Jak załatwić zmianę lokatora głównego mieszkania komunalnego?

• Autor: Tomasz Krupiński

Moja siostra (lat 65) jest głównym lokatorem mieszkania komunalnego, w którym zameldowana jest od 3 lat moja córka, a jej siostrzenica. Siostra jest osobą samotną i schorowaną. Mieszkanie wymaga gruntownego remontu, który chciałaby sfinansować moja córka. Obie chciałyby zamiany głównego lokatora, tak aby była nim moja córka z możliwością dożywotniego zamieszkania w nim mojej siostry. Czy jest to możliwe i jak to zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Jak załatwić zmianę lokatora głównego mieszkania komunalnego?

Gmina decyduje komu przysługuje lokal komunalny

Niestety w takich przypadkach procedura taka zależy od uznania gminy, bowiem gmina jako właściciel tych lokali, działając jako podmiot na gruncie prawa cywilnego, decyduje (oczywiście w oparciu o pewne obiektywne kryteria), komu dany lokal przysługuje.

Wskazać należy, że zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego „rady gmin winny podjąć uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy”.

Stosownie do art. 21 ust. 3 ustawy „uchwała w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy powinna zawierać w szczególności:

1) wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą oddanie w najem lub w podnajem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego, oraz wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą zastosowanie obniżek czynszu;

2) warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy;

3) kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego;

4) warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach;

5) tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej;

6) zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy;

7) kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2”.

Zobacz również: Jak przepisać mieszkanie?

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Jak zmienić najemcę mieszkania należącego do gminy?

Mając na uwadze, iż stosunek najmu pomiędzy gminą a Pani siostrą trwa nadal, można zastanowić się nad procedurą zmiany głównego najemcy.

Sugeruję Pani córce, aby udała się do właściwego dla przedmiotowego lokalu urzędu gminy i uzyskała informację bądź kserokopię uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Wspomnianą uchwałę może ona też odszukać na stronie internetowej urzędu.

Dopiero analiza tej uchwały pozwoli na odpowiedź, jakie kroki należy poczynić w celu zmiany głównego najemcy.

Musi mieć Pani mieć też na uwadze, iż procedura zmiany głównego najemcy nie jest prosta i urzędy nie chcą dokonywać takich zmian. Na zmianę najemcy mieszkania musi wyrazić zgodę gmina, w której zasobie to mieszkanie się znajduje.

Pewną kartą przetargową z pewnością może stanowić propozycja wyremontowania mieszkania po ustanowieniu Pani córki jego głównym lokatorem, wraz z uprawnieniem do zamieszkania w tym lokalu, także przez Pani siostrę.

Stosowna uchwała, o której wspomniałem wyżej, winna zawierać rozdział regulujący zasady postępowania w stosunku do osób, które albo pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę, albo mieszkają wraz z nim i starają się o zmianę osoby głównego najemcy. Procedura rozpoczyna się od wniosku zainteresowanych osób.

Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu z zasobów gminy musi spełniać kryteria wskazane w stosownej uchwale. To ona wskazuje krąg osób, które mogą ubiegać się o mieszkanie z zasobów gminy. Ponadto osoby te winny spełniać kryteria wymienione w uchwale. Co do zasady są to m.in.: nieposiadanie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego, odpowiednie zagęszczenie w lokalu, w którym obecnie przebywa wnioskodawca, określony dochód brutto w przeliczeniu na jednego członka rodziny.

Uchwała z pewnością wskazuje dokumenty, które mają być załączone do wniosku, a także, w jakim terminie od opuszczenia lokalu przez najemcę, stosowny wniosek winien być zgłoszony.

Najpierw więc należałoby przejrzeć uchwałę, dlatego proszę o podanie miejscowości, w której lokal się znajduje.

Czy bratanica może wejść w stosunek najmu po śmierci ciotki?

Jedynie na marginesie wskażę, że Pani córce po śmierci Pani siostry, nie przysługuje prawo wstąpienia (z mocy prawa) w stosunek najmu po niej, chyba że jest współnajemcą lokalu (zawarta z nią została również umowa najmu).

Zgodnie z art. 691 Kodeksu cywilnego:

§ 1. W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą.

§ 2. Osoby wymienione w § 1 wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci.

§ 3. W razie braku osób wymienionych w § 1 stosunek najmu lokalu mieszkalnego wygasa.

§ 4. Osoby, które wstąpiły w stosunek najmu lokalu mieszkalnego na podstawie § 1, mogą go wypowiedzieć z zachowaniem terminów ustawowych, chociażby umowa najmu była zawarta na czas oznaczony. W razie wypowiedzenia stosunku najmu przez niektóre z tych osób stosunek ten wygasa względem osób, które go wypowiedziały.

§ 5. Przepisów § 1–4 nie stosuje się w razie śmierci jednego ze współnajemców lokalu mieszkalnego”.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Tomasz Krupiński

O autorze: Tomasz Krupiński

Radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem, magister prawa, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w prawie nieruchomości i prawie lokalowym (wykup mieszkań, najem, eksmisje, zasiedzenia itp.) oraz w prawie rodzinnym (rozwody, alimenty, podział majątku itp.). Doradza też wspólnotom mieszkaniowym i zarządcom nieruchomości (sam również ma uprawnienia zarządcy). Prowadzi własną kancelarię i reprezentuje naszych klientów w sądach.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »