Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem mieszkaniowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Uciążliwa działalność gastronomiczna pod mieszkaniem

Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 2018-05-18 • Aktualizacja: 2021-07-03

Pod moim mieszkaniem otwarto działalność gastronomiczną (smażalnia burgerów) Jest to bardzo uciążliwe. W łazience zapach jest nie do zniesienia. Wspólnota mieszkaniowa nie zgadza się na zamontowanie nowego ciągu wentylacyjnego z lokalu na zewnątrz budynku. Co mogę zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Uciążliwa działalność gastronomiczna pod mieszkaniem

Naruszenie zasad współżycia społecznego

Zgodnie z art. 140 Kodeksu cywilnego właściciel w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa. Jednakże bardzo szerokie uprawnienia właściciela (np. do prowadzenia działalności gospodarczej w postaci smażalni burgerów) ulegają poważnym ograniczeniom. Kończą się one bowiem w momencie, kiedy zaczyna się uprawnienie innej osoby. O takiej sytuacji mówi art. 144 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż „właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych”.

W związku z tym przysługuje Panu roszczenie względem właściciela nieruchomości lokalowej, w której mieści się burgerownia (niezależnie, czy jest nim osoba prowadząca firmę, czy inny podmiot, który wynajmuje pomieszczenia) o zaprzestanie naruszeń, polegających na przenikaniu intensywnego zapachu do Pana mieszkania. W sytuacji, jeśli użytkowany przez burgerownię lokal jest nieprzystosowany do prowadzenia tego typu działalności, to do właściciela lokalu należy zapewnienie odpowiednich warunków, w tym wystarczająco drożnego ciągu wentylacyjnego i ewentualne pertraktacje ze wspólnotą.

W piśmie skierowanym do właściciela lokalu może powołać się Pan na oba wspominane przepisy, tj. art. 140 Kodeksu cywilnego, ze względu na fakt, iż naruszane są zasady współżycia społecznego, oraz na art. 144 Kodeksu cywilnego jako podstawę Pana roszczenia.

W przypadku, jeśli próba polubownego załatwienia sporu nie przyniesie skutku, może Pan wytoczyć powództwo o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń, w oparciu o dyspozycję art. 24 Kodeksu cywilnego. Ponadto, jeżeli poprzez immisje wyrządzona została szkoda (np. nie był Pan w stanie znieść zapachu i musiał Pan przeprowadzić się na pewien czas lub zapach przeniknął do dywanów, ścian itp.), może Pan żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych.

„Art. 24

§ 1. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

§ 2. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych”.

Sugeruję także zawarcie informacji o możliwości dochodzenia Pana praw na drodze sądowej w piśmie do właściciela lokalu, co powinno go dodatkowo zmotywować do podjęcia niezbędnych działań.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem mieszkaniowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »