Czy dzieci mogą grać w piłkę na trawniku wspólnoty mieszkaniowej?

• Data: 2024-06-11 • Autor: Katarzyna Bereda

Na naszym osiedlu, gdzie jest wspólnota mieszkaniowa, dużo dzieci gra w piłkę na trawniku (teren zamknięty). Część starszych osób próbowała przegłosować uchwałę zakazującą gry w piłkę, ale to nie przeszło. Niestety w dalszym ciągu czują się w obowiązku, aby uniemożliwiać im grę (zabierają piłkę, straszą policją itp.). Próby dialogu nic nie dają. Jak to wygląda od strony prawnej? Czy dzieci mogą grać w piłkę na trawniku wspólnoty (brak zakazu)? Wiadomo, że granie miesiącami powoduje wydeptanie trawy i jakieś tam zniszczenia. Czy z tego powodu jako rodzic 6-letniego piłkarza mogę ponieść straty finansowe? Czy mieszkańcy mogą wezwać straż miejską lub policję za niszczenie prywatne trawnika wspólnoty? Czy mam prawne instrumenty wymuszające zakaz straszenia/nękania mojego dziecka i ograniczania jego prawa do korzystania z trawnika? Jak formalnie zgłosić uchwałę zezwalającą na dowolne korzystanie z trawnika wspólnoty, w tym grę w piłkę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Czy dzieci mogą grać w piłkę na trawniku wspólnoty mieszkaniowej?

Prawa i obowiązki wspólnoty mieszkaniowej

Zgodnie z art. 6 ustawy o własności lokali „ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana”.

Zgodnie natomiast z treścią art. 12 ustawy:

„1. Właściciel lokalu ma prawo do współkorzystania z nieruchomości wspólnej zgodnie z jej przeznaczeniem.

2. Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej utrzymaniem, a w części przekraczającej te potrzeby przypadają właścicielom lokali w stosunku do ich udziałów. W takim samym stosunku właściciele lokali ponoszą wydatki i ciężary związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej w części nieznajdującej pokrycia w pożytkach i innych przychodach.

3. Uchwała właścicieli lokali może ustalić zwiększenie obciążenia z tego tytułu właścicieli lokali użytkowych, jeżeli uzasadnia to sposób korzystania z tych lokali”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Prawo współwłaścicieli do korzystania rzeczy wspólnej

Powyższy przepis stanowi odzwierciedlenie zasady ogólnej wskazanej w treści art. 206 Kodeksu cywilnego, iż każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli.

Przepis określa granice uprawnienia do korzystania i posiadania rzeczy wspólnej przez każdego ze współwłaścicieli. Ze względu na wielość uprawnionych art. 206 nie daje współwłaścicielowi prawa do pełnego korzystania i posiadania rzeczy w granicach określonych przez art. 140 Kodeksu cywilnego, lecz do takiego współposiadania i korzystania, które daje się pogodzić z takim samym uprawnieniem pozostałych współwłaścicieli. Zarazem przepis nie uzależnia zakresu współposiadania i korzystania od wielkości udziałów.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Jak określić sposób korzystania z rzeczy wspólnej

Współwłaściciele mogą w drodze umowy określić sposób posiadania i korzystania z rzeczy wspólnej. Ustalenie takie jest z reguły czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu i wymaga zgody wszystkich współwłaścicieli. W braku zgody rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym na podstawie art. 199 lub 201.

Współwłaściciel może posiadać i korzystać z całej rzeczy, bowiem jego prawo ma za przedmiot całą rzecz, nie zaś jej fizyczną część.

Wielkość udziałów a prawa współwłaścicieli do korzystania z rzeczy wspólnej

Z uwagi na to, że prawo każdego współwłaściciela jest takie samo, zakres posiadania i korzystania musi uwzględniać tę specyfikę. Nie oznacza to jednak mechanicznego łączenia problemu współposiadania z wielkością udziału. Jak trafnie wyjaśnił SN w wyr. z 27.4.2001 r. (sygn. akt III CKN 21/99, Legalis): „Z przepisów kodeksu cywilnego regulujących współwłasność nie wynika, aby współwłaściciel miał uprawnienie do korzystania tylko z takiej części wspólnej rzeczy, która odpowiada wielkości jego udziału (…). W wypadkach objętych zakresem zastosowania art. 206 KC nie sposób więc w ogóle mówić o uprawnieniu współwłaścicieli do korzystania z rzeczy wspólnej w jakichkolwiek częściach”. W sytuacjach objętych zakresem zastosowania art. 206 nie sposób zasadnie mówić o uprawnieniu współwłaścicieli do korzystania z rzeczy wspólnej w granicach udziału. Samo zatem twierdzenie współwłaściciela o korzystaniu przez innego współwłaściciela z rzeczy wspólnej w zakresie przewyższającym przysługujący mu udział nie może dawać podstaw do dochodzenia od niego z tego tytułu jakiegokolwiek roszczenia (post. SN z 5.2.2010 r., sygn. akt III CSK 195/09, Legalis).

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Konflikty sąsiedzkie we wspólnocie mieszkaniowej

Z uwagi na powyższe uregulowanie, każdy członek wspólnoty może korzystać na równych prawach z części wspólnych. Nie są więc zasadne roszczenia innych członków wspólnoty w zakresie zakazu korzystania z trawnika, gdyż stanowiłoby to naruszenie.

Z uwagi jednak na brak regulacji wprost oraz zażegnanie konfliktów sąsiedzkich proponuję zatwierdzić niniejszy stan w uchwale, gdyż spowoduje to brak dalszych możliwości sąsiadów do walki z boiskiem. Ważne jest także wyznaczenie takiego boiska i w tym zakresie zwiększenie funduszu na wydatki z tym związane. Wiadome jest bowiem, że gra w piłkę powoduje zniszczenia trawy, czasami elewacji czy też innych dóbr materialnych. Ważne jest więc uchwalenie odpowiedniego budżetu na ten cel.

Kto może zgłosić uchwałę we wspólnocie mieszkaniowej

Taką uchwałę może zgłosić każdy członek wspólnoty i skierować ją do zarządu. Zgodnie z treścią art. 23 ust. 1 ustawy „uchwały właścicieli lokali są podejmowane bądź na zebraniu, bądź w drodze indywidualnego zbierania głosów przez zarząd; uchwała może być wynikiem głosów oddanych częściowo na zebraniu, częściowo w drodze indywidualnego ich zbierania”.

Przykłady

 
Konflikt sąsiedzki w praktyce

Na jednym z osiedli w Krakowie, rodzice kilkorga dzieci zgłosili do zarządu wspólnoty mieszkaniowej projekt uchwały zezwalającej na grę w piłkę na trawniku wspólnym. Starsze osoby w osiedlu były temu przeciwne, obawiając się zniszczeń i hałasu. Mimo burzliwych dyskusji na zebraniach, uchwała przeszła większością głosów. Po jej przyjęciu, starsi mieszkańcy musieli pogodzić się z nowym porządkiem, a rodzice utworzyli harmonogram gier, by zminimalizować hałas i zniszczenia.

 
Mediacja jako sposób rozwiązania problemu

W Warszawie, w jednej ze wspólnot mieszkaniowych, dzieci regularnie grały w piłkę na osiedlowym trawniku, co spotkało się z dużym oporem starszych mieszkańców. W obliczu narastającego konfliktu, rodzice wraz z zarządem wspólnoty postanowili zorganizować spotkanie mediacyjne. Dzięki obecności mediatora udało się wypracować kompromis: dzieci mogą grać na trawniku, ale tylko w określonych godzinach, a rodzice zobowiązali się do regularnego dbania o trawnik.

 
Formalne zgłoszenie uchwały

W Poznaniu, jeden z mieszkańców wspólnoty, będący prawnikiem, przygotował i zgłosił do zarządu projekt uchwały, która miała formalnie zezwolić na grę w piłkę na trawniku osiedlowym. Przed głosowaniem odbyło się spotkanie informacyjne, na którym omówiono zasady korzystania z trawnika oraz plan utrzymania jego stanu. Uchwała została przyjęta i od tego czasu dzieci mogą grać w piłkę, a wspólnota stworzyła fundusz na naprawy ewentualnych zniszczeń, co pozwoliło na utrzymanie porządku i spokoju w osiedlu.

Podsumowanie

 

Gry w piłkę na trawniku wspólnoty mieszkaniowej mogą prowadzić do konfliktów między mieszkańcami, szczególnie starszymi osobami a rodzicami dzieci. Kluczowe jest, aby korzystanie z terenów wspólnych było regulowane uchwałami wspólnoty, co może pomóc w zażegnaniu sporów i zapewnieniu wszystkim mieszkańcom równych praw do korzystania z przestrzeni wspólnej. Formalne zgłaszanie uchwał oraz mediacja mogą być skutecznymi sposobami na osiągnięcie kompromisu i harmonijnego współżycia w społeczności.

Oferta porad prawnych

 

Oferujemy profesjonalne porady prawne online oraz pomoc w sporządzaniu pism i uchwał dla wspólnot mieszkaniowych, aby skutecznie rozwiązywać konflikty sąsiedzkie i zapewnić zgodne korzystanie z terenów wspólnych. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali - Dz.U. 1994 nr 85 poz. 388
2. Wyrok Sądu Najwyższgo z dnia 27 marca 2001 r. sygn. akt III CKN 21/99
3. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 5.2.2010 r., sygn. akt III CSK 195/09

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Katarzyna Bereda

O autorze: Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »