Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jak usunąć partnera z mieszkania?

Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2019-04-17 • Aktualizacja: 2022-06-07

Przed 5 laty kupiłam mieszkanie, wprowadziłam się do niego z konkubentem i naszym wspólnym dzieckiem, jest tu zameldowany. Konkubent 2 lata temu stracił pracę i od tego czasu już jej nie podjął. Żyje mi się z nim ciężko: nie pracuje, nie dokłada się do opłat, nadużywa alkoholu, kradnie mi pieniądze, zastrasza. Kilka razy wezwałam policję, bo krzyczał na mnie i na dziecko, ale nic mu nie zrobili, ponieważ jest u mnie zameldowany i fizycznie się nade mną nie znęca. Jak mogę się go pozbyć i spokojnie mieszkać w moim domu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak usunąć partnera z mieszkania?

Jak pozbyć się z mieszkania osoby zameldowanej? 

Pani celem jest usunięcie partnera z mieszkania, przez co rozumieć należy jego wymeldowanie i eksmisję. Zatem w pierwszej kolejności należy stwierdzić, iż meldunek jest czynnością administracyjno-techniczną organu administracji publicznej, realizowaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, który służy wyłącznie celom ewidencyjnym i potwierdza jedynie fakt pobytu w danym lokalu, nie tworząc jednocześnie żadnego prawa, a tym samym prawa do lokalu zameldowanej w nim osoby.

Na początek powinna Pani wypowiedzieć partnerowi umowę użyczenia, a następnie wystąpić do sądu z pozwem o wydanie lokalu (eksmisję).

Zgodnie z art. 710 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej „K.c.”) – „przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nie oznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy”.

Zobacz również: Wypowiedzenie ustnej umowy użyczenia

Wypowiedzenie umowy użyczenia mieszkania

Stosownie do art. 715 K.c.: „Jeżeli umowa użyczenia została zawarta na czas nie oznaczony, użyczenie kończy się, gdy biorący uczynił z rzeczy użytek odpowiadający umowie albo gdy upłynął czas, w którym mógł ten użytek uczynić”. Według zaś art. 716 K.c.: „Jeżeli biorący używa rzeczy w sposób sprzeczny z umową albo z właściwościami lub z przeznaczeniem rzeczy, jeżeli powierza rzecz innej osobie nie będąc do tego upoważniony przez umowę ani zmuszony przez okoliczności, albo jeżeli rzecz stanie się potrzebna użyczającemu z powodów nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy, użyczający może żądać zwrotu rzeczy, chociażby umowa była zawarta na czas oznaczony”.

Należy pamiętać, że nawet jeśli umowa użyczenia nie jest zawarta na piśmie, nie oznacza to, iż nie została zawarta, albowiem umowa użyczenia może być zawarta ustnie.

Celowo poruszam ten temat, albowiem w zaistniałej sytuacji powinna Pani wystąpić do konkubenta z żądaniem opróżnienia zajmowanego lokalu. Należy również w piśmie określić termin, do upływu którego lokal powinien zostać opróżniony.

Jak eksmitować niechcianego lokatora?

Gdyby po wspomnianym terminie Pani partner nadal zamierzał przebywać w danym lokalu, wówczas jedynym wyjściem jest wystąpienie do sądu z powództwem o wydalenie z lokalu (tzw. eksmisję).

Odnosząc się natomiast do regulacji dotyczących eksmisji, należy zauważyć, iż pojęcie eksmisja nie zostało uregulowane w treści przepisów prawnych, jednakże przez to pojęcie należy rozumieć zespół czynności faktycznych i prawnych, które zmierzają do opróżnienia lokalu lub nieruchomości z osób i rzeczy oraz wydania uprawnionej osobie. Eksmisja prowadzona jest wyłącznie na podstawie wyroku, który sąd wydaje po przeprowadzeniu sprawy z powództwa o eksmisję. Podstawą orzeczenia eksmisji są konkretne powody, natomiast jednym z nich jest zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego, czyli sytuacja, w której np. biorący do używania, pomimo wypowiedzenia umowy użyczenia – nadal zamieszkuje w lokalu, mimo że upłynął termin wypowiedzenia mu umowy.

Podstawą prawną eksmisji jest przede wszystkim art. 222 § 1 K.c., zgodnie z którym „właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą”.

Zgodnie z art. 27 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) – pozew o eksmisję winien być wniesiony do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego, czyli miejsca, w którym pozwany przebywa z zamiarem stałego pobytu. W Pani przypadku będzie to lokal, z którego Pani partner miałby być eksmitowany.

W pozwie należy wskazać powoda (właściciela nieruchomości), czyli Panią, wraz z adresem zamieszkania i ewentualnie adresem do korespondencji oraz pozwanego (partnera), a także żądanie pozwu.

Następnie należy określić wartość przedmiotu sporu, który zgodnie z art. 231 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) powinien odpowiadać sumie 3-miesięcznego czynszu należnego od danego rodzaju nieruchomości.

W uzasadnieniu pozwu powinna Pani wykazać, iż jest właścicielem przedmiotowego lokalu, jako dowód może posłużyć odpis z księgi wieczystej, a także wypis z ewidencji gruntów i budynków. Ponadto proszę wskazać, iż Pani partner przebywa w lokalu bez tytułu prawnego, dołączając do pozwu kserokopię wypowiedzenia umowy użyczenia.

Pozew należy podpisać oraz wymienić wszystkie załączniki dołączone do pozwu.

Proszę pamiętać, iż zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594z późn. zm.) pozew o eksmisję podlega opłacie stałej w wysokości 200 zł.

Pozew o eksmisję wraz ze wszystkimi załącznikami należy złożyć bądź wysłać do właściwego sądu w dwóch egzemplarzach, z których jeden będzie dla sądu, natomiast drugi dla pozwanego.

Reasumując: w pierwszej kolejności należy wystąpić z wypowiedzeniem umowy użyczenia lokalu Pani partnerowi, a następnie dopiero z pozwem o eksmisję.

Zobacz również: Czy konkubinę można wyrzucić z mieszkania?

 Co zrobić kiedy lokator nie uiszcza opłat za czynsz i media

Pragnę również poinformować, że sam fakt braku uiszczania opłat za media przez Pani partnera stanowi naruszenie art. 713 K.c., zgodnie z którym: „Biorący do używania ponosi zwykłe koszty utrzymania rzeczy użyczonej. Jeżeli poczynił inne wydatki lub nakłady na rzecz, stosuje się odpowiednio przepisy o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia”.

Regularne ponoszenie opłat za media należy zaliczyć do zwykłych kosztów utrzymania rzeczy, a zatem skoro Pani partner nie płaci za nie i to Pani reguluje wspomniane rachunki, to może Pani również żądać na drodze sądowej zwrotu poniesionych kosztów (opłat za rachunki), do których zobowiązany był Pani partner.

Po tym, jak już eksmituje Pani konkubenta i będzie on musiał wynieść się z Pani mieszkania, będzie Pani mogła wystąpić do gminy z wnioskiem o jego wymeldowanie.

Proszę jeszcze wziąć pod uwagę, że jeżeli Pani konkubent ma status osoby bezrobotnej, to zapewne w wyroku eksmisyjnym sąd przydzieli mu mieszkanie socjalne. Jednakże eksmisja będzie w tym wypadku zawieszona do czasu, gdy gmina zaproponuje Pani konkubentowi takie mieszkanie, czyli do tego czasu będzie on nadal z Panią mieszkał.

Zobacz również: Eksmisja z domu rodzinnego

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z eksmisją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »