Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z eksmisją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Eksmisja ze względu na zagrożenie życia sąsiadów

Michał Berliński • Opublikowane: 2019-09-06

Odziedziczyłem po dziadku mieszkanie własnościowe, w którym niestety zameldowany jest mój ojciec, który ze spadku został wydziedziczony. Ojciec jest bezrobotnym alkoholikiem. Nie poczuwa się do płacenia jakichkolwiek rachunków. Kilkukrotnie była już wzywana straż pożarna (pijany ojciec zostawił coś na gazie i zapomniał) oraz policja. Generalnie sąsiedzi obawiają się o swoje życie. Cały blok jest zagrożony. Dodam, że rodzice są po rozwodzie z winy ojca, a ja w tym mieszkaniu nie mieszkam. Czy w tym wypadku realna jest eksmisja ze względu na zagrożenie życia sąsiadów? Jakie kroki powinny być podjęte?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Eksmisja ze względu na zagrożenie życia sąsiadów

Skierowanie ojca alkoholika na przymusowe leczenie zamiast eksmisji

Problem, z którym zwrócił się Pan do nas nie należy do łatwych. Pomijając fakt łączących Państwa więzów rodzinnych, mamy również do czynienia z tematyką eksmisji, która jest bardzo problematyczna. Oczywiście zamiast eksmisji można rozważyć spróbować skierować ojca na przymusowe leczenie. W zaistniałej sytuacji zalecałbym obie opcje.

Co do kwestii ewentualnego leczenia (odpowiadam na to dodatkowo). Leczenie co do zasady jest dobrowolne, a przymusowe jest w przypadku rozbijania rodziny, demoralizacji, uchylania się od pracy lub zakłócania porządku i spokoju publicznego. Zawiadomienie należy złożyć do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych czynnych przy każdej gminie. Komisja przeprowadzi swoje czynności, czyli porozmawia z Państwem, sąsiadami, odwiedzi samego zainteresowanego, a następnie skieruje do sądu wniosek o przymusowe skierowanie takiej osoby na leczenie odwykowe. Orzeczenie wydawane jest po przeprowadzeniu rozprawy, co do zasady w terminie miesiąca od wpływu wniosku. Jeśli ojciec na rozprawę się nie stawi doprowadzi go tam policja. Sąd nakaże terapię zamknięta i zobowiąże np. kuratora do pilnowania efektów tejże terapii.

Lokator uporczywie zakłóca porządek w budynku

Co do kwestii samej eksmisji. Podstawą prawną w tym przypadku będzie art. 13 ust. 1 ustawy o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym „jeżeli lokator wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku, inny lokator lub właściciel innego lokalu w tym budynku może wytoczyć powództwo o rozwiązanie przez sąd stosunku prawnego uprawniającego do używania lokalu i nakazanie jego opróżnienia”.

Eksmisja małżonka alkoholika

Natomiast według ust. 2 art. 13 tejże ustawy – „współlokator może wytoczyć powództwo o nakazanie przez sąd eksmisji małżonka, rozwiedzionego małżonka lub innego współlokatora tego samego lokalu, jeżeli ten swoim rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie”.

Jak pozbyć się uciążliwego lokatora z meldunkiem

Pana ojciec korzysta z mieszkania na zasadzie użyczenia. Swym zachowaniem narusza przepisy Kodeksu cywilnego (dalej K.c.) z zakresu zasad współżycia społecznego, ale i art. 713 K.c., zgodnie z którym biorący do używania ponosi zwykłe koszty utrzymania rzeczy użyczonej. Nadto wyraźnie podkreślić należy, iż zgodnie z art. 716 K.c., jeżeli biorący używa rzeczy w sposób sprzeczny z umową albo z właściwościami lub z przeznaczeniem rzeczy, jeżeli powierza rzecz innej osobie nie będąc do tego upoważniony przez umowę ani zmuszony przez okoliczności, albo jeżeli rzecz stanie się potrzebna użyczającemu z powodów nie przewidzianych w chwili zawarcia umowy, użyczający może żądać zwrotu rzeczy, chociażby umowa była zawarta na czas oznaczony.

Pomimo, iż ojciec nie posiada tytułu prawnego do tego lokalu należy traktować go jako lokatora tego mieszkania i będą tu mieć zastosowanie te przepisy. Oczywiście w tym celu należy złożyć do sądu powództwo o eksmisję. Uprawnionym na podstawie ww. artykułów jest inny lokator, współlokator. W pozwie należy również wskazać wszystkie okoliczności, które świadczą o tym, iż ojciec swoim rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie oraz życie w lokalu. W pozwie warto też wskazać dowody świadczące o przymusowym leczeniu alkoholowym, o ile takie miało miejsce. Należy również wskazać na interwencje policji oraz fakt orzeczenia rozwodu z winy ojca. Nie wiem, czy Pańska mama dalej w tym mieszkaniu zamieszkuje. Sam meldunek nie ma żadnego znaczenia od strony formalnej. Ojca póki co Pan nie wymelduje, bowiem faktycznie pod tym adresem zamieszkuje.

Powództwo o eksmisję składa się do sądu rejonowego, wydziału cywilnego, właściwego dla miejsca położenia nieruchomości.

Brak uprawnienia do lokalu socjalnego

Sąd nie może orzec o braku uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego wobec:

1) kobiety w ciąży,

2) małoletniego, niepełnosprawnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 z późn. zm.) lub ubezwłasnowolnionego oraz sprawującego nad taką osobą opiekę i wspólnie z nią zamieszkałą,

3) obłożnie chorych,

4) emerytów i rencistów spełniających kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej,

5) osoby posiadającej status bezrobotnego,

6) osoby spełniającej przesłanki określone przez radę gminy w drodze uchwały

– chyba że osoby te mogą zamieszkać w innym lokalu niż dotychczas używany.

Jednak nie znaczy to, że nie można takich osób eksmitować. Sąd po prostu musi z mocy prawa orzec o ich uprawnieniu do lokalu socjalnego. Pozew będzie kosztował 200 zł. Następnie już po jego uzyskaniu można skierować sprawę do komornika sądowego.

Dodatkowo pragnę wskazać, że ww. ograniczeń nie stosuje się, jeśli powodem opróżnienia lokalu jest stosowanie przemocy w rodzinie lub wykraczanie w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, albo niewłaściwe zachowanie czyniące uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku albo gdy zajęcie lokalu nastąpiło bez tytułu prawnego. Co będzie miało zastosowanie w tym przypadku.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z eksmisją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »