Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem komunalnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy można dopisać dzieci do umowy najmu mieszkania od gminy?

Janusz Polanowski • Opublikowane: 2019-10-25

Jestem (wraz z żoną i siostrą) najemcą mieszkania komunalnego w Warszawie. Czy mogę skutecznie żądać od urzędu miasta dopisania do umowy najmu również moich dzieci, które w tym lokalu mieszkają? Czyli sprawić, że stronami umowy najmu będę ja, żona, siostra i dzieci?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy można dopisać dzieci do umowy najmu mieszkania od gminy?

Czy niepełnoletni może być najemcą lokalu

Osiągnięcie przedstawionego przez Pana celu wydaje się mało prawdopodobne, choć trudno to wykluczyć. Nie ma prawnego zakazu bycia najemcą lub wynajmującym przez dziecko, czyli osobę niepełnoletnią (rzeczownik „dziecko” ma więcej niż jedno znaczenie); pełnoletniość osiąga się wraz z ukończeniem osiemnastego roku życia – art. 10 Kodeksu cywilnego (K.c.) albo przez (nieco wcześniejsze) wyjście za mąż.

Zasady udostępniania mieszkań komunalnych

Umowę najmu uregulowano głównie w: art. 659 i następnych K.c. oraz w części przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów…, która dotyczy również zasad udostępniania mieszkań komunalnych – w jej przepisach przewidziano wydawanie aktów prawa miejscowego (na ogół uchwał rad gmin) w sprawie wynajmowania lokali komunalnych. Akty prawne są teraz szeroko dostępne przez Internet. Uchwałę nr LVIII/1751/2009 Rady m. st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy również zamieszczono (wraz z jej nowelizacjami) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Warszawy oraz w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Przepisy te nie przewidują wprost tak zwanego dopisywania kogoś do umowy najmu.

Umowa (w tym umowa najmu) wiąże wszystkie strony. Do zmiany umowy potrzebna jest zgoda wszystkich stron; w tym przypadku także: Pańskiej siostry (jako jednego z najemców) oraz właściwej dzielnicy w Warszawie (ponieważ to dzielnice warszawskie wykonują uprawnienia właścicielskie wobec lokali komunalnych).

Dokwaterowanie do mieszkania komunalnego

Każda umowa ma swą specyfikę. To dotyczy między innymi umowy najmu. Zmiana umowy najmu po stronie podmiotowej (a tym byłoby tak zwane dopisanie najemcy) oznacza istotną zmianę. Podstawową przesłanką występowania o oczekiwaną przez Pana zmianę byłaby zgoda wszystkich najemców (w tym Pańskiej siostry). Dopiero taka zgoda (udzielona na piśmie) mogłaby dać szansę na zajmowanie się podaniem (lub wnioskiem) przez wynajmującego. Jest określone grono najemców, których uprawnienia powinien szanować wynajmujący; gdyby wynajmujący był uprawniony (bez zgody wszystkich najemców) zwiększać grono najemców, to byłoby dopuszczalne dokwaterowanie kogoś do tegoż mieszkania (a tego najprawdopodobniej Państwo woleliby uniknąć). Grono najemców może mieć znaczenie także w kontekście (uregulowanego artykułem 691 K.c.) wstąpienia w prawo najmu (po stronie najemcy). Poszerzenie grona najemców mogłoby w przyszłości istotnie wpływać na możność wstąpienia w prawo najmu – to także trzeba mieć na uwadze przy podejmowaniu decyzji (tak przez aktualnych najemców, jak i przez wynajmującego) oraz przy ewentualnym rozstrzyganiu sprawy przez sąd (gdyby doszło do jej skierowania na drogę sądową). Zasada swobody umów (art. 3531 K.c.) pozwala na spore modyfikacje umów – jednak niezbędna jest do tego wola wszystkich stron umowy (w przypadku władz administracyjnych istotne mogą okazać się instrukcje wewnętrzne lub polecenia służbowe).

Wnioskowanie o przyznanie dwóch lokali mieszkalnych zamiast jednego dotychczasowego

W odnośnej uchwale „warszawskiej” (w sprawie wynajmowania lokali) uregulowano za to „zamianę lokali” (§ 8 i następne). Być może występują przesłanki do dokonania zmian, np. wnioskowania o przyznanie dwóch lokali mieszkalnych (zamiast jednego dotychczasowego). Jeżeli Państwa dzieci są już pełnoletnie, to ich zadaniem jest już lub stanie się w przyszłości dbanie o zabezpieczenie swych potrzeb mieszkaniowych; jednym z wariantów mogłoby okazać się zawnioskowanie o przydział mieszkania komunalnego. Jeśli zaś Państwa dzieci są niepełnoletnie, to Państwa (jako rodziców) zadaniem jest zabezpieczenie ich potrzeb mieszkaniowych; oznacza to np. zapewnienie mieszkania, ale już nie statusu najemcy (albo jednego z najemców) – skoro ich potrzeby mieszkaniowe są zabezpieczone, to trudno byłoby (z perspektywy obowiązków rodziców) uzasadniać dążenie do tego, by dzieci niepełnoletnie „dołączyły do grona najemców” mieszkania, w którym mieszkają.

Własność publiczna a uprawnienia właścicielskie

Uprawnienia właścicielskie – wskazane ogólnie w art. 140 K.c. oraz nieco ograniczone z uwagi na własność publiczną – są szerokie. Określenie „skuteczne” można różnie rozumieć. Skutecznym byłoby np. osiągnięcie porozumienia przez wszystkie strony umowy najmu. Byłoby bardzo trudno wskazać przepis prawny, na podstawie którego dałoby się sformułować roszczenie o „poszerzenie grona najemców”. Wnioskować wolno (np. o dokonanie zmian).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Trudności z zameldowaniem partnerki w mieszkaniu komunalnym

Trudności z zameldowaniem partnerki w mieszkaniu komunalnym

Mieszkam w lokalu komunalnym. Od kilku lat jestem związany z kobietą i chcieliśmy razem zamieszkać. Okazało się, że nie mam prawa nikogo...

Jak nie stracić mieszkania od gminy?

Jak nie stracić mieszkania od gminy?

Z żoną, teściową i rocznym dzieckiem mieszkamy w mieszkaniu po jej babci. Babcia przed śmiercią dostała wypowiedzenie najmu przez zaległości...

Czy mogę wykupić mieszkanie komunalne bez zgody najemcy - ojca?

Czy mogę wykupić mieszkanie komunalne bez zgody najemcy - ojca?

Chciałabym wykupić mieszkanie komunalne. Głównym najemcą mieszkania jest mój ojciec, który żyje w konkubinacie z moją mamą. Czy mogę wykupić...

Czy wnuczka ma prawo do mieszkania komunalnego po babci?

Czy wnuczka ma prawo do mieszkania komunalnego po babci?

Czy osoba zameldowana w mieszkaniu komunalnym z głównym najemcą może po śmierci głównego najemcy wykupić takie mieszkanie? Głównym najemcą jest...

Mieszkanie gminne po zawarciu związku małżeńskiego

Mieszkanie gminne po zawarciu związku małżeńskiego

Jestem głównym najemcą mieszkania gminnego, obecnie je modernizuję na własny koszt. Chcę złożyć wniosek o wykup mieszkania, jednak zanim...

Czy muszę zdać mieszkanie komunalne po śmierci mamy która była głównym najemcą?

Czy muszę zdać mieszkanie komunalne po śmierci mamy która była głównym najemcą?

Zmarła mi mama, która była głównym najemcą mieszkania komunalnego. Jestem tam zameldowany i cały czas mieszkam, dziś w administracji dowiedziałem...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »