Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem TBS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak mogę podnająć mieszkanie z TBS?

Filip Syrkiewicz • Opublikowane: 2018-04-11

Jak mogę podnająć mieszkanie z TBS? Partycypantem mieszkania (w którym aktualnie mieszkam – jestem najemczynią) jest mój brat i bratowa, TBS nie widzi przeszkód. Jak to wygląda wobec urzędu skarbowego?

Filip Syrkiewicz

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź, która rozwiała wszystkie wątpliwości. Nie musimy już korzystać z rad typu: "zróbcie na wszelki wypadek", które okazały się bezpodstawne i wymagały poniesienia dużych kosztów przez naszą rodzinę.
Halina, 56 lat, księgowa
Bardzo dziękuję za udzieloną mi poradę. Złożyłam dokumenty do PZU i czekam na decyzję. Cieszę się, że można tak szybko elektronicznie otrzymać pomoc w razie potrzeby. Będę korzystała z takiej formy porady. Wprawdzie ZUS nie uzna tego przypadku za nieszczęśliwy wypadek, jednak wydaje mi się ( po przeczytanie Państwa odpowiedzi) jakieś pieniądze z tytułu śmierci męża powinnam otrzymać.
Stefania
Potrzebowałem szybkiej porady prawnej. Nie wierzyłem, że się tak stanie, ale jednak odpowiedź przyszła niezwykle szybko w tym samym dniu, było to w niedzielę. Interpretacja także dotarła błyskawicznie. Niestety z dodatkowymi pytaniami była już zwłoka i nawet się musiałem upominać czy dostanę odpowiedź. Suma summarum problem został wyjaśniony i jak się mogę spodziewać będzie niekorzystny dla mnie. 
Krzysztof, 61 lat
Witam. Dzięki Państwu uzyskałam klarowne i konkretne informacje. Dziękuję.
Małgorzata
Bardzo dziękuje za dokładną i szybką odpowiedz na moje pytanie
Krzysztof

Zasady udostępniania lokali z zasobów towarzystw budownictwa społecznego oraz rozporządzania przysługującymi do nich prawami normują przepisy ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2017 r., poz. 79 z późn. zm.), a w kwestiach znajdujących się poza obszarem regulacji tej ustawy odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.) dotyczące najmu.

Co do zasady obrót prawami do lokali należącymi do zasobów towarzystwa budownictwa społecznego podlega ścisłej reglamentacji. Założeniem tej instytucji jest ograniczenie możliwości rozporządzania prawami do lokali w granicach uprawnień wynikających z umowy partycypacji. Właścicielem lokalu pozostaje zatem towarzystwo budownictwo społecznego, zaś uczestniczący w kosztach jego budowy partycypanci zachowują prawo do wskazania podmiotu, który wstąpi w stosunek najmu.

Z przedstawionego przez Panią opisu stanu faktycznego wynika, że prawo partycypacji w kosztach budowy lokalu przysługuje Pani bratu oraz jego żonie, a zatem wstąpiła Pani w stosunek najmu z towarzystwem budownictwa socjalnego na zasadzie art. 29 ust. 5 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, jako osoba bliska wskazana przez partycypanta.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Możliwość oddania lokalu należącego do zasobów towarzystwa należy oceniać na gruncie znajdujących w tym zakresie odpowiednie zastosowanie przepisów ustawy – Kodeks cywilny regulujących instytucję najmu lokalu. Stosownie do art. 6882 Kodeksu cywilnego najemca nie może oddać lokalu w podnajem lub bezpłatne użyczenie bez zgody właściciela, chyba że rozporządzenie to dokonywane jest na rzecz osoby, względem której najemca jest obciążony obowiązkiem alimentacyjnym.

Ustawodawca nie określił formy, w jakiej właściciel powinien udzielić zgody na podnajem, jednak dla celów dowodowych pożądane jest zachowanie co najmniej formy zwykłej pisemnej.

Dopuszczalność oraz warunki udostępniania lokalu osobom trzecim może także regulować umowa najmu, jak również akty wewnętrzne (statuty) towarzystw budownictwa społecznego.

Podsumowując, w razie udzielenia przez towarzystwo będące właścicielem lokalu stosownej zgody, najemca będzie mógł zawrzeć umowę podnajmu z innym podmiotem.

Nie należy natomiast tracić z pola widzenia, iż oddanie lokalu do korzystania osobie trzeciej, znajdującej się poza kręgiem uprawnionych do najmu może być oceniane w kryteriach obejścia przepisów ustawy.

Przychody z podnajmu podlegają opodatkowaniu na zasadach analogicznych, jak w przypadku najmu.

Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej może zatem skorzystać z możliwości opodatkowania przychodów z tego tytułu na zasadach ogólnych, tj. z zastosowaniem stawki procentowej PIT 18% lub 32% lub w ramach ryczałtu ewidencjonowanego według stawki 8,5%.

W tym drugim przypadku, nadwyżka ponad kwotę przychodu stanowiącą równowartość 4000 euro podlegać będzie opodatkowaniu z zastosowaniem stawki 20%. W tym wariancie podatnik obowiązany jest do obliczenia podatku i złożenia w urzędzie skarbowym okresowych deklaracji do 20 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu obowiązywania umowy podnajmu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem TBS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Zakup mieszkania przez najemcę TBS

W listopadzie 2005 r. zawarłam z TBS-em umowę o partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego i wpłaciłam do TBS-u kwotę tytułem...

Czy komornik może zająć za długi partycypację w TBS?

Czy komornik może zająć za długi partycypację w TBS?

 

Przekazanie mieszkania TBS przed sporządzeniem umowy cesji

Planuję przepisać partycypację w budynku TBS-u na inną osobę. Chcę wskazać TBS-owi nowego najemcę, a TBS ma miesiąc na weryfikację tej osoby....

Brak zgody na sprzedaż partycypacji w TBS

Mój dziadek i babcia zawarli umowę o partycypacji w TBS-ie. Najemcą mieszkania jest mój ojciec i ponosił cały koszt wynajmu i opłat....

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »