Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy muszę zdać mieszkanie komunalne po śmierci mamy która była głównym najemcą?

Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 2019-12-02

Zmarła mi mama, która była głównym najemcą mieszkania komunalnego. Jestem tam zameldowany i cały czas mieszkam, dziś w administracji dowiedziałem się, że najprawdopodobniej będę musiał zdać to mieszkanie, chyba że mam przynależność. Tłumaczono nam zawsze, że nie można tego załatwić, bo jest to kamienica zabytkowa itd., itp. Jakiś czas temu mama była ze mną w administracji i chciała zrobić tak, bym to ja był głównym najemcą, ponieważ to ja się nią opiekuje i opłacam mieszkanie, z racji jej bardzo niskiej emerytury. Usłyszeliśmy, że nie ma takiej możliwości, dopiero po jej śmierci. Mama zmarła niedawno. Zgłaszając zgon, usłyszałem, że najprawdopodobniej muszę zdać to mieszkanie. Czy w związku zaistniałą sytuacją, będąc tam zameldowany, przebywając, mogę tam dalej być?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy muszę zdać mieszkanie komunalne po śmierci mamy która była głównym najemcą?

 Czy lokal komunalny można podarować lub dziedziczyć?

Prawdą jest, że lokalu komunalnego nie można ani podarować, ani dziedziczyć. Do lokali mieszkalnych, także będących w zasobach gmin maja jednak zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a zwłaszcza jeden z nich.

Wstąpienie w stosunek najmu po zmarłym

Wstąpienie w stosunek najmu po zmarłym najemcy następuje z mocy prawa przy spełnieniu przesłanek określonych w art. 691 Kodeksu cywilnego:

„§ 1. W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą.

§ 2. Osoby wymienione w § 1 wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci.

§ 3. W razie braku osób wymienionych w § 1 stosunek najmu lokalu mieszkalnego wygasa.

§ 4. Osoby, które wstąpiły w stosunek najmu lokalu mieszkalnego na podstawie § 1, mogą go wypowiedzieć z zachowaniem terminów ustawowych, chociażby umowa najmu była zawarta na czas oznaczony. W razie wypowiedzenia stosunku najmu przez niektóre z tych osób stosunek ten wygasa względem osób, które go wypowiedziały.

§ 5. Przepisów § 1–4 nie stosuje się w razie śmierci jednego ze współnajemców lokalu mieszkalnego”.

Skutkiem tej regulacji jest fakt, że stosunek najmu, którego stroną był zmarły najemca, mimo jego śmierci, trwa nadal, ale z udziałem osób (osoby) wstępujących w jego miejsce. Dochodzi zatem do przekształcenia podmiotowego po stronie najemcy (zob. wyr. SA w Łodzi z 22.5.2014 r., sygn. akt I ACa 1513/13).

Dotyczy on najmu wszelkich lokali mieszkalnych, w tym lokali zakładowych, komunalnych, skarbowych i spółdzielczych oraz pozostających w zasobach towarzystw budownictwa społecznego, przy czym jeśli chodzi o te ostatnie, to po spełnieniu dodatkowych warunków wynikających z ustawy z 26.10.1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

Przesłanki kontynuowania najmu lokalu mieszkalnego po śmierci najemcy są następujące: 

  • w chwili śmierci najemcy lokalu żyje przynajmniej jedna z osób wymienionych w artykule 691 § 1;
  • do chwili śmierci najemcy osoba wymieniona w artykule 691 § 1 zamieszkiwała stale z najemcą w tym lokalu (artykule 691 § 2).

Wstąpienie w stosunek najmu lokalu mieszkalnego

Jeżeli kilka osób spełnia przesłanki wymienione w tych przepisach, każda z nich wstępuje w stosunek najmu. Do wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego przez osoby wymienione w art. 691 § 1 jest wymagane stałe ich zamieszkiwanie w tym lokalu z najemcą do chwili jego śmierci (art. 691 § 2). Przesłanka ta jest spełniona, gdy lokal mieszkalny zajmowany wspólnie przez najemcę i daną osobę stanowi dla niej centrum spraw życiowych. Co do zasady nie jest stałym zamieszkiwaniem pobyt w mieszkaniu najemcy w celu udzielenia mu doraźnej pomocy. Osoba nie musi być zameldowana w lokalu zajmowanym przez najemcę, a jeżeli jest, nie przesądza to o spełnieniu omawianej przesłanki, może mieć jednak pewne znaczenie dowodowe.

Tak więc z chwilą śmierci mamy wstąpił Pan z mocy prawa w stosunek najmu lokalu. W razie sporu między wynajmującym (gminą) a Panem – synem zmarłej, powołującym się na wstąpienie w stosunek najmu po głównym najemcy, powinien Pan wystąpić do sądu o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Utrata mieszkania komunalnego w Warszawie

Moja sprawa dotyczy kwestii mieszkaniowych. Mieszkam wspólnie z siostrą w mieszkaniu, którego najemca była babcia. Chciałabym się dowiedzieć, czy...

 

Czy wnuczka ma prawo do mieszkania komunalnego po babci?

Czy wnuczka ma prawo do mieszkania komunalnego po babci?

Czy osoba zameldowana w mieszkaniu komunalnym z głównym najemcą może po śmierci głównego najemcy wykupić takie mieszkanie? Głównym najemcą jest...

Czy można dopisać dzieci do umowy najmu mieszkania od gminy?

Czy można dopisać dzieci do umowy najmu mieszkania od gminy?

Jestem (wraz z żoną i siostrą) najemcą mieszkania komunalnego w Warszawie. Czy mogę skutecznie żądać od urzędu miasta dopisania do umowy...

Mieszkanie gminne po zawarciu związku małżeńskiego

Mieszkanie gminne po zawarciu związku małżeńskiego

Jestem głównym najemcą mieszkania gminnego, obecnie je modernizuję na własny koszt. Chcę złożyć wniosek o wykup mieszkania, jednak zanim...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »