Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Obowiązek informowania mieszkańców o wizycie kominiarza

Monika Cieszyńska • Opublikowane: 2018-04-16

Czy administrator budynku komunalnego ma obowiązek uprzedzenia mieszkańców o planowanej wizycie kominiarza? Podczas ostatniej wizyty serwisanta niestety nie miałem możliwości wpuszczenia go do mieszkania. Po kilku dniach dostałem pismo z gminy, abym w trybie pilnym zlecił samodzielnie wizytę kominiarza, pokrył koszt i dostarczył protokół z oględzin. Dodam, że o wspomnianej wizycie nie zostałem poinformowany z uprzedzeniem, przez co nie miałem możliwości przygotowania się i wpuszczenia serwisanta do lokalu. Czy otrzymane pismo jest wiążące, czy faktycznie muszę samodzielnie pokryć koszt i czy o wspomnianych wizytach nie muszę być poinformowany z wyprzedzeniem?

Monika Cieszyńska

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź, która rozwiała wszystkie wątpliwości. Nie musimy już korzystać z rad typu: "zróbcie na wszelki wypadek", które okazały się bezpodstawne i wymagały poniesienia dużych kosztów przez naszą rodzinę.
Halina, 56 lat, księgowa
Bardzo dziękuję za udzieloną mi poradę. Złożyłam dokumenty do PZU i czekam na decyzję. Cieszę się, że można tak szybko elektronicznie otrzymać pomoc w razie potrzeby. Będę korzystała z takiej formy porady. Wprawdzie ZUS nie uzna tego przypadku za nieszczęśliwy wypadek, jednak wydaje mi się ( po przeczytanie Państwa odpowiedzi) jakieś pieniądze z tytułu śmierci męża powinnam otrzymać.
Stefania
Potrzebowałem szybkiej porady prawnej. Nie wierzyłem, że się tak stanie, ale jednak odpowiedź przyszła niezwykle szybko w tym samym dniu, było to w niedzielę. Interpretacja także dotarła błyskawicznie. Niestety z dodatkowymi pytaniami była już zwłoka i nawet się musiałem upominać czy dostanę odpowiedź. Suma summarum problem został wyjaśniony i jak się mogę spodziewać będzie niekorzystny dla mnie. 
Krzysztof, 61 lat
Witam. Dzięki Państwu uzyskałam klarowne i konkretne informacje. Dziękuję.
Małgorzata
Bardzo dziękuje za dokładną i szybką odpowiedz na moje pytanie
Krzysztof

Obowiązek dokonywania regularnej kontroli przewodów kominowych należy do właściciela/zarządcy lokalu, co jasno wynika z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy prawo budowlane, który stanowi:

„Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)”.

Niedochowanie tego obowiązku jest wykroczeniem i podlega karze grzywny.

Również rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów w § 34 nakazuje czyścić przewody wentylacyjne, dymowe i spalinowe z częstotliwością:

  • od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych – co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
  • od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 – co najmniej raz na 3 miesiące;
  • od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 – co najmniej raz na 6 miesięcy.

W obiektach lub ich częściach usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Powyższe uzupełnia także ustawa z dnia 21.06.2001 r. o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz Kodeks cywilny. Zgodnie z art. 6a ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów „do obowiązków wynajmującego (Gminy) zalicza się m.in. zapewnienie sprawnego działania istniejących instalacji i urządzeń związanych z budynkiem umożliwiających najemcy korzystanie z wody, paliw gazowych i ciekłych, ciepła, energii elektrycznej, dźwigów osobowych oraz innych instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie lokalu i budynku określone odrębnymi przepisami”. Z tym przepisem koresponduje ogólny obowiązek wynajmującego określony w art. 662 kodeksu cywilnego (kc), w myśl którego wynajmujący powinien wydać najemcy rzecz w stanie przydatnym do umówionego użytku i utrzymywać ją w takim stanie przez czas trwania najmu.

Z przedmiotowym obowiązkiem właściciela/zarządcy skorelowany jest obowiązek najemcy (czyli Pana) udostępnienia lokalu w celu dokonania przeglądu, o czym stanowi art. 10 ust. 3 ustawy o ochronie lokatorów:

„Po wcześniejszym ustaleniu terminu lokator powinien udostępnić właścicielowi lokal w celu dokonania:

1) okresowego, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach również doraźnego, przeglądu stanu i wyposażenia technicznego lokalu oraz ustalenia zakresu niezbędnych prac i ich wykonania;

2) zastępczego wykonania przez właściciela prac obciążających lokatora”.

Odpowiadając Panu na pytanie, należy stwierdzić, iż zarządca miał obowiązek ustalić z Panem termin przeglądu, gdyż wyżej cytowany artykuł jednoznacznie stanowi, iż udostępnienie lokalu w celu przeprowadzenia okresowego lub doraźnego przeglądu stanu technicznego lokalu odbywa się w terminie uzgodnionym przez właściciela z lokatorem.

Jeśli zatem zarządca rzeczywiście nie uzgodnił z Panem terminu, to jego żądania kierowane pod Pana adresem nie mają podstaw. Poza tym obowiązek przeprowadzenia przeglądu kominiarskiego nadal ciąży na zarządcy (tym samym moim zdaniem nieudostępnienie lokalu przez lokatora nie zwalnia zarządcy z przedmiotowego obowiązku).

Ponadto w doktrynie wyrażono pogląd, iż jeżeli wbrew obowiązkowi lokator nie udostępnia lokalu w celu dokonania okresowego lub doraźnego przeglądu, zastępczego wykonania przez właściciela prac obciążających lokatora bądź nie przeprowadza się do lokalu zamiennego, właściciel może wymusić na nim określone zachowanie tylko przez uzyskanie orzeczenia sądowego (tak Katarzyna Zdun-Załęska, Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Komentarz).

Przede wszystkim więc należy rozstrzygnąć, czy zarządca poinformował Pana o terminie planowanego przeglądu, np. przez wywieszenie informacji na klatce schodowej w widocznym miejscu. Nadto w ewentualnym sporze sądowy nie bez znaczenia będzie fakt, czy po powzięciu informacji o planowanym przeglądzie próbował Pan skontaktować się z zarządcą lub firmą kominiarską celem uzgodnienia innego terminu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Spadek a posiadacz mieszkania komunalnego

Jestem posiadaczem mieszkania komunalnego. Czy mogę przyjąć spadek? Dodam, że jest kilku spadkobierców, a spadkiem jest gospodarstwo rolne.

Czy mogę wrócić do zadłużonego mieszkania komunalnego?

Jestem zameldowany w zadłużonym mieszkaniu komunalnym. Dwukrotnie przed sądem dowiodłem, że mieszkam gdzie indziej i brak jest podstaw, abym...

Wykup mieszkania kwaterunkowego w Warszawie

Mieszkałem w lokalu kwaterunkowym (Warszawa) razem z mamą i jestem tam zameldowany od kilkunastu lat. Mama była głównym najemcą. Zmarła...

Przepisanie mieszkania z zasobów miasta

Mam mieszkanie z zasobów miasta. Czy mogę je przepisać na matkę?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »