Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy można wymeldować współwłaściciela mieszkania który nie mieszka w mieszkaniu?

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2021-11-12 • Aktualizacja: 2022-06-29

Czy można wymeldować współwłaściciela mieszkania, jeżeli od 10 lat nie zamieszkuje w mieszkaniu, a jest tylko współwłaścicielem tej nieruchomości? Moi rodzice rozstali się około 10 lat temu, nie mają rozwodu ani separacji sądowej. Ojciec przez 10 lat nie przebywał ani nie zamieszkiwał mieszkania, gdzie mieszka moja mama, ale dalej jest tam zameldowany. Czy jest możliwość wymeldowania ojca? Czy ma prawo wejść do mieszkania, jeżeli od 10 lat nie utrzymuje żadnych relacji z mamą?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy można wymeldować współwłaściciela mieszkania który nie mieszka w mieszkaniu?

Wymeldowanie w trybie administracyjnym

Meldunek nie ma nic wspólnego z prawem do mieszkania. Meldunek i wymeldowanie to czynność administracyjna potwierdzająca, że dana osoba przebywa lub nie przebywa pod danym adresem. Meldunek nie daje prawa do lokalu. Brak meldunku nie pozbawia prawa do lokalu.

Mama może złożyć wniosek o wymeldowanie w trybie administracyjnym. Ważne, żeby zostały spełnione przesłanki z art. 35 ustawy o ewidencji ludności.

Opuszczenie mieszkania

W oparciu o art. 35 ustawy o ewidencji ludności w sprawie wymagane jest ustalenie, czy dana osoba opuściła miejsce pobytu stałego i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się. Wskazać należy, że nie każde opuszczenie dotychczasowego miejsca pobytu stanowi podstawę do orzeczenia o wymeldowaniu. Dla stwierdzenia, że nastąpiło opuszczenie lokalu w rozumieniu powołanego przepisu konieczne jest ustalenie, że opuszczenie to miało charakter dobrowolny, było wynikiem realizacji uprzednio powziętego zamiaru zmiany miejsca pobytu i przeniesienia centrum swych spraw życiowych w inne miejsce (por. wyrok NSA z 20 grudnia 2018 r., sygn. akt II OSK 627/17). Decydujące znaczenie dla wydania decyzji o wymeldowaniu z pobytu stałego ma przesłanka trwałości opuszczenia lokalu, przez którą należy rozumieć przebywanie poza miejscem stałego zameldowania z równoczesnym zerwaniem związków z lokalem dotychczasowym (por. wyrok NSA z 21 lutego 2019 r., sygn. akt II OSK 802/17). Opuszczenie miejsca pobytu musi cechować zarówno element faktyczny, polegający na stałym nieprzebywaniu w mieszkaniu, jak i element wolicjonalny, łączony z dobrowolnością zmiany miejsca pobytu. Dla zaistnienia przesłanki opuszczenia miejsca pobytu konieczne jest, aby fizycznemu przebywaniu osoby w innym miejscu pobytu stałego towarzyszył zamiar stałego związania się z tym innym miejscem, urządzenia w nim swego trwałego centrum życiowego. Gdyby zamiaru opuszczenia lokalu wskazany podmiot nie wyraził w sposób jasny, rolą postępowania administracyjnego jest weryfikacja, czy okoliczności sprawy wskazują na istnienie po jego stronie zamiaru trwałego zerwania więzi z miejscem zameldowania (por. wyrok NSA z 10 stycznia 2019 r., II OSK 297/17).

Zobacz również: Czy osoba zameldowana ma prawo wejść do mieszkania?

Korzystanie z mieszkania przez współwłaściciela – nawet po wymeldowaniu

Ojcu – jako mężowi – przysługuje prawo do lokalu niezależne od kwestii zameldowania.

Może więc skutecznie przed sądem wnioskować o dopuszczenie go do użytkowania lokalu. Bez względu na meldunek.

Z opisu wynika, że jest współwłaścicielem. Według art. 206 Kodeksu cywilnego każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli.

Powołany przepis określa ustawowy model współposiadania i korzystania z rzeczy wspólnej, normując tym samym zakres podstawowych atrybutów „właścicielskich” w stosunku współwłasności. W myśl tej regulacji każdy współwłaściciel jest uprawniony do współposiadania i korzystania z całej rzeczy, w takim zakresie, w jakim daje się to pogodzić z analogicznym uprawnieniem pozostałych współwłaścicieli. Uprawnienia te, jako niezależne od wielkości przysługującego współwłaścicielowi udziału, określane są mianem łącznego władztwa do niepodzielnej ręki – pro indiviso.

Uznać należy, że art. 206 stanowi wystarczającą podstawę formułowania właściwego roszczenia ochronnego, którego celem jest zapewnienie współwłaścicielowi niezakłóconego stanu współposiadania i korzystania z rzeczy wspólnej w ramach stosunku współwłasności.

Odpowiadając na pytanie – jeśli ojciec opuścił mieszkanie, zabrał swoje rzeczy, 10 lat mieszka gdzie indziej – tak, są podstawy do wymeldowania go.

Jeśli zechce wrócić – a mama go dobrowolnie nie wpuści – może on sądownie dochodzić dopuszczenia do współposiadania – jest współwłaścicielem nieruchomości i ma takie prawo.

Zobacz również: Czy trzeba być gdzieś zameldowanym?

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z eksmisją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »