Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem spółdzielczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy dzieci mogą grać w piłkę na trawniku wspólnoty mieszkaniowej?

Katarzyna Bereda • Opublikowane: 2019-11-01

Na naszym osiedlu, gdzie jest wspólnota mieszkaniowa, dużo dzieci gra w piłkę na trawniku (teren zamknięty). Część starszych osób próbowała przegłosować uchwałę zakazującą gry w piłkę, ale to nie przeszło. Niestety w dalszym ciągu czują się w obowiązku, aby uniemożliwiać im grę (zabierają piłkę, straszą policją itp.). Próby dialogu nic nie dają. Jak to wygląda od strony prawnej? Czy dzieci mogą grać w piłkę na trawniku wspólnoty (brak zakazu)? Wiadomo, że granie miesiącami powoduje wydeptanie trawy i jakieś tam zniszczenia. Czy z tego powodu jako rodzic 6-letniego piłkarza mogę ponieść straty finansowe? Czy mieszkańcy mogą wezwać straż miejską lub policję za niszczenie prywatne trawnika wspólnoty? Czy mam prawne instrumenty wymuszające zakaz straszenia/nękania mojego dziecka i ograniczania jego prawa do korzystania z trawnika? Jak formalnie zgłosić uchwałę zezwalającą na dowolne korzystanie z trawnika wspólnoty, w tym grę w piłkę?

Katarzyna Bereda

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za udzielone odpowiedzi jestem z nich zadowolony oraz z prędkości udzielonych odpowiedzi. 
Jan, rencista, 65 lat
Dziękuję za szybkie i wyczerpujące udzielnie odpowiedzi na pytanie.
Inna
Fachowe odpowiedzi i dobre opinie
Krzysztof, 53 lata
Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź, która rozwiała wszystkie wątpliwości. Nie musimy już korzystać z rad typu: "zróbcie na wszelki wypadek", które okazały się bezpodstawne i wymagały poniesienia dużych kosztów przez naszą rodzinę.
Halina, 56 lat, księgowa
Bardzo dziękuję za udzieloną mi poradę. Złożyłam dokumenty do PZU i czekam na decyzję. Cieszę się, że można tak szybko elektronicznie otrzymać pomoc w razie potrzeby. Będę korzystała z takiej formy porady. Wprawdzie ZUS nie uzna tego przypadku za nieszczęśliwy wypadek, jednak wydaje mi się ( po przeczytanie Państwa odpowiedzi) jakieś pieniądze z tytułu śmierci męża powinnam otrzymać.
Stefania

Zgodnie z art. 6 ustawy o własności lokali „ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana”.

Zgodnie natomiast z treścią art. 12 ustawy:

„1. Właściciel lokalu ma prawo do współkorzystania z nieruchomości wspólnej zgodnie z jej przeznaczeniem.

2. Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej utrzymaniem, a w części przekraczającej te potrzeby przypadają właścicielom lokali w stosunku do ich udziałów. W takim samym stosunku właściciele lokali ponoszą wydatki i ciężary związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej w części nieznajdującej pokrycia w pożytkach i innych przychodach.

3. Uchwała właścicieli lokali może ustalić zwiększenie obciążenia z tego tytułu właścicieli lokali użytkowych, jeżeli uzasadnia to sposób korzystania z tych lokali”.

Powyższy przepis stanowi odzwierciedlenie zasady ogólnej wskazanej w treści art. 206 Kodeksu cywilnego, iż każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Przepis określa granice uprawnienia do korzystania i posiadania rzeczy wspólnej przez każdego ze współwłaścicieli. Ze względu na wielość uprawnionych art. 206 nie daje współwłaścicielowi prawa do pełnego korzystania i posiadania rzeczy w granicach określonych przez art. 140 Kodeksu cywilnego, lecz do takiego współposiadania i korzystania, które daje się pogodzić z takim samym uprawnieniem pozostałych współwłaścicieli. Zarazem przepis nie uzależnia zakresu współposiadania i korzystania od wielkości udziałów. Współwłaściciele mogą w drodze umowy określić sposób posiadania i korzystania z rzeczy wspólnej. Ustalenie takie jest z reguły czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu i wymaga zgody wszystkich współwłaścicieli. W braku zgody rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym na podstawie art. 199 lub 201.

Współwłaściciel może posiadać i korzystać z całej rzeczy, bowiem jego prawo ma za przedmiot całą rzecz, nie zaś jej fizyczną część. Z uwagi na to, że prawo każdego współwłaściciela jest takie samo, zakres posiadania i korzystania musi uwzględniać tę specyfikę. Nie oznacza to jednak mechanicznego łączenia problemu współposiadania z wielkością udziału. Jak trafnie wyjaśnił SN w wyr. z 27.4.2001 r. (sygn. akt III CKN 21/99, Legalis): „Z przepisów kodeksu cywilnego regulujących współwłasność nie wynika, aby współwłaściciel miał uprawnienie do korzystania tylko z takiej części wspólnej rzeczy, która odpowiada wielkości jego udziału (…). W wypadkach objętych zakresem zastosowania art. 206 KC nie sposób więc w ogóle mówić o uprawnieniu współwłaścicieli do korzystania z rzeczy wspólnej w jakichkolwiek częściach”. W sytuacjach objętych zakresem zastosowania art. 206 nie sposób zasadnie mówić o uprawnieniu współwłaścicieli do korzystania z rzeczy wspólnej w granicach udziału. Samo zatem twierdzenie współwłaściciela o korzystaniu przez innego współwłaściciela z rzeczy wspólnej w zakresie przewyższającym przysługujący mu udział nie może dawać podstaw do dochodzenia od niego z tego tytułu jakiegokolwiek roszczenia (post. SN z 5.2.2010 r., sygn. akt III CSK 195/09, Legalis).

Z uwagi na powyższe uregulowanie, każdy członek wspólnoty może korzystać na równych prawach z części wspólnych. Nie są więc zasadne roszczenia innych członków wspólnoty w zakresie zakazu korzystania z trawnika, gdyż stanowiłoby to naruszenie.

Z uwagi jednak na brak regulacji wprost oraz zażegnanie konfliktów sąsiedzkich proponuję zatwierdzić niniejszy stan w uchwale, gdyż spowoduje to brak dalszych możliwości sąsiadów do walki z boiskiem. Ważne jest także wyznaczenie takiego boiska i w tym zakresie zwiększenie funduszu na wydatki z tym związane. Wiadome jest bowiem, że gra w piłkę powoduje zniszczenia trawy, czasami elewacji czy też innych dóbr materialnych. Ważne jest więc uchwalenie odpowiedniego budżetu na ten cel.

Taką uchwałę może zgłosić każdy członek wspólnoty i skierować ją do zarządu. Zgodnie z treścią art. 23 ust. 1 ustawy „uchwały właścicieli lokali są podejmowane bądź na zebraniu, bądź w drodze indywidualnego zbierania głosów przez zarząd; uchwała może być wynikiem głosów oddanych częściowo na zebraniu, częściowo w drodze indywidualnego ich zbierania”.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem spółdzielczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Czy nastąpi wykluczenie ze spółdzielni mieszkaniowej?

Czy po wyodrębnieniu „ostatniego lokalu” można pozostać członkiem spółdzielni mieszkaniowej, czy automatycznie następuje wykluczenie?...

Obcy ludzie od lat zameldowani w moim mieszkaniu, czy spółdzielnia zawiniła?

Przed 25 laty otrzymałam od spółdzielni mieszkaniowej przydział na mieszkanie z rynku wtórnego. W 2008 r. lokal wykupiłam. Kilka dni temu,...

Użytkowanie piwnic we wspólnocie mieszkaniowej

Problem dotyczy użytkowania piwnic we wspólnocie mieszkaniowej. Po wojnie, od początku zasiedlenia budynku, został dokonany podział piwnic pomiędzy...

Remont mieszkania - zarząd wspólnoty mieszkaniowej żąda dokumentacji technicznej

Przeprowadzamy remont mieszkania w kamienicy polegający na zmianie układu funkcjonalnego wewnątrz i wymianie instalacji wod.-kan., CO...

Żądanie przez spółdzielnie wniesienia pełnego wkładu mieszkaniowego

Czy spółdzielnia mieszkaniowa może żądać od osoby, która stara się o przywrócenie lokatorskiego prawa w związku z całkowitą spłatą...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »