Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem służbowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy można zasiedzieć mieszkanie służbowe?

Janusz Polanowski • Opublikowane: 2016-10-31

Jestem policyjnym emerytem. Od przeszło 20 lat mieszkam w mieszkaniu służbowym będącym w dyspozycji Komendanta Wojewódzkiego Policji. Mieszkanie przyznano mi decyzją i mogę w nim mieszkać z żoną do śmierci. W budynku, w którym mieszkam, są jeszcze dwa mieszkania zamieszkałe przez czynnych policjantów oraz posterunek Policji. Czy mogę kupić zajmowany lokal w trybie zasiedzenia? Od chwili zamieszkania remontuję ten lokal i go modernizuję.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kupienie (kupno) i zasiedzenie są zagadnieniami bardzo od siebie odległymi – na tak zwany pierwszy rzut oka można by mówić o wykluczaniu się tych zagadnień, choć znawca logiki zapewne skrytykowałby użycie określenia „wykluczanie” w takim kontekście. Niech mi będzie wolno użyć następującego obrazowego zestawienia: kupno i zasiedzenia są zagadnieniami nie tyle z „innych parafii”, ile z „innych wyznań”.

W zakresie obecnie obowiązującego w Polsce prawa kupno i zasiedzenie łączy Kodeks cywilny (K.c.), ponieważ w tej ustawie uregulowano te dwa zagadnienia – odpowiednio: zasiedzenie (art. 172 i następne K.c.) oraz umowa sprzedaży (art. 535 i następne K.c.).

Gdyby trzymać się literalnie skonkretyzowanego przez Pana pytania, to w tym miejscu można by zakończyć tę odpowiedź. Za zasadne i potrzebne uważam przedstawienie objaśnień oraz zachęcenie Pana już teraz do zbadania stosunku prawnego, jaki łączy Pana z wynajmującym owo mieszkanie – być może zaznajomienie się z podstawami prawnymi korzystania z danego mieszkania służbowego (a z tym bywa różnie, niekiedy lokale służbowe są przekazywane gminom), pozwoli na opracowanie właściwej strategii ubiegania się o własność tego lokalu. Choć nie ma czegoś takiego jak „kupno przez zasiedzenie”, ale niekiedy możliwe jest kupienie mieszkania przez najemcę – w niektórych sytuacjach (nie tylko w przypadku części lokali komunalnych) urządza się akcje sprzedawania mieszkań najemcom. Być może udałoby się Panu po zbadaniu sytuacji prawnej lokalu przybliżyć do ustalenia, czy taka możliwość może dotyczyć przydzielonego Panu mieszkania służbowego.

Zasiedzenie (art. 172 i następne K.c.) oznacza zmianę właściciela z mocy samego prawa; na drodze sądowej można uzyskać stwierdzenie zasiedzenia – art. 609 i art. 610 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.). Zasiedzenie jest skutkiem tego, że posiadaczem samoistnym rzeczy stał się – i to na całe dziesięciolecia (w przypadku nieruchomości) ktoś, kto nie był właścicielem. Niezbędną przesłanką zasiedzenia jest posiadanie samoistne – drugą przesłanką jest odpowiednia długość posiadania (w charakterze posiadacza samoistnego).

Punktem wyjścia dla możliwości zasiedzenia nieruchomości (art. 46 K.c.) jest spełnienie przesłanek prawnych określonych w treści artykułu 172 K.c.:

„§ 1. Posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie).

§ 2. Po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze.”

Skoro Pan jest najemcą danego mieszkania, czyli jedną ze stron dotyczącej go umowy najmu – art. 659 i następne K.c. oraz ustawa o ochronie praw lokatorów… – to jest Pan posiadaczem zależnym. Pański status – w zakresie posiadania rzeczonego mieszkania – jest oczywisty w świetle artykułu 336 K.c., który stanowi: „Posiadaczem rzeczy jest zarówno ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto nią faktycznie włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą (posiadacz zależny)”.

Przewidziane w niektórych ustawach uprawnienie do pierwszeństwa nabycia rzeczy (np. mieszkania) odpowiadają prawu pierwokupu z Kodeksu cywilnego (art. 596 i następne). Z umowy najmu (jako takiej) prawo pierwokupu lub uprawnienia podobne nie przysługują – wskazanie podstaw prawnych zajmowania przez Pana mieszkania służbowego mogłoby ułatwić ewentualne przysługiwanie Panu takich uprawnień (które należy odróżniać od zasiedzenia).

W zakresie inwestowania w cudze mieszkanie – cudze, ponieważ ma ono swego właściciela (art. 140 K.c.) – proponuję uwzględniać (dość dokładne) przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów (zwłaszcza art. 6 i następne). Większej wartości inwestycje warto uzgadniać z wynajmującym na piśmie, szczególnie ze względów dowodowych (art. 74 K.c. oraz art. 244 i następne K.p.c.).

Wynajmujący (jego przedstawiciel) może różnie reagować na Pański ewentualny wniosek o ujawnienie umowy najmu w prowadzonej dla odnośnej nieruchomości księdze wieczystej (KW) – ja za swój obowiązek uważam poinformowanie Pana o możliwości ujawnienia najmu w KW.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Przydział mieszkania z WAM

Przydział mieszkania z WAM

Otrzymałem zawiadomienie o propozycji przyznania mi mieszkania służbowego od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Mieszkanie ma 1 pokój i 22 m 2 ...

Meldunek w zadłużonym mieszkaniu służbowym

Moi rodzice zrobili zadłużenie za czynsz (mieszkanie PKP). W 2009 roku skończyłam 18 lat. Rok później wyjechałam za granicę. Czy ponoszę...

 

Co zrobić z upartym i niepłacącym najemcą?

Wynajmuję mieszkanie pewnej parze z dziećmi. Najemcy podnajęli jeden pokój – wbrew umowie. Kilka miesięcy temu nie zapłacili odstępnego –...

 

Prawo do wykupu mieszkania zakładowego

Posiadam lokal zakładowy, w którym jestem zameldowana od 18 lat. 3 lata temu wybudowaliśmy z mężem w innej miejscowości dom. Czy fakt, że mam...

 

Świadczenie mieszkaniowe dla żołnierza

Świadczenie mieszkaniowe dla żołnierza

Otrzymałem zawiadomienie z Wojskowej Agencji Mieszkaniowej o przydzieleniu mi lokalu mieszkalnego. Czy w jakiś sposób mogę odmówić...

Mieszkanie służbowe dla leśniczego

Sprawa dotyczy mieszkania służbowego dla leśniczego. Od wielu lat zajmuję mieszkanie służbowe Lasów Państwowych (najpierw jako podleśniczy –...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »