Spłata kredytu normatywnego

• Data: 2023-05-19 • Autor: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Od 1995 r. mieszkam w lokalu spółdzielczym własnościowym, który spłaciłam w 100% jeszcze przed otrzymaniem przydziału od SM. Chcę swoje prawo spółdzielcze zmienić na odrębną własność. Jednak warunkiem SM wykonania przekształcenia jest całkowite spłacenie kredytu normatywnego, wziętego przez SM na koszty budowy, z którego ja nie korzystałam ani nie musiałam spłacać. Czy stawiany przez spółdzielnię warunek, uniemożliwiający przekształcenie, ma jakieś podstawy prawne, a jeśli nie, to jak uzasadnić jego bezprawność?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Spłata kredytu normatywnego

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest ograniczonym prawem rzeczowym, które umożliwia korzystanie z mieszkania, ale nie przyznaje prawa własności lokalu. Właścicielem budynku oraz znajdujących się w nim lokali mieszkalnych jest zatem spółdzielnia mieszkaniowa – tak samo jak jest ona właścicielem lub użytkownikiem wieczystym gruntu, na którym taki budynek stoi.

Przekształcenie prawa we własność

Celem doprowadzenia do przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu we własność trzeba wystosować pisemny wniosek o zawarcie umowy o przekształcenie własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu w odrębną własność do zarządu spółdzielni. Natomiast są trzy warunki, które muszą zostać spełnione, by do przekształcenia faktycznie mogło dojść. Pierwszy warunek jest taki, że działka pod budynkiem, w którem jest lokal objęty wnioskiem o przekształcenie, musi mieć uregulowaną sytuację prawną – czyli najważniejsze to, że nie mogą obciążać jej roszczenia byłych właścicieli czy innych podmiotów. Drugi warunek jest taki, że Pani jako posiadacz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu musi spłacić tę część kredytu mieszkaniowego zaciągniętego przez spółdzielnię, która przypada na Pani lokal. I trzeci warunek to brak zaległości czynszowych w odniesieniu do Pani lokalu.

A zatem Pani jako wnioskodawca musi spłacić kredyty, które spółdzielnia zaciągnęła na sfinansowanie budowy danego (czyli Pani) lokalu wraz z odsetkami, by Pani wniosek o przekształcenie został uwzględniony.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Kredyt spółdzielni

Powyższe wynika z art. 12 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych:

„1. Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego:

1) spłaty przypadającej na ten lokal części zobowiązań spółdzielni związanych z budową, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami, a jeżeli spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków – spłaty przypadającej na ten lokal części umorzenia kredytu w kwocie podlegającej odprowadzeniu przez spółdzielnię do budżetu państwa;

2) spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1”.

WSA w wyroku z 18 maja 2017 r., sygn. akt I SA/ Ol 872/16, orzekł: „Wydatek na rzecz spółdzielni mieszkaniowej, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 u.s.m. stanowi ustawowy i konieczny warunek dla zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu, do którego wcześniej przysługiwało lokatorskie prawo do lokalu. 2. Kwoty wpłacone przez skarżącą na rzecz spółdzielni mieszkaniowej na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 u.s.m. stanowią wydatek przeznaczony wprost na nabycie odrębnej własności lokalu, a wręcz stanowią odpowiednik ceny płaconej w przypadku nabycia nieruchomości”.

Nie chodzi zatem o Pani kredyt, lecz o kredyt spółdzielni. Członek wnioskujący powinien wpłacić w całości do spółdzielni przypadający na jego lokal wkład mieszkaniowy wynikający z ostatecznego rozliczenia kosztów budowy zadania inwestycyjnego, a jeżeli spółdzielnia na poczet części tego wkładu zaciągnęła kredyt bankowy, wówczas członek wnioskujący powinien dokonać spłaty tej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami.

Tylko gdy wnioskujący spełni wszystkie trzy wskazane warunki, na spółdzielni spoczywał będzie obowiązek realizacji roszczenia w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Paulina Olejniczak-Suchodolska

O autorze: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »