PIT-28 ryczałt – kogo dotyczy i jak rozliczyć

• Data: 2023-09-14 • Autor: Artykuł Partnera

Deklaracja PIT 28 jest przeznaczona dla podatników, którzy w ciągu roku podatkowego uzyskali przychody opodatkowane w formie zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych, a więc z tytułu:

PIT-28 ryczałt – kogo dotyczy i jak rozliczyć
  • pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze rozliczanych w ramach działalności gospodarczej,
  • z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej lub jawnej,
  • umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, rozliczanych poza działalnością gospodarczą (wynajem prywatny),
  • ze sprzedaży produktów rolnych przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy.

Podatnik, który osiągnął przychody z więcej niż jednego z tych źródeł (a więc. np. z najmu prywatnego i z działalności gospodarczej) wykazuje je na jednej deklaracji PIT-28.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą skorzystać z ryczałtowej formy opłacania podatku, jeżeli złożą pisemne oświadczenie o wyborze takiej formy opodatkowania do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskały pierwszy w danym roku przychód z działalności gospodarczej. Dotyczy to osób zmieniających formę opodatkowania oraz rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej. Oświadczenia nie trzeba natomiast składać w kolejnym roku prowadzenia działalności, jeśli w poprzednim roku była ona opodatkowana ryczałtem i podatnik nie zrezygnował z tej formy opodatkowania.

Inne zasady dotyczą podatników uzyskujących prywatnie (a więc bez prowadzenia działalności gospodarczej) przychody z najmu lub dzierżawy. Wobec takich przychodów od 2023 r. opodatkowanie ryczałtem stosuje się automatycznie, bez potrzeby składania oświadczenia o wyborze tej formy. W rezultacie formularz PIT-28 jest jedynym, na jakim można wykazać dochody z tego tytułu.

Preferencyjne zasady rozliczeń i ulgi

Deklaracji PIT 28 nie można złożyć wspólnie z małżonkiem. Nie ma też możliwości skorzystania z preferencyjnej formy rozliczeń przewidzianej dla osób samotnie wychowujących dzieci (nie dotyczy to sytuacji, gdy w treści PIT-28 wykazane są wyłącznie przychody z najmu prywatnego).

Możliwe jest natomiast skorzystanie z większości ulg, w tym ulg wprowadzonych przez Polski Ład, a więc ulgi na powrót (czyli dla osób, które od 2022 r. przeniosły miejsce zamieszkania na terytorium Polski), z ulgi dla rodzin 4+ oraz ulgi dla pracujących seniorów.

Jakie dane należy podać w deklaracji PIT-28

Na druku PIT-28 wykazuje się wyłącznie przychody opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jeżeli podatnik w ciągu roku osiągał też przychody z innych źródeł (na przykład był zatrudniony na umowę o pracę), to takie przychody musi wykazać w innej deklaracji (na przykład PIT-37).

W deklaracji PIT-28 wykazuje się przychody objęte zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych w rozbiciu na poszczególne stawki podatku ryczałtowego. Te stawki zależą od rodzaju prowadzonej działalności i wynoszą od 2% do 17%. Dodatkowo przychody przypisuje się do jednej z czterech kategorii:

  • z działalności prowadzonej na własne nazwisko - stawka zależy od rodzaju działalności,
  • działalności w formie spółki/ spółek - stawka zależy od rodzaju działalności,
  • z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze - tu wykazuje się przychody opodatkowane według stawek 8,5% (do 100 tys. zł rocznie, w przypadku małżonków, którzy całość przychodów z najmu deklarują u jednego z nich - do 200 tys. zł rocznie) i 12,5% (nadwyżka ponad tę kwotę),
  • ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych - tu wykazuje się przychody opodatkowane według stawki 2%.

Następnie, po uwzględnieniu przysługujących odliczeń od przychodu, podatnik wylicza kwoty stanowiące podstawę opodatkowania, a w kolejnym kroku - wysokość należnego ryczałtu (ewentualnie pomniejszoną o przysługujące odliczenia od podatku). Podatnik wykazuje wreszcie kwotę ryczałtu wpłaconego za okres od stycznia do listopada roku podatkowego albo za pierwsze trzy kwartały roku podatkowego i na tej podstawie wylicza kwotę ryczałtu do zapłaty lub nadpłaty do zwrotu.

PIT-28 online przez Internet lub Twój e-PIT

Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe PIT-28 online jest udostępniane w usłudze Twój e-PIT, jednak z ograniczonym zakresem danych. Przygotowany przez skarbówkę formularz zawiera informacje o przychodach z prywatnego najmu, ale już nie z działalności gospodarczej. Co ważne, PIT-28 przygotowany w usłudze Twój e-PIT wymaga akceptacji przez podatnika i nie zostanie automatycznie zatwierdzony i wysłany, jeżeli ten nie podejmie żadnych działań.

PIT-28 można także złożyć elektronicznie poza usługą Twój e-PIT, lub w lub w tradycyjnej formie, przysyłając lub przynosząc papierowe zeznanie do właściwego urzędu skarbowego.

Deklaracja do końca kwietnia, zapłata podatku w styczniu

Po zmianie przepisów, jaką wprowadził Polski Ład, termin na składanie rocznego zeznania podatkowego na druku PIT-28 został wydłużony i obecnie jest identyczny, jak termin na składanie pozostałych rocznych zeznań. Graniczną datą jest 30 kwietnia, chyba że ten dzień wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy; wtedy termin na złożenie zeznania przesuwa się na pierwszy dzień roboczy po 30 kwietnia. Natomiast podatek ryczałtowy za grudzień lub za ostatni kwartał roku, którego dotyczy rozliczenie, należy zapłacić nie później niż 20 stycznia kolejnego roku (lub, gdy jest to sobota lub święto, pierwszego dnia roboczego po tej dacie).
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »