Jak pozbyć się partnera z mieszkania?

• Data: 2023-11-28 • Autor: Iryna Kowalczuk

W przypadku, gdy partner zameldowany w mieszkaniu stwarza trudności i utrudnia codzienne życie, istnieją kroki, które można podjąć w celu jego usunięcia z mieszkania. Przede wszystkim warto rozważyć wypowiedzenie umowy użyczenia lokalu partnerowi, a następnie, jeśli to nie przynosi skutku, złożyć pozew o eksmisję. Eksmisja odbywa się na podstawie wyroku sądowego i wymaga przestrzegania określonych procedur prawnych. Oprócz tego, jeśli partner nie opłaca czynszu i mediów, można również żądać na drodze sądowej zwrotu poniesionych kosztów. Po eksmisji partnera można zwrócić się do gminy w celu jego wymeldowania, a w przypadku statusu osoby bezrobotnej, gmina może przydzielić mu mieszkanie socjalne, co może opóźnić proces eksmisji. W niniejszym artykule omówimy szczegółowo kroki, które można podjąć, aby usunąć partnera z mieszkania i odzyskać spokój w swoim domu. Pomogliśmy w tym pani Krystynie, która opisała swój problem w następujący sposób:

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Jak pozbyć się partnera z mieszkania?

Przed 5 laty kupiłam mieszkanie, wprowadziłam się do niego z konkubentem i naszym wspólnym dzieckiem, jest tu zameldowany. Konkubent 2 lata temu stracił pracę i od tego czasu już jej nie podjął. Żyje mi się z nim ciężko: nie pracuje, nie dokłada się do opłat, nadużywa alkoholu, kradnie mi pieniądze, zastrasza. Kilka razy wezwałam policję, bo krzyczał na mnie i na dziecko, ale nic mu nie zrobili, ponieważ jest u mnie zameldowany i fizycznie się nade mną nie znęca. Jak mogę się pozbyć partnera i spokojnie mieszkać w moim domu?

Jak pozbyć się z mieszkania osoby zameldowanej? 

Pani celem jest usunięcie partnera z mieszkania, przez co rozumieć należy jego wymeldowanie i eksmisję. Zatem w pierwszej kolejności należy stwierdzić, iż meldunek jest czynnością administracyjno-techniczną organu administracji publicznej, realizowaną na podstawie przepisów ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, który służy wyłącznie celom ewidencyjnym i potwierdza jedynie fakt pobytu w danym lokalu, nie tworząc jednocześnie żadnego prawa, a tym samym prawa do lokalu zameldowanej w nim osoby.

Na początek powinna Pani wypowiedzieć partnerowi umowę użyczenia, a następnie wystąpić do sądu z pozwem o wydanie lokalu (eksmisję) – jeśli konkubent nie chce się wyprowadzić.

Zgodnie z art. 710 ustawy Kodeks cywilny – „przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nie oznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy”.

Zobacz również: Wypowiedzenie ustnej umowy użyczenia

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wypowiedzenie umowy użyczenia mieszkania

Stosownie do art. 715 K.c.: „Jeżeli umowa użyczenia została zawarta na czas nie oznaczony, użyczenie kończy się, gdy biorący uczynił z rzeczy użytek odpowiadający umowie albo gdy upłynął czas, w którym mógł ten użytek uczynić”. Według zaś art. 716 K.c.: „Jeżeli biorący używa rzeczy w sposób sprzeczny z umową albo z właściwościami lub z przeznaczeniem rzeczy, jeżeli powierza rzecz innej osobie nie będąc do tego upoważniony przez umowę ani zmuszony przez okoliczności, albo jeżeli rzecz stanie się potrzebna użyczającemu z powodów nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy, użyczający może żądać zwrotu rzeczy, chociażby umowa była zawarta na czas oznaczony”.

Należy pamiętać, że nawet jeśli umowa użyczenia nie jest zawarta na piśmie, nie oznacza to, iż nie została zawarta, albowiem umowa użyczenia może być zawarta ustnie.

Celowo poruszam ten temat, albowiem w zaistniałej sytuacji powinna Pani wystąpić do konkubenta z żądaniem opróżnienia zajmowanego lokalu. Należy również w piśmie określić termin, do upływu którego lokal powinien zostać opróżniony.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Jak eksmitować niechcianego lokatora?

Gdyby po wspomnianym terminie Pani partner nadal zamierzał przebywać w danym lokalu, wówczas jedynym wyjściem jest wystąpienie do sądu z powództwem o wydalenie z lokalu (tzw. eksmisję).

Odnosząc się natomiast do regulacji dotyczących eksmisji, należy zauważyć, iż pojęcie eksmisja nie zostało uregulowane w treści przepisów prawnych, jednakże przez to pojęcie należy rozumieć zespół czynności faktycznych i prawnych, które zmierzają do opróżnienia lokalu lub nieruchomości z osób i rzeczy oraz wydania uprawnionej osobie. Eksmisja prowadzona jest wyłącznie na podstawie wyroku, który sąd wydaje po przeprowadzeniu sprawy z powództwa o eksmisję. Podstawą orzeczenia eksmisji są konkretne powody, natomiast jednym z nich jest zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego, czyli sytuacja, w której np. biorący do używania, pomimo wypowiedzenia umowy użyczenia – nadal zamieszkuje w lokalu, mimo że upłynął termin wypowiedzenia mu umowy.

Podstawą prawną eksmisji jest przede wszystkim art. 222 § 1 K.c., zgodnie z którym „właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą”.

Zgodnie z art. 27 § 1 K.c. – pozew o eksmisję winien być wniesiony do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego, czyli miejsca, w którym pozwany przebywa z zamiarem stałego pobytu. W Pani przypadku będzie to lokal, z którego Pani partner miałby być eksmitowany.

W pozwie należy wskazać powoda (właściciela nieruchomości), czyli Panią, wraz z adresem zamieszkania i ewentualnie adresem do korespondencji oraz pozwanego (partnera), a także żądanie pozwu.

Następnie należy określić wartość przedmiotu sporu, który zgodnie z art. 231 K.c. powinien odpowiadać sumie 3-miesięcznego czynszu należnego od danego rodzaju nieruchomości.

W uzasadnieniu pozwu powinna Pani wykazać, iż jest właścicielem przedmiotowego lokalu, jako dowód może posłużyć odpis z księgi wieczystej, a także wypis z ewidencji gruntów i budynków. Ponadto proszę wskazać, iż Pani partner przebywa w lokalu bez tytułu prawnego, dołączając do pozwu kserokopię wypowiedzenia umowy użyczenia.

Pozew należy podpisać oraz wymienić wszystkie załączniki dołączone do pozwu.

Proszę pamiętać, iż zgodnie z art. 27 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych pozew o eksmisję podlega opłacie stałej w wysokości 200 zł.

Pozew o eksmisję wraz ze wszystkimi załącznikami należy złożyć bądź wysłać do właściwego sądu w dwóch egzemplarzach, z których jeden będzie dla sądu, natomiast drugi dla pozwanego.

Reasumując: w pierwszej kolejności należy wystąpić z wypowiedzeniem umowy użyczenia lokalu Pani partnerowi, a następnie dopiero z pozwem o eksmisję.

Zobacz również: Czy konkubinę można wyrzucić z mieszkania?

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Co zrobić kiedy lokator nie uiszcza opłat za czynsz i media

Pragnę również poinformować, że sam fakt braku uiszczania opłat za media przez Pani partnera stanowi naruszenie art. 713 K.c., zgodnie z którym: „Biorący do używania ponosi zwykłe koszty utrzymania rzeczy użyczonej. Jeżeli poczynił inne wydatki lub nakłady na rzecz, stosuje się odpowiednio przepisy o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia”.

Regularne ponoszenie opłat za media należy zaliczyć do zwykłych kosztów utrzymania rzeczy, a zatem skoro Pani partner nie płaci za nie i to Pani reguluje wspomniane rachunki, to może Pani również żądać na drodze sądowej zwrotu poniesionych kosztów (opłat za rachunki), do których zobowiązany był Pani partner.

Po tym, jak już eksmituje Pani konkubenta i będzie on musiał wynieść się z Pani mieszkania, będzie Pani mogła wystąpić do gminy z wnioskiem o jego wymeldowanie.

Proszę jeszcze wziąć pod uwagę, że jeżeli Pani konkubent ma status osoby bezrobotnej, to zapewne w wyroku eksmisyjnym sąd przydzieli mu mieszkanie socjalne. Jednakże eksmisja będzie w tym wypadku zawieszona do czasu, gdy gmina zaproponuje Pani konkubentowi takie mieszkanie, czyli do tego czasu będzie on nadal z Panią mieszkał.

Zobacz również: Eksmisja z domu rodzinnego

Przykłady

Sytuacje, w których konieczne jest usunięcie partnera z mieszkania, mogą być trudne i stresujące. Poniżej przedstawiamy trzy realne przykłady, które ilustrują różne aspekty tego problemu.

 

Przykład 1: Anna i Piotr mieszkają razem od kilku lat, ale ich związek pogorszył się, a Piotr staje się agresywny i nadużywa alkoholu. Anna postanawia wypowiedzieć mu umowę użyczenia mieszkania, aby odzyskać spokój dla siebie i swojego dziecka. Na szczęście po otrzymaniu takiego wypowiedzenia Piotr opuszcza mieszkanie, bo chce uniknąć problemów z prawem.

 

Przykład 2: Karolina i Marek podzielili się wynajmowanym mieszkaniem, ale Marek przestał płacić czynsz i opłaty za media. Karolina postanawia wystąpić do sądu, aby uzyskać zwrot poniesionych kosztów i zmusić Marka do opuszczenia mieszkania. Jest na wygranej pozycji, ponieważ mieszkanie należy do niej.

 

Przykład 3: Michał i Ewa byli małżeństwem, ale się rozwiedli. Michał nadal mieszka w mieszkaniu Ewy, pomimo że został wypowiedziany umowie użyczenia. Ewa składa pozew o eksmisję, aby odzyskać pełną kontrolę nad swoim mieszkaniem. Do czasu eksmisji były mąż powinien dokładać się do opłat.

 

Z powyższych przykładów wynika, że usunięcie partnera z mieszkania może być konieczne w różnych sytuacjach, takich jak pogorszenie się stosunków, brak płacenia czynszu czy nadużycia. Istnieją procedury prawne, które można podjąć, aby rozwiązać te problemy i odzyskać spokój w swoim własnym domu.

Podsumowanie

Podsumowując, usunięcie partnera z mieszkania może być trudnym procesem, ale istnieją prawne kroki, które można podjąć w zależności od konkretnej sytuacji. Warto być świadomym swoich praw i skonsultować się z prawnikiem, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie w danym przypadku i odzyskać spokój w swoim domu.

Oferta porad prawnych

Oferujemy profesjonalne porady prawne on-line oraz pomoc w przygotowywaniu pism prawnych, aby rozwiązać wszelkie trudności prawne. Skorzystaj z naszych usług, aby uzyskać wsparcie i poradę od doświadczonych prawników w wygodny i dostępny sposób.
Już teraz wypełnij formularz on-line, który znajduje się pod tekstem artykułu.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93
2. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - Dz.U. 2005 nr 167 poz. 1398
3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych - Dz.U. 1974 nr 14 poz. 85

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Iryna Kowalczuk

O autorze: Iryna Kowalczuk

Magister prawa, absolwentka Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych Ukrainy, uzyskany tytuł: magister prawa ukraińskiego; ukończyła także Studium Podyplomowe prawa UE na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie nabyła w trakcie pracy w dwóch kancelariach adwokackich. Ze względu na biegłość w analizie różnorodnych zagadnień prawnych w serwisie ePorady24 pełniła funkcję administratora. Udziela porad z zakresu prawa spadkowego i rodzinnego oraz w sprawach związanych z prawem ukraińskim. Biegle posługuje się zarówno językiem ukraińskim, rosyjskim, jak i polskim.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »