacja wynika zarówno z wykładni systemowej, jak i funkcjonalnej. Wprowadzenie szczególnych unormowań dotyczących umowy najmu okazjonalnego miało na celu wyłączenie takich umów spod restrykcyjnych uregulowań OchrLokU, m.in. w zakresie podwyższania czynszu. W konsekwencji do umowy najmu okazjonalnego jako czynności cywilnoprawnej mają zastosowanie przepisy KC. Trudno byłoby przyjąć, aby w przypadku zawarcia wieloletniej umowy najmu – przy braku umownej regulacji dotyczącej podwyższenie czynszu – wynajmujący był pozbawiony uprawnienia do jego wypowiedzenia”.

Wydaje się więc, iż zgodnie z art. 6851 Kodeksu cywilnego [Wypowiedzenie wysokości czynszu]: „wynajmujący lokal może podwyższyć czynsz, wypowiadając dotychczasową wysokość czynszu najpóźniej na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego”. Wykładnia prawa dopuszcza nawet, iż wynajmujący może Panu podwyższyć czynsz także bez zmiany umowy aneksem. Z kolei Pana propozycja braku dalszych podwyżek musi zostać przez wynajmującego przyjęta i wprowadzona aneksem do umowy najmu, aby miała moc obowiązującą, zgodnie zresztą z § 9 ust. 4 umowy najmu. I nie ma Pan w zasadzie skutecznego sposobu prawnego, aby wynajmującego do takiej zmiany, czyli zgody na brak dalszych podwyżek czynszu, zmusić.

Przykłady

 
Podwyżka bez zapowiedzi

Pani Anna wynajmuje mieszkanie od sierpnia 2022 roku na podstawie umowy najmu okazjonalnego. W marcu 2024 roku właściciel poinformował ją, że od następnego miesiąca czynsz wzrośnie z 2900 zł do 3400 zł. Pani Anna była zaskoczona, ponieważ w umowie nie było zapisu o możliwości podwyżki czynszu. Zdecydowała się negocjować z właścicielem wprowadzenie aneksu do umowy, który przewidywałby jednorazową podwyżkę i brak możliwości kolejnych podwyżek przez następne 18 miesięcy. Właściciel zgodził się na takie rozwiązanie, a aneks został podpisany.

 
Zgoda na aneks z zastrzeżeniem

Pan Tomasz wynajmuje mieszkanie od października 2021 roku. W maju 2024 roku właściciel zapowiedział podwyżkę czynszu z 2900 zł do 3400 zł. W umowie nie było żadnych postanowień dotyczących podwyżek czynszu. Pan Tomasz skonsultował się z prawnikiem i dowiedział się, że właściciel ma prawo podnieść czynsz zgodnie z art. 6851 Kodeksu cywilnego. Jednakże, aby uniknąć dalszych podwyżek, zaproponował właścicielowi podpisanie aneksu, który zapewniałby stały czynsz przez kolejne 18 miesięcy. Właściciel zgodził się na takie warunki.

 
Brak zgody na podwyżkę

Pani Katarzyna wynajmuje mieszkanie na podstawie umowy najmu okazjonalnego od stycznia 2022 roku. W kwietniu 2024 roku właściciel poinformował ją o planowanej podwyżce czynszu z 2900 zł do 3400 zł. Pani Katarzyna zwróciła uwagę, że w umowie nie ma zapisu umożliwiającego podwyżkę czynszu bez jej zgody. Właściciel powołał się na art. 6851 Kodeksu cywilnego, ale pani Katarzyna nie zgodziła się na proponowaną podwyżkę i zaproponowała podpisanie aneksu z gwarancją braku kolejnych podwyżek przez następne 18 miesięcy. Niestety, właściciel odmówił, co zmusiło panią Katarzynę do poszukiwania nowego mieszkania.

Podsumowanie

 

Kwestia podwyżki czynszu w trakcie trwania umowy najmu okazjonalnego zależy od zapisów zawartych w umowie oraz przepisów prawa, w tym art. 6851 Kodeksu cywilnego. W przypadku braku regulacji umownych, właściciel ma prawo podnieść czynsz, ale wynajmujący może negocjować warunki podwyżki i wprowadzić aneks zapobiegający dalszym podwyżkom. Ważne jest, aby obie strony zgodziły się na nowe warunki i formalnie je zatwierdziły.

Oferta porad prawnych

 

Oferujemy kompleksowe porady prawne online oraz pomoc w sporządzaniu pism związanych z najmem, w tym negocjacje umów i aneksów dotyczących podwyżek czynszu. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać profesjonalne wsparcie prawne bez wychodzenia z domu. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego - Dz.U. 2001 nr 71 poz. 733

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Grzegorz Stefanowski

O autorze: Grzegorz Stefanowski

Radca prawny od 1998 r., absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracę magisterską napisał w obecnym Laboratorium Kryminalistyki UAM. Ukończył Studium podyplomowe w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Posiada uprawnienia mediatora i doradcy obywatelskiego. Doświadczenie zawodowe w strukturach banku oraz własnej Kancelarii Radcy Prawnego w Katowicach.

Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, bankowym, własności intelektualnej, problemach prawnych życia codziennego, prawie gospodarczym.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »