Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zlicytowane mieszkanie a lokal socjalny dla bliskich byłego właściciela

Autor: Katarzyna Nosal

Sprawa dotyczy eksmisji moich siostrzeńców. Po śmierci ojca odziedziczyli dług zaciągnięty przez rodziców. Doszło do licytacji i komornik sprzedał mieszkanie. Siostra wyjechała, zostali sami. Jeden z nich ma 25 lat, jest bezrobotny (ma status bezrobotnego), drugi (22 lata) chwilowo pracuje. Nie mają jeszcze nakazu eksmisji tylko pismo, że kupujący spełnił warunki licytacji i wpłacił wylicytowaną kwotę. Do kogo udać się lub napisać w sprawie mieszkania socjalnego dla nich jako osób bliskich byłego właściciela?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zlicytowane mieszkanie a lokal socjalny dla bliskich byłego właściciela

Wniosek nowego nabywcy o przeprowadzenie eksmisji

Skoro nabywca spełnił warunki licytacji, to teraz musi poczekać na postanowienie o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 999 Kodeksu postępowania administracyjnego (K.p.a.): „Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności przenosi własność na nabywcę i jest tytułem do ujawnienia na rzecz nabywcy prawa własności w katastrze nieruchomości oraz przez wpis w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów. Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności jest tytułem wykonawczym do wprowadzenia nabywcy w posiadanie nieruchomości i opróżnienia znajdujących się na tej nieruchomości pomieszczeń bez potrzeby nadania mu klauzuli wykonalności”.

Wskazany przepis zdecydowanie poprawia sytuację nabywcy licytacyjnego, który z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności nieruchomości uzyskuje – bez potrzeby pozyskania klauzuli wykonalności – tytuł wykonawczy uprawniający do wszczęcia egzekucji wydania nieruchomości poprzez wprowadzenie go w jej posiadanie oraz opróżnienie znajdujących się w niej pomieszczeń.

Jak z tego wynika, po przysądzeniu, nowy właściciel lokalu nie musi występować do sądu z powództwem o opróżnienie lokalu przez dawnych mieszkańców. Może od razu złożyć wniosek do komornika o przeprowadzenie eksmisji. Co do zasady sąd w postanowieniu o przysądzeniu własności nie orzeka o prawie do lokalu socjalnego. Tak wynika z wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 listopada 2009 r. IV CSK 238/09.

Jeżeli w toku postępowania egzekucyjnego okaże się, że obowiązkiem opróżnienia lokalu objęta jest osoba, o której mowa w art. 14 ust. 4 ustawy o ochronie praw lokatorów, komornik:

  • zawiadamia tę osobę, że może wystąpić z powództwem o ustalenie uprawnienia do lokalu socjalnego w terminie, o którym mowa w art. 35 ust. 2 u.ochr.lok. (sześciu miesięcy od zawiadomienia),
  • zawiesza postępowanie egzekucyjne,
  • o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego zawiadamia prokuratora (art. 35 ust. 4 u.ochr.lok.).

O uprawnieniu do lokalu socjalnego orzeka sąd w sprawie przeciwko gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu. Roszczenie wygasa, jeżeli nie będzie dochodzone w ciągu sześciu miesięcy od zawiadomienia uprawnionego przez komornika o przysługującym uprawnieniu (art. 35 ust. 2 u.ochr.lok.).

Zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy o ochronie praw lokatorów sąd nie może orzec o braku uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego wobec:

1) kobiety w ciąży,

2) małoletniego, niepełnosprawnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, z późn. zm.) lub ubezwłasnowolnionego oraz sprawującego nad taką osobą opiekę i wspólnie z nią zamieszkałą,

3) obłożnie chorych,

4) emerytów i rencistów spełniających kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej,

5) osoby posiadającej status bezrobotnego,

6) osoby spełniającej przesłanki określone przez radę gminy w drodze uchwały,

– chyba że osoby te mogą zamieszkać w innym lokalu niż dotychczas używany.

Zobacz również: Mieszkanie z licytacji komorniczej a lokatorzy

Prawo dłużnika do lokalu socjalnego

Ta okoliczność może wynikać z czynności komorniczych, bowiem zgodnie z art. 1046 § 1 K.p.c. – jeżeli dłużnik ma wydać nieruchomość lub statek albo opróżnić pomieszczenie, komornik sądu, w którego okręgu rzeczy te się znajdują, wezwie dłużnika do dobrowolnego wykonania tego obowiązku w wyznaczonym stosownie do okoliczności terminie, po którego bezskutecznym upływie dokona czynności potrzebnych do wprowadzenia wierzyciela w posiadanie. W wyznaczonym stosownie do okoliczności terminie – zatem komornik ustala okoliczności sprawy. Jeśli ustali, że lokal zamieszkuje osoba objęta ustawowym zakazem pozbawienia prawa do lokalu socjalnego, winien jest podjąć niezbędne kroki do zapewnienia tego prawa osobie zamieszkującej. Przede wszystkim zawiadamia osobę uprawnioną o prawie wytoczenia przed sąd rejonowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby objętej nakazem opróżnienia powództwa o przyznanie prawa do lokalu socjalnego. Z powództwem takim należy wystąpić w terminie 6 miesięcy od zawiadomienia. Jeśli osoba ta nie uczyni tego, wówczas traci taką możliwość, a komornik wznawia postępowanie eksmisyjne i postępuje zgodnie z przepisami, zwłaszcza zaś z przepisami Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości (Dz. U. z 2012 r. poz. 11). Jeżeli z tytułu wykonawczego nakazującego opróżnienie lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika nie wynika prawo dłużnika do lokalu socjalnego lub zamiennego, po upływie terminu wyznaczonego dłużnikowi do dobrowolnego wykonania obowiązku komornik ustala, czy dłużnikowi przysługuje tytuł prawny do innego lokalu lub pomieszczenia, w którym może on zamieszkać, oraz ustala sytuację rodzinną dłużnika.

O istnieniu uprawnienia dłużnika do innego lokalu lub pomieszczenia, w którym może on zamieszkać, komornik zawiadamia strony oraz osoby, którym obok dłużnika przysługuje tytuł prawny do lokalu lub pomieszczenia, jak również osoby, które w nim faktycznie zamieszkują. W zawiadomieniu komornik oznacza lokal lub pomieszczenie oraz wskazuje termin usunięcia do niego dłużnika.

O braku uprawnienia dłużnika do innego lokalu lub pomieszczenia, w którym może on zamieszkać, komornik zawiadamia wierzyciela.

Jeżeli dłużnikowi nie przysługuje tytuł prawny do innego lokalu lub pomieszczenia, w którym może on zamieszkać, komornik niezwłocznie występuje do gminy właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu z wnioskiem o wskazanie tymczasowego pomieszczenia. O wskazaniu tymczasowego pomieszczenia lub pomieszczenia odpowiadającego wymogom tymczasowego pomieszczenia komornik zawiadamia strony. W zawiadomieniu komornik wskazuje termin usunięcia do niego dłużnika.

Jak wynika z powyższego, w chwili obecnej jeden z siostrzeńców ma prawo do lokalu socjalnego, drugi nie. Zatem w przypadku tego pierwszego po przysądzeniu komornik powinien go pouczyć o prawie do złożenia pozwu o ustalenie prawa do lokalu socjalnego. To postępowanie jest wolne od opłat sądowych. Niestety w przypadku drugiego z siostrzeńców komornik przystąpi do eksmisji i osoba ta nie uzyska prawa do lokalu socjalnego, skoro jest zatrudniona.

Zobacz również: Ile razy można odmówić przyjęcia lokalu socjalnego?

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl