Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy możliwe jest rozkwaterowanie na mniejsze mieszkania komunalne?

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2016-11-04 • Aktualizacja: 2021-07-02

W moim mieszkaniu komunalnym jest zameldowanych 5 osób. Metrów mieszkalnych mamy 38. Tata ma orzeczenie z ZUS-u o niepełnosprawności, ale nie ma wzmianki o oddzielnym metrażu. Rodzice prowadzą osobne gospodarstwa (separacja), podobnie jak ja z synem i mój brat. Każdy prowadzi życie na swój koszt. Czy możliwe jest rozkwaterowanie nas na mniejsze mieszkania? Do którego dochodu członków tej rodziny będzie wliczanych mój dochód na macierzyńskim? Jaki metraż przysługuje poszczególnym osobom? Jakie są kryteria dochodowe?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy możliwe jest rozkwaterowanie na mniejsze mieszkania komunalne?

Trudne warunki mieszkaniowe

Z relacji, którą Pani przedstawia, wynika, iż zamieszkuje Pani w mieszkaniu komunalnym, gdzie łącznie zameldowanych jest 5 osób. Chciałaby Pani rozkwaterować mieszkanie komunalne, gdyż każdy z mieszkańców prowadzi odrębne gospodarstwo domowe, a Pani tata posiada orzeczenie z ZUS-u o niepełnosprawności.

Przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów przewidują , że rada gminy uchwala zasady i kryteria wynajmowania lokali komunalnych więc najwięcej potrzebnych informacji osoby zainteresowane lokalem komunalnym znajdą w uchwałach rad gmin. Należy pamiętać, że każda gmina może odmiennie regulować te kwestie, a w związku z tym nie należy się sugerować rozwiązaniami zasłyszanymi od osób zamieszkujących sąsiednie gminy, lecz wskazane jest zapoznanie się z uchwałą swojej gminy.

Lokale z mieszkaniowego zasobu Pani miasta mogą być wynajmowane osobom, które są bezdomne albo pozostają w trudnych warunkach mieszkaniowych, przy czym za trudne warunki mieszkaniowe uznaje się zamieszkiwanie w lokalu, w którym na osobę przypada nie więcej niż 6 m2 powierzchni mieszkalnej, a także zamieszkiwanie w pomieszczeniach nienadających się na stały pobyt ludzi w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, a nadto w których gospodarstwie domowym średni dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza minimum dochodowego. Przez minimum dochodowe należy rozumieć średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o najem lokalu nieprzekraczający 160% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym i 220% tej kwoty w gospodarstwie jednoosobowym, a także w gospodarstwie osoby samotnie wychowującej dziecko (dzieci), obowiązujący w dniu złożenia wniosku.

Dochód jako wytyczna

Przez dochód należy rozumieć dochód w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.), tj. wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Dochód stanowią m. in.:

 • wynagrodzenie za pracę (dochód brutto po potrąceniu składek ZUS i kosztów uzyskania), nagrody pieniężne wypłacane przez zakład pracy,
 • składki zdrowotne naliczane przez powiatowy urząd pracy lub pracodawcę (w przypadku przebywania na urlopie wychowawczym),
 • alimenty, świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
 • zasiłek rodzinny, świadczenie pielęgnacyjne wraz ze składką zdrowotną naliczoną przez ośrodek pomocy społecznej,
 • renta, emerytura, zasiłek dla bezrobotnych,
 • stypendia otrzymywane przez studentów, żołdy,
 • zasiłek chorobowy,
 • finansowa pomoc rodziny, dochód ze sprzedaży, dochód za wynajem lokalu mieszkalnego lub użytkowego, prace dorywcze,
 • zasiłek macierzyński,
 • dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego oraz podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
 • zasiłek stały oraz składka zdrowotna naliczana przez Ośrodek,
 • dochód z prowadzenia działalności gospodarczej,
 • dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego, dopłaty unijne,
 • nadpłata z tytułu rozliczenia zużycia energii cieplnej oraz wody i kanalizacji.

Osoby ubiegające się o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu Pani miasta muszą wykazać, że jest ono jest miejscem ich stałego pobytu.

W przypadku niepełnosprawności uchwała rady gminy dla miasta przewiduje, iż minimum dochodowe zwiększa się o 30% w stosunku do: osób niepełnosprawnych wymagających stałej opieki i prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe;

Podpisanie umowy najmu w trakcie związku małżeńskiego

Małżonkowie bez względu na istniejące między nimi stosunki majątkowe są oboje najemcami lokalu, jeżeli nawiązanie stosunku najmu lokalu nastąpiło w czasie trwania małżeństwa. Zatem jeżeli podpisanie najmu nastąpiło w trakcie małżeństwa, Pani mama też jest głównym najemcą. Jeżeli Pani tata chciałby uregulować kwestie prawa do tego lokalu i inne kwestie majątkowe, należałoby wystąpić do sądu o podział majątku wspólnego, w tym także prawa do lokalu komunalnego, np. poprzez przyznanie wyłącznego prawa do tego mieszkania. Należy jednak pamiętać, że żądając podziału majątku wspólnego, którego jedynym elementem jest prawo najmu lokalu mieszkalnego, i żądając przyznania go jednemu z byłych małżonków, trzeba spłacić udział drugiego z małżonków w tym lokalu. Wysokość tej spłaty określa sąd dokonujący podziału.

Uchwała przewiduje możliwość zamiany lokali. „W ramach mieszkaniowego zasobu mogą być dokonywane zamiany lokali:

1) z inicjatywy najemcy, jeżeli:

a) zamiana na lokal o zbliżonym metrażu jest wywołana uzasadnioną potrzebą zmiany lokalizacji, kondygnacji, wyposażenia technicznego,

b) celem jest zamiana na lokal o mniejszej powierzchni mieszkalnej lub użytkowej,

c) najemcy co najmniej dwóch lokali wyrażą chęć dokonania zamiany na mniejszą liczbę lokali, o łącznej powierzchni mieszkalnej lub użytkowej mniejszej niż dotychczasowa,

d) celem zamiany jest uzasadniona poprawa warunków mieszkaniowych poprzez zamianę na lokal o większej powierzchni mieszkalnej lub użytkowej, jeśli spełnione są kryteria określone w § 4, z zastrzeżeniem § 5 ust. 2 pkt 3 i § 5 ust. 3a;

e) najemca lokalu i osoby uprawnione do zamieszkiwania wystąpią o dokonanie zamiany na większą liczbę lokali z powodów rodzinnych lub społecznych, pod warunkiem, że wskutek takiej zamiany nastąpi rozdzielenie faktycznie funkcjonujących w dotychczas zajmowanym lokalu odrębnych gospodarstw domowych, jeśli spełnione są kryteria określone w § 4, z zastrzeżeniem § 5 ust. 2 pkt 3 i § 5 ust. 3a, przy czym można odstąpić od stosowania kryterium o którym mowa w § 4 pkt 2 w przypadkach określonych w § 7 ust. 1 pkt 8 lit. c pod warunkiem, że suma powierzchni wynajętych lokali nie przekracza powierzchni lokalu opuszczonego;

f) najemcy dwóch lub większej liczby lokali wystąpią o zamianę lokali pomiędzy sobą; w przypadku, gdy najemca zalega z opłatami czynszowymi i opłatami niezależnymi od właściciela, dokonanie zamiany może nastąpić dopiero po wcześniejszym uregulowaniu lub wpłaceniu do depozytu kwoty pokrywającej te zaległości przez dłużnika lub osobę, która miałaby zostać nowym najemcą zadłużonego lokalu;

2) z inicjatywy wynajmującego, jeżeli:

a) zamiana jest konieczna ze względu na realizację inwestycji miejskich, polegających w szczególności na rozbiórce, zbyciu lub remoncie budynku bądź zmianie sposobu użytkowania budynku bądź jego części,

b) najemca lub były najemca zalega z należnymi opłatami z tytułu korzystania z lokalu, a zamiana pozwoli uniknąć zaległości z tych tytułów, przy czym dokonanie takiej zamiany uzależnia się od uprzedniego uregulowania zaległości przez dłużnika lub osobę, która miałaby zostać nowym najemcą zadłużonego lokalu lub poprzez wpłacenie do depozytu kwoty pokrywającej te zaległości ; w szczególnie uzasadnionych przypadkach z osobą, która miałaby zostać nowym najemcą zadłużonego lokalu można zawrzeć porozumienie o przejęciu zadłużenia dotychczasowego najemcy i rozłożeniu jego spłaty na raty,

c) zamiana jest celowa ze względu na wymogi

racjonalnej gospodarki mieszkaniowym zasobem, w szczególności gdy:

 • dotychczas zajmowany przez najemcę lokal usytuowany jest w budynku, w którym udział Miasta w nieruchomości wspólnej wynosi poniżej 20 %,
 • zamiana prowadzi do likwidacji lokali niesamodzielnych,
 • najemca korzysta z obniżki czynszu naliczonego według obowiązujących stawek w stosunku do najemców o niskich dochodach, a w wyniku zamiany najemca otrzyma lokal o mniejszej powierzchni i o niższych wydatkach związanych z utrzymaniem tego lokalu,
 • lokatorzy wywiązują się z obowiązków najemcy a zamiana dokonywana jest na lokale w nowowybudowanych budynkach i ma na celu pozyskanie lokali mieszkalnych, w tym lokali socjalnych, zgodnie z założeniami wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta. Wynajmujący może wystąpić z inicjatywą zamiany, o której mowa powyżej po uprzednim przeanalizowaniu listy najemców zakwalifikowanych do zamiany na wolny lokal z zasobów miasta”.

Jak liczony jest dochód przy ubieganiu się o mieszkanie komunalne

Przy ubieganiu się o mieszkanie komunalne dochody naliczane są tak, jak przy wyliczaniu dodatku mieszkaniowego i precyzuje to ustawa o dodatkach mieszkaniowych. Proszę pamiętać, iż zmienia się sposób wyliczenia maksymalnego dochodu uprawniającego do starania się o najem lokalu komunalnego. W myśl nowej uchwały wskaźnik ten będzie wyliczany w stosunku do najniższej emerytury. Dla wieloosobowego gospodarstwa rodzinnego wyniesie on 160% tej kwoty (ok. 1380 zł brutto), a dla gospodarstw jednoosobowych – 220% (ok. 1850 zł brutto).

Wartość minimum dochodowego zwiększona została o 30% m.in. dla osób z budynków zwróconych dawnym właścicielom; dla osób, których wyłącznym źródłem dochodu w gospodarstwie domowym jest emerytura; niepełnosprawnych, wymagających stałej opieki i prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe; rodzin wielodzietnych, a także osób objętych programem wychodzenia z bezdomności.

O 60 p% wyższe minimum dochodowe przysługiwać będzie osobom z budynków odzyskanych przez byłych właścicieli, jeśli jedynym źródłem ich dochodu jest emerytura albo świadczenie z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. Takim samym kryterium dochodowym objęte będą lokale przyznawane pracownikom szkół oraz osobom, które będą chciały uregulować status mieszkania po śmierci lub opuszczeniu go przez najemcę.

Wniosek o rozkwaterowanie należy złożyć w wydziale mieszkań albo zakładzie gospodarki mieszkaniowej, która administruje budynkami mieszkalnymi należącymi do gminy. Formularze, zaświadczenia o dochodach oraz np. opinie od administratora lub z nadzoru budowlanego to niektóre wymagane dokumenty. O pozostałą dokumentację należy pytać w wydziale mieszkaniowym właściwym dla miejsca zamieszkania.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »