Podział mieszkania na dwa we wspólnocie mieszkaniowej

• Data: 2024-01-14 • Autor: Kinga Karaś

W artykule omówiony zostanie problem podziału lokalu mieszkalnego we wspólnocie mieszkaniowej, zarówno z perspektywy technicznej, jak i prawnej. Przyjrzymy się różnicom między nieformalnym podziałem lokalu na pokoje pod wynajem a oficjalnym podziałem nieruchomości w kontekście wymogów prawnych i kompetencji wspólnoty mieszkaniowej. Szczególną uwagę poświęcimy wymogom stawianym przez ustawę o własności lokali w kontekście dokonywania zmian w strukturze lokali i ich wpływu na zarządzanie wspólnotą. Jako przykład posłuży nam zapytanie pana Tadeusza.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Podział mieszkania na dwa we wspólnocie mieszkaniowej

Pan Tadeusz jest członkiem zarządu wspólnoty mieszkaniowej. Ma nowego sąsiada, który nabył mieszkanie nad nim i chciałby je podzielić na dwa mniejsze (bez ingerencji w części wspólne). Pan Tadeuszu zastanawia się, czy takie działanie nowego lokatora jest możliwe bez konfliktu z zarządem i czy on jako członek zarządu może patrzeć na to przedsięwzięcie przez palce, wykazując nieformalną przychylność. Co ważne, sąsiad nie zamierza tego podziału formalizować prawnie. Zależy mu tylko na wyodrębnieniu dwóch lokali do wynajęcia (chce oczywiście wygospodarować drugą kuchnię i łazienkę). Pan Tadeusz chciałby wiedzieć, czy takie działanie nowego lokatora będzie zgodne z prawem.

Podział nieruchomości we wspólnocie mieszkaniowej

W przedstawionej przez pana Tadeusza sprawie mamy do czynienia z podziałem nieruchomości we wspólnocie mieszkaniowej. Jeżeli mamy do czynienia z tzw. nieformalnym (technicznym), tj. pozaprawnym podziałem lokalu na dwa osobne lokale na wynajem, to wspólnota mieszkaniowa nie ma tutaj kompetencji do ingerowania. Wówczas z prawego punktu widzenia nadal mamy jeden lokal we wspólnocie, w którym nieformalnie wyodrębniono osobne pomieszczenia do wynajmu. Natomiast inaczej wygląda sytuacja w przypadku podziału takiego lokalu w znaczeniu prawnym i chęci nadania mu osobnego numeru administracyjnego. Wówczas wymagana jest bezwzględnie uchwała wspólnoty mieszkaniowej wyrażającej na to zgodę. Do takiego podziału niezbędne jest oświadczenie właściciela, uchwała wspólnoty, dokumentacja inwentaryzacyjna, urzędowe zaświadczenie o samodzielności lokalu. Wtedy każdy z wydzielonych lokali musi spełniać wymogi wyrażone w art. 2 u.w.l., tj. być lokalem samodzielnym. Bez uchwały nowy sąsiad pana Tadeusza nie dokona prawnego podziału lokalu, którego stał się właścicielem. Jak stanowi art. 22 u.w.l.:

1. Czynności zwykłego zarządu podejmuje zarząd samodzielnie.

2. Do podjęcia przez zarząd czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu potrzebna jest uchwała właścicieli lokali wyrażająca zgodę na dokonanie tej czynności oraz udzielająca zarządowi pełnomocnictwa do zawierania umów stanowiących czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu w formie prawem przewidzianej.

3. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności:

1) ustalenie wynagrodzenia zarządu lub zarządcy nieruchomości wspólnej;

2) przyjęcie rocznego planu gospodarczego;

3) ustalenie wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu;

4) zmiana przeznaczenia części nieruchomości wspólnej;

5) udzielenie zgody na nadbudowę lub przebudowę nieruchomości wspólnej, na ustanowienie odrębnej własności lokalu powstałego w następstwie nadbudowy lub przebudowy i rozporządzenie tym lokalem oraz na zmianę wysokości udziałów w następstwie powstania odrębnej własności lokalu nadbudowanego lub przebudowanego;

5a) udzielenie zgody na zmianę wysokości udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej;

6) dokonanie podziału nieruchomości wspólnej;

6a) nabycie nieruchomości;

7) wytoczenie powództwa, o którym mowa w art. 16;

8) ustalenie, w wypadkach nieuregulowanych przepisami, części kosztów związanych z eksploatacją urządzeń lub części budynku służących zarówno do użytku poszczególnych właścicieli lokali, jak i do wspólnego użytku właścicieli co najmniej dwóch lokali, które zaliczane będą do kosztów zarządu nieruchomością wspólną;

9) udzielenie zgody na podział nieruchomości gruntowej zabudowanej więcej niż jednym budynkiem mieszkalnym i związane z tym zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej oraz ustalenie wysokości udziałów w nowo powstałych, odrębnych nieruchomościach wspólnych;

10) określenie zakresu i sposobu prowadzenia przez zarząd lub zarządcę, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1, ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej.

4. Połączenie dwóch lokali stanowiących odrębne nieruchomości w jedną nieruchomość lub podział lokalu wymaga zgody właścicieli lokali wyrażonej w uchwale. W razie odmowy zainteresowany właściciel lokalu może żądać rozstrzygnięcia przez sąd”.

Zobacz również: Wymiana okien w bloku przepisy

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Podział nieformalny mieszkania

Właściciel lokalu nad mieszkaniem pana Tadeusza może nieformalnie podzielić lokal w dowolny sposób. Dopóki nie będzie to podział z prawnego punktu widzenia wraz z wyodrębnieniem dwóch samodzielnych lokali, dopóty wspólnota nie ma kompetencji do działania w tym zakresie.

Wspólnota mieszkaniowa właścicieli lokali nie ma uprawnień do ingerowania w formie uchwał w sferę wykonywania przez właściciela jego praw do wyodrębnionego lokalu, np. poprzez uzależnienie możliwości użytkowania lokalu w określony sposób od uzyskania uprzedniej zgody pozostałych członków wspólnoty (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia z dnia 20 maja 2008 r., sygn. akt I ACa 367/08).

W przypadku tzw. technicznego podziału pan Tadeusz nie ma prawnej kompetencji do działania w tym zakresie. W przypadku podziału prawnego niezbędna jest uprzednia zgoda wspólnoty.

Podsumowując: w przypadku podziału prawnego właściciel musi posiadać uprzednią zgodę wspólnoty mieszkaniowej wyrażoną w formie uchwały. Natomiast jeżeli chodzi o nieformalne zagospodarowanie jednego lokalu i jego podział na osobne mieszkania, to nie należy to do sfery ingerencji wspólnoty. Brak jest konieczności uzyskiwania zgody na takie działania.

Zobacz również: Podział domu jednorodzinnego na 2 mieszkania

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Przykłady

Przypadek Pani Katarzyny

Pani Katarzyna posiada duży, przestronny apartament w centrum miasta. Postanowiła podzielić go na dwa mniejsze mieszkania, aby je wynajmować. Początkowo zdecydowała się na nieformalny podział, stawiając lekką ścianę działową i instalując dodatkowe wyposażenie kuchenne w drugiej części mieszkania. Wspólnota mieszkaniowa nie miała prawa ingerować w jej decyzję, ponieważ formalnie nadal był to jeden lokal.

 

Sytuacja Pana Michała

Pan Michał, właściciel mieszkania, chciał legalnie podzielić je na dwa oddzielne lokale, aby zwiększyć swoje dochody z wynajmu. Zanim przystąpił do prac remontowych, złożył wniosek do wspólnoty mieszkaniowej o zgodę na podział. Wspólnota musiała zwołać zebranie, na którym większość właścicieli lokali wyraziła zgodę na podział. Dzięki temu Pan Michał mógł przystąpić do legalnej przebudowy i zarejestrować dwa niezależne lokale.

 

Doświadczenie Państwa Nowaków

Państwo Nowakowie planowali połączyć dwa sąsiadujące ze sobą mieszkania w jeden duży lokal. Przed rozpoczęciem prac musieli uzyskać zgodę wspólnoty mieszkaniowej na zmianę struktury budynku. Po uzyskaniu niezbędnych zgód i wykonaniu prac państwo Nowakowie złożyli wniosek do urzędu miasta o nadanie nowemu, połączonemu lokalowi jednego adresu, co zostało zaakceptowane po weryfikacji zgodności z lokalnymi przepisami budowlanymi.

Podsumowanie

Proces podziału nieruchomości we wspólnocie mieszkaniowej może przybrać różne formy, od nieformalnych zmian wewnętrznych aż po oficjalne podziały wymagające zgody wspólnoty i zgodności z przepisami prawnymi. Kluczowe jest rozróżnienie między technicznymi modyfikacjami a zmianami, które wpływają na status prawny lokalu. Właściciele muszą być świadomi obowiązujących procedur i wymogów, aby uniknąć problemów prawnych i zapewnić harmonijne współistnienie w ramach wspólnoty mieszkaniowej.

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz wsparcia prawnego w zakresie podziału nieruchomości we wspólnocie mieszkaniowej? Skorzystaj z naszej oferty konsultacji online i profesjonalnego przygotowania niezbędnych dokumentów, aby upewnić się, że wszystkie Twoje działania są w pełni zgodne z obowiązującym prawem. Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz umieszczony pod tekstem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali - Dz.U. 1994 nr 85 poz. 388
2. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia z dnia 20 maja 2008 r., sygn. akt I ACa 367/08

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kinga Karaś

O autorze: Kinga Karaś

Adwokat świadczący usługi prawne zarówno na rzecz osób fizycznych jak i przedsiębiorców. Doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autorka lub współautorka wielu artykułów naukowych i monografii. Absolwentka prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz programu Master 2 Uniwersytetu w Orleanie. Ukończyła Szkołę Prawa Francuskiego, Szkołę Prawa Kontynentalnego w Paryżu. Specjalizuje się w prawie administracyjnym oraz prawie cywilnym a w szczególności w szeroko pojętym prawie nieruchomości (Wspólnoty Mieszkaniowe, Spółdzielnie, umowy deweloperskie, umowy o roboty budowlane itp.).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »