Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy mogę wykupić mieszkanie komunalne bez zgody najemcy - ojca?

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Chciałabym wykupić mieszkanie komunalne. Głównym najemcą mieszkania jest mój ojciec, który żyje w konkubinacie z moją mamą. Czy mogę wykupić mieszkanie komunalne bez zgody ojca, udając się po prostu do urzędu? Ojciec jest alkoholikiem, więc mieszkania na pewno nie wykupi, a ja chciałabym pomoc mamie, żeby lokal nie przepadł.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy mogę wykupić mieszkanie komunalne bez zgody najemcy - ojca?

Wykup mieszkania komunalnego

Obawiam się, że nie ma takiej opcji, aby wykupiła Pani lokal, co do którego nie ma Pani absolutnie żadnego prawa. Nawet Pani mama nie ma prawa do lokalu – nie są małżeństwem, więc nie mają do nich zastosowania przepisy dotyczące wspólności najmu między małżonkami.

Ale od początku.

Kto może sprzedać mieszkanie komunalne

Aby lokal komunalny można było wykupić – gmina musi go przeznaczyć do sprzedaży. Nie da się wymusić na gminie sprzedaży lokalu, który nie został na ten cel przeznaczony. Gmina dysponuje lokalami, gmina decyduje o sprzedaży lokali.

Jeśli już gmina zadecyduje, że lokal jest do sprzedaży, to pierwszeństwo ma najemca.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 7 tej ustawy decyzja o sprzedaży takiego lokalu należy do wójta lub do prezydenta miasta. Dopiero w chwili takiej decyzji aktualizuje się pierwszeństwo najemcy do nabycia lokalu określone przepisem art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Na podstawie upoważnień ustawowych, gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy, w tym w zakresie zasad zarządu mieniem gminy (art. 40 ustawy o samorządzie gminnym). Akty prawa miejscowego są źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej (art. 87 ust. 2 Konstytucji RP). Do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (art. 18 ustawy o samorządzie gminnym). Gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje wójt, burmistrz albo prezydent miasta (art. 25 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami). Organ wykonawczy gminy wykonuje powołane czynności m.in. według uchwalonych przez radę gminy zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania. Nieruchomości są sprzedawane lub oddawane w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu.

Zobacz również: Przepisanie mieszkania komunalnego na dziecko

Kto ma pierwszeństwo wykupu mieszkania komunalnego

Wyjątkiem jest zbycie nieruchomości na rzecz osoby, której przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu, które odbywa się w drodze bezprzetargowej (art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami). Cenę nieruchomości ustala się na podstawie jej wartości, zaś przy sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej cenę nieruchomości ustala się w wysokości nie niższej niż jej wartość. Właściwy organ może jednak udzielić bonifikaty od ceny ustalonej w powyższy sposób, na podstawie m.in. uchwały rady (art. 67 i 68 ustawy o gospodarce nieruchomościami).

Powołane wyżej uregulowanie art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami przewiduje pierwszeństwo najemców w nabyciu lokali mieszkalnych w przypadku przeznaczenia ich do sprzedaży.

Dopiero gdy najemca nie skorzysta z pierwszeństwa, lokal może być sprzedany w drodze przetargu.

Odpowiadając na Pani pytanie – nie ma Pani możliwości zakupić lokal.

Może Pani – brzydko to zabrzmi, ale… – poczekać, aż ojciec umrze. Po nim może Pani wstąpić w najem lokalu – jeśli mieszka Pani w nim w momencie śmierci ojca, albo mama – jako osoba bliska najemcy. Dopiero wówczas – o ile gmina będzie sprzedawać lokal – przysługuje Pani (lub innemu najemcy) prawo zakupu lokalu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl