Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jak mogę podnająć mieszkanie z TBS?

• Zaktualizowano: 2022-12-18 • Autor: Filip Syrkiewicz

Jak mogę podnająć mieszkanie z TBS? Partycypantem mieszkania (w którym aktualnie mieszkam – jestem najemczynią) jest mój brat i bratowa, TBS nie widzi przeszkód. Jak to wygląda wobec urzędu skarbowego?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak mogę podnająć mieszkanie z TBS?

Czy można podnająć mieszkanie z TBS?

Zasady udostępniania lokali z zasobów towarzystw budownictwa społecznego (TBS) oraz rozporządzania przysługującymi do nich prawami normują przepisy ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2017 r., poz. 79 z późn. zm.), a w kwestiach znajdujących się poza obszarem regulacji tej ustawy odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.) dotyczące najmu.

Co do zasady obrót prawami do lokali należącymi do zasobów towarzystwa budownictwa społecznego podlega ścisłej reglamentacji. Założeniem tej instytucji jest ograniczenie możliwości rozporządzania prawami do lokali w granicach uprawnień wynikających z umowy partycypacji. Właścicielem lokalu pozostaje zatem towarzystwo budownictwo społecznego, zaś uczestniczący w kosztach jego budowy partycypanci zachowują prawo do wskazania podmiotu, który wstąpi w stosunek najmu.

Z przedstawionego przez Panią opisu stanu faktycznego wynika, że prawo partycypacji w kosztach budowy lokalu przysługuje Pani bratu oraz jego żonie, a zatem wstąpiła Pani w stosunek najmu z towarzystwem budownictwa socjalnego na zasadzie art. 29 ust. 5 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, jako osoba bliska wskazana przez partycypanta.

Możliwość oddania lokalu należącego do zasobów towarzystwa należy oceniać na gruncie znajdujących w tym zakresie odpowiednie zastosowanie przepisów ustawy – Kodeks cywilny regulujących instytucję najmu lokalu. Stosownie do art. 6882 Kodeksu cywilnego najemca nie może oddać lokalu w podnajem lub bezpłatne użyczenie bez zgody właściciela, chyba że rozporządzenie to dokonywane jest na rzecz osoby, względem której najemca jest obciążony obowiązkiem alimentacyjnym.

Ustawodawca nie określił formy, w jakiej właściciel powinien udzielić zgody na podnajem, jednak dla celów dowodowych pożądane jest zachowanie co najmniej formy zwykłej pisemnej.

Udostępnienie mieszkania TBS innej osobie 

Dopuszczalność oraz warunki udostępniania lokalu osobom trzecim może także regulować umowa najmu, jak również akty wewnętrzne (statuty) towarzystw budownictwa społecznego.

Podsumowując, w razie udzielenia przez towarzystwo będące właścicielem lokalu stosownej zgody, najemca będzie mógł zawrzeć umowę podnajmu z innym podmiotem.

Nie należy natomiast tracić z pola widzenia, iż oddanie lokalu do korzystania osobie trzeciej, znajdującej się poza kręgiem uprawnionych do najmu może być oceniane w kryteriach obejścia przepisów ustawy.

Przychody z podnajmu podlegają opodatkowaniu na zasadach analogicznych, jak w przypadku najmu.

Zobacz również: Użyczenie a najem

Jak rozliczyć podatek z podnajmu mieszkania?

Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej może zatem skorzystać z możliwości opodatkowania przychodów z tego tytułu na zasadach ogólnych, tj. z zastosowaniem stawki procentowej PIT 18% lub 32% lub w ramach ryczałtu ewidencjonowanego według stawki 8,5%.

W tym drugim przypadku, nadwyżka ponad kwotę przychodu stanowiącą równowartość 4000 euro podlegać będzie opodatkowaniu z zastosowaniem stawki 20%. W tym wariancie podatnik obowiązany jest do obliczenia podatku i złożenia w urzędzie skarbowym okresowych deklaracji do 20 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu obowiązywania umowy podnajmu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl