Kategoria: Mieszkanie komunalne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak załatwić zmianę lokatora głównego mieszkania komunalnego?

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2016-05-23

Moja siostra (lat 65) jest głównym lokatorem mieszkania komunalnego, w którym zameldowana jest od 3 lat moja córka, a jej siostrzenica. Siostra jest osobą samotną i schorowaną. Mieszkanie wymaga gruntownego remontu, który chciałaby sfinansować moja córka. Obie chciałyby zamiany głównego lokatora, tak aby była nim moja córka z możliwością dożywotniego zamieszkania w nim mojej siostry. Czy jest to możliwe i jak to zrobić?

Tomasz Krupiński

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za rzeczową i wyczerpującą odpowiedź.
Bożena
Dziękuję bardzo za rzetelne i przydatne odpowiedzi na wszystkie moje pytania. Polecam ePorady24 każdemu, kto potrzebuje fachowej pomocy. Bardzo ważnym elementem jest to, że można zadawać wiele dodatkowych pytań w cenie ustalonej na początku, która jest naprawdę przystępna. W trakcie mojej sprawy nasuwało mi się mnóstwo pytań, które wysyłałam i za każdym razem otrzymywałam szybką, jasną odpowiedź. 
Aneta
Jestem zadowolona z tej opinii. W sposób szeroki i konkretny zostało opisane i wyjaśnione całe zdarzenie.
Elżbieta, 65 lat
Fachowa i rzetelna porada. Wszystkiego dowiedziałam się praktycznie po zadaniu jednego pytania. Dziękuję bardzo.
Anna, 46 lat
Bardzo wyczerpujące odpowiedzi Pani Anny Surfin, serdecznie polecam portal, już traciłam nadzieję, że cokolwiek mogę uczynić w mojej sprawie ale dzięki Pani Annie patrzę w przyszłość optymistycznie. Proszę się nie niecierpliwić gdy trzeba poczekać dłużej niż 24 h na odpowiedź ale naprawdę warto...i tak w skali tylu spraw i problemów jakie ma większość ludzi to odpowiedzi są ekspresowo udzielane i wyczerpująco. POLECAM w 100%
Ewelina

Niestety w takich przypadkach procedura taka zależy od uznania gminy, bowiem gmina jako właściciel tych lokali, działając jako podmiot na gruncie prawa cywilnego, decyduje (oczywiście w oparciu o pewne obiektywne kryteria), komu dany lokal przysługuje.

Wskazać należy, że zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego „rady gmin winny podjąć uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy”.

Stosownie do art. 21 ust. 3 ustawy „uchwała w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy powinna zawierać w szczególności:

1) wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą oddanie w najem lub w podnajem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego, oraz wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą zastosowanie obniżek czynszu;

2) warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy;

3) kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego;

4) warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach;

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

5) tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej;

6) zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy;

7) kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2”.

Mając na uwadze, iż stosunek najmu pomiędzy gminą a Pani siostrą trwa nadal, można zastanowić się nad procedurą zmiany głównego najemcy.

Sugeruję Pani córce, aby udała się do właściwego dla przedmiotowego lokalu urzędu gminy i uzyskała informację bądź kserokopię uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Wspomnianą uchwałę może ona też odszukać na stronie internetowej urzędu.

Dopiero analiza tej uchwały pozwoli na odpowiedź, jakie kroki należy poczynić w celu zmiany głównego najemcy.

Musi mieć Pani mieć też na uwadze, iż procedura zmiany głównego najemcy nie jest prosta i urzędy nie chcą dokonywać takich zmian. Na zmianę najemcy mieszkania musi wyrazić zgodę gmina, w której zasobie to mieszkanie się znajduje.

Pewną kartą przetargową z pewnością może stanowić propozycja wyremontowania mieszkania po ustanowieniu Pani córki jego głównym lokatorem, wraz z uprawnieniem do zamieszkania w tym lokalu, także przez Pani siostrę.

Stosowna uchwała, o której wspomniałem wyżej, winna zawierać rozdział regulujący zasady postępowania w stosunku do osób, które albo pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę, albo mieszkają wraz z nim i starają się o zmianę osoby głównego najemcy. Procedura rozpoczyna się od wniosku zainteresowanych osób.

Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu z zasobów gminy musi spełniać kryteria wskazane w stosownej uchwale. To ona wskazuje krąg osób, które mogą ubiegać się o mieszkanie z zasobów gminy. Ponadto osoby te winny spełniać kryteria wymienione w uchwale. Co do zasady są to m.in.: nieposiadanie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego, odpowiednie zagęszczenie w lokalu, w którym obecnie przebywa wnioskodawca, określony dochód brutto w przeliczeniu na jednego członka rodziny.

Uchwała z pewnością wskazuje dokumenty, które mają być załączone do wniosku, a także, w jakim terminie od opuszczenia lokalu przez najemcę, stosowny wniosek winien być zgłoszony.

Najpierw więc należałoby przejrzeć uchwałę, dlatego proszę o podanie miejscowości, w której lokal się znajduje.

Jedynie na marginesie wskażę, że Pani córce po śmierci Pani siostry, nie przysługuje prawo wstąpienia (z mocy prawa) w stosunek najmu po niej, chyba że jest współnajemcą lokalu (zawarta z nią została również umowa najmu).

Zgodnie z art. 691 Kodeksu cywilnego:

„§ 1. W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą.

§ 2. Osoby wymienione w § 1 wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci.

§ 3. W razie braku osób wymienionych w § 1 stosunek najmu lokalu mieszkalnego wygasa.

§ 4. Osoby, które wstąpiły w stosunek najmu lokalu mieszkalnego na podstawie § 1, mogą go wypowiedzieć z zachowaniem terminów ustawowych, chociażby umowa najmu była zawarta na czas oznaczony. W razie wypowiedzenia stosunku najmu przez niektóre z tych osób stosunek ten wygasa względem osób, które go wypowiedziały.

§ 5. Przepisów § 1–4 nie stosuje się w razie śmierci jednego ze współnajemców lokalu mieszkalnego”.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Zadaj pytanie »