Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z eksmisją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak usunąć partnera z mieszkania?

Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2019-04-17

Przed 5 laty kupiłam mieszkanie, wprowadziłam się do niego z konkubentem i naszym wspólnym dzieckiem, jest tu zameldowany. Konkubent 2 lata temu stracił pracę i od tego czasu już jej nie podjął. Żyje mi się z nim ciężko: nie pracuje, nie dokłada się do opłat, nadużywa alkoholu, kradnie mi pieniądze, zastrasza. Kilka razy wezwałam policję, bo krzyczał na mnie i na dziecko, ale nic mu nie zrobili, ponieważ jest u mnie zameldowany i fizycznie się nade mną nie znęca. Jak mogę się go pozbyć i spokojnie mieszkać w moim domu?

Iryna Kowalczuk

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybkie i wyczerpujące udzielnie odpowiedzi na pytanie.
Inna
Fachowe odpowiedzi i dobre opinie
Krzysztof, 53 lata
Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź, która rozwiała wszystkie wątpliwości. Nie musimy już korzystać z rad typu: "zróbcie na wszelki wypadek", które okazały się bezpodstawne i wymagały poniesienia dużych kosztów przez naszą rodzinę.
Halina, 56 lat, księgowa
Bardzo dziękuję za udzieloną mi poradę. Złożyłam dokumenty do PZU i czekam na decyzję. Cieszę się, że można tak szybko elektronicznie otrzymać pomoc w razie potrzeby. Będę korzystała z takiej formy porady. Wprawdzie ZUS nie uzna tego przypadku za nieszczęśliwy wypadek, jednak wydaje mi się ( po przeczytanie Państwa odpowiedzi) jakieś pieniądze z tytułu śmierci męża powinnam otrzymać.
Stefania
Potrzebowałem szybkiej porady prawnej. Nie wierzyłem, że się tak stanie, ale jednak odpowiedź przyszła niezwykle szybko w tym samym dniu, było to w niedzielę. Interpretacja także dotarła błyskawicznie. Niestety z dodatkowymi pytaniami była już zwłoka i nawet się musiałem upominać czy dostanę odpowiedź. Suma summarum problem został wyjaśniony i jak się mogę spodziewać będzie niekorzystny dla mnie. 
Krzysztof, 61 lat

Pani celem jest usunięcie partnera z mieszkania, przez co rozumieć należy jego wymeldowanie i eksmisję. Zatem w pierwszej kolejności należy stwierdzić, iż meldunek jest czynnością administracyjno-techniczną organu administracji publicznej, realizowaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, który służy wyłącznie celom ewidencyjnym i potwierdza jedynie fakt pobytu w danym lokalu, nie tworząc jednocześnie żadnego prawa, a tym samym prawa do lokalu zameldowanej w nim osoby.

Na początek powinna Pani wypowiedzieć partnerowi umowę użyczenia, a następnie wystąpić do sądu z pozwem o wydanie lokalu (eksmisję).

Zgodnie z art. 710 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej „K.c.”) – „przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nie oznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy”.

Stosownie do art. 715 K.c.: „Jeżeli umowa użyczenia została zawarta na czas nie oznaczony, użyczenie kończy się, gdy biorący uczynił z rzeczy użytek odpowiadający umowie albo gdy upłynął czas, w którym mógł ten użytek uczynić”. Według zaś art. 716 K.c.: „Jeżeli biorący używa rzeczy w sposób sprzeczny z umową albo z właściwościami lub z przeznaczeniem rzeczy, jeżeli powierza rzecz innej osobie nie będąc do tego upoważniony przez umowę ani zmuszony przez okoliczności, albo jeżeli rzecz stanie się potrzebna użyczającemu z powodów nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy, użyczający może żądać zwrotu rzeczy, chociażby umowa była zawarta na czas oznaczony”.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Należy pamiętać, że nawet jeśli umowa użyczenia nie jest zawarta na piśmie, nie oznacza to, iż nie została zawarta, albowiem umowa użyczenia może być zawarta ustnie.

Celowo poruszam ten temat, albowiem w zaistniałej sytuacji powinna Pani wystąpić do konkubenta z żądaniem opróżnienia zajmowanego lokalu. Należy również w piśmie określić termin, do upływu którego lokal powinien zostać opróżniony.

Gdyby po wspomnianym terminie Pani partner nadal zamierzał przebywać w danym lokalu, wówczas jedynym wyjściem jest wystąpienie do sądu z powództwem o wydalenie z lokalu (tzw. eksmisję).

Odnosząc się natomiast do regulacji dotyczących eksmisji, należy zauważyć, iż pojęcie eksmisja nie zostało uregulowane w treści przepisów prawnych, jednakże przez to pojęcie należy rozumieć zespół czynności faktycznych i prawnych, które zmierzają do opróżnienia lokalu lub nieruchomości z osób i rzeczy oraz wydania uprawnionej osobie. Eksmisja prowadzona jest wyłącznie na podstawie wyroku, który sąd wydaje po przeprowadzeniu sprawy z powództwa o eksmisję. Podstawą orzeczenia eksmisji są konkretne powody, natomiast jednym z nich jest zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego, czyli sytuacja, w której np. biorący do używania, pomimo wypowiedzenia umowy użyczenia – nadal zamieszkuje w lokalu, mimo że upłynął termin wypowiedzenia mu umowy.

Podstawą prawną eksmisji jest przede wszystkim art. 222 § 1 K.c., zgodnie z którym „właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą”.

Zgodnie z art. 27 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) – pozew o eksmisję winien być wniesiony do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego, czyli miejsca, w którym pozwany przebywa z zamiarem stałego pobytu. W Pani przypadku będzie to lokal, z którego Pani partner miałby być eksmitowany.

W pozwie należy wskazać powoda (właściciela nieruchomości), czyli Panią, wraz z adresem zamieszkania i ewentualnie adresem do korespondencji oraz pozwanego (partnera), a także żądanie pozwu.

Następnie należy określić wartość przedmiotu sporu, który zgodnie z art. 231 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) powinien odpowiadać sumie 3-miesięcznego czynszu należnego od danego rodzaju nieruchomości.

W uzasadnieniu pozwu powinna Pani wykazać, iż jest właścicielem przedmiotowego lokalu, jako dowód może posłużyć odpis z księgi wieczystej, a także wypis z ewidencji gruntów i budynków. Ponadto proszę wskazać, iż Pani partner przebywa w lokalu bez tytułu prawnego, dołączając do pozwu kserokopię wypowiedzenia umowy użyczenia.

Pozew należy podpisać oraz wymienić wszystkie załączniki dołączone do pozwu.

Proszę pamiętać, iż zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594z późn. zm.) pozew o eksmisję podlega opłacie stałej w wysokości 200 zł.

Pozew o eksmisję wraz ze wszystkimi załącznikami należy złożyć bądź wysłać do właściwego sądu w dwóch egzemplarzach, z których jeden będzie dla sądu, natomiast drugi dla pozwanego.

Reasumując: w pierwszej kolejności należy wystąpić z wypowiedzeniem umowy użyczenia lokalu Pani partnerowi, a następnie dopiero z pozwem o eksmisję.

Pragnę również poinformować, że sam fakt braku uiszczania opłat za media przez Pani partnera stanowi naruszenie art. 713 K.c., zgodnie z którym: „Biorący do używania ponosi zwykłe koszty utrzymania rzeczy użyczonej. Jeżeli poczynił inne wydatki lub nakłady na rzecz, stosuje się odpowiednio przepisy o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia”.

Regularne ponoszenie opłat za media należy zaliczyć do zwykłych kosztów utrzymania rzeczy, a zatem skoro Pani partner nie płaci za nie i to Pani reguluje wspomniane rachunki, to może Pani również żądać na drodze sądowej zwrotu poniesionych kosztów (opłat za rachunki), do których zobowiązany był Pani partner.

Po tym, jak już eksmituje Pani konkubenta i będzie on musiał wynieść się z Pani mieszkania, będzie Pani mogła wystąpić do gminy z wnioskiem o jego wymeldowanie.

Proszę jeszcze wziąć pod uwagę, że jeżeli Pani konkubent ma status osoby bezrobotnej, to zapewne w wyroku eksmisyjnym sąd przydzieli mu mieszkanie socjalne. Jednakże eksmisja będzie w tym wypadku zawieszona do czasu, gdy gmina zaproponuje Pani konkubentowi takie mieszkanie, czyli do tego czasu będzie on nadal z Panią mieszkał.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z eksmisją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Jak doprowadzić do wyprowadzki byłego męża alkoholika?

W jaki sposób doprowadzić do wyprowadzki byłego męża, z którym jestem 2 lata po rozwodzie? Miał się wyprowadzić zaraz po rozwodzie, ale tego do dnia...

Nielegalne zamieszkiwanie w garażu - jak pozbyć się lokatorów?

Kupiliśmy z żoną od teściów dom na działce z garażem (budynek gospodarczy) i w tym garażu od jakichś 3 lat zamieszkuje dwóch szwagrów...

Jak pozbyć się bratowej z domu?

Jestem właścicielem domu jednorodzinnego od roku. Wcześniej właścicielem była moja mama. W domu mieszkał mój brat z żoną na zasadzie umowy...

Nachodzenie przez byłą dziewczynę - co zrobić?

W 2011 moja dziewczyna zamieszkała ze mną w moim mieszkaniu, zameldowałem ją. Później jednak zerwałem zaręczyny,...

Problem z wymeldowaniem siostry

Kilka lat temu wybudowałam dom i pozwoliłam, żeby zamieszkał w nim mój ojciec i moja siostra (bez żadnych opłat, za wszystko ja płacę)....

Zakup mieszkania z uciążliwymi lokatorami

Na licytacji komorniczej zakupiłam mieszkanie, w którym są zameldowani dwaj bracia. Zadłużają mieszkanie, korzystając z wody, której nie mogę...

Wyrok eksmisji z lokalu z tytułu zadłużenia

Moja żona wraz z trójką dorosłych dzieci dostała wyrok eksmisji z lokalu z tytułu zadłużenia. Głównym najemcą tego lokalu komunalnego jest...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »