Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Mieszkanie gminne po zawarciu związku małżeńskiego

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Jestem głównym najemcą mieszkania gminnego, obecnie je modernizuję na własny koszt. Chcę złożyć wniosek o wykup mieszkania, jednak zanim dojdzie do wykupu, może potrwać to około 3 lat (informacja z gminy). Chcę zawrzeć związek małżeński, mój przyszły mąż ma mieszkanie własnościowe w kredycie, ale w innej gminie. W moim mieszkaniu zameldowana jest też moja córka, ale obecnie pracuje i wynajmuje mieszkanie w innym mieście. Czy po zawarciu związku małżeńskiego gmina może mi odebrać mieszkanie? Jak z tego wybrnąć?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Mieszkanie gminne po zawarciu związku małżeńskiego

Wypowiedzenie umowy najmu mieszkania przez gminę

Niestety posiadanie mieszkania przez męża może stanowić dla Pani problem w Pani planach. Gmina może jednak wypowiedzieć umowę najmu tylko i wyłącznie w przypadkach określonych w ustawie o ochronie lokatorów. 

Zgodnie z treścią art. 11 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego „właściciel lokalu, w którym czynsz jest niższy niż 3% wartości odtworzeniowej lokalu, może wypowiedzieć stosunek najmu: z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, na koniec miesiąca kalendarzowego, osobie, której przysługuje tytuł prawny do innego lokalu położonego w tej samej miejscowości, a lokator może używać tego lokalu, o ile lokal ten spełnia warunki przewidziane dla lokalu zamiennego”.

Zobacz również: Dopisanie lokatora do umowy najmu

Kiedy gmina może wypowiedzieć umowę najmu lokalu komunalnego na posiadanie tytułu prawnego do innego lokalu?

Aby gmina mogła wypowiedzieć umowę najmu lokalu komunalnego ze względu na posiadanie tytułu prawnego do innego lokalu, muszą być spełnione następujące łącznie przesłanki:

  1. W lokalu komunalnym stawka czynszu nie przekracza 3% wartości odtworzeniowej lokalu.

  2. Najemca lokalu komunalnego musi posiadać tytuł prawny do innego lokalu (niestety posiadanie prawa do zamieszkania w lokalu męża także się tu zawiera).

  3. Ten inny lokal musi się znajdować w tej samej miejscowości.

  4. Najemca lokalu komunalnego może używać tego lokalu.

  5. Ten inny lokal musi spełniać warunki przewidziane dla lokalu zamiennego.

Aby gmina mogła wypowiedzieć umowę najmu lokalu komunalnego, ww. przesłanki muszą być spełnione łącznie. Lokal znajduje się w innej miejscowości.

Zobacz również: Prawo do mieszkania komunalnego po odziedziczeniu mieszkania własnościowego

Posiadanie przez najemcę tytułu prawnego do innego lokalu

Niestety fakt posiadania przez najemcę lokalu komunalnego tytułu prawnego do innego lokalu mógłby być podstawą do wytoczenia przez gminę powództwa o rozwiązanie umowy najmu zgodnie z art. 11 ust. 10 ustawy o ochronie praw lokatorów: „z ważnych przyczyn, innych niż określone w ust. 2, właściciel może wytoczyć powództwo o rozwiązanie stosunku prawnego i nakazanie przez sąd opróżnienia lokalu, jeżeli strony nie osiągnęły porozumienia co do warunków i terminu rozwiązania tego stosunku”.

Nawet jeśli gmina nie wypowie Pani umowy, to kolejna przeszkoda to sama procedura wykupu. Zasady i warunki zbywania przez gminy lokali mieszkalnych na rzecz najemców określa ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy „w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która [»] jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony”.

Jednak szczegółowe zasady zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy określają stosowne uchwały rad gmin. Każda gmina ma prawo i obowiązek uchwalenia takiej uchwały i niekiedy znajduje się tam zapis uzależniający wykup mieszkania komunalnego w trybie bezprzetargowym przez najemcę lokalu komunalnego od nieposiadania tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego przez tę osobę, a także przez jej współmałżonka.

Zobacz również: Mieszkanie komunalne a prawo do innego lokalu

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl