Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego bez księgi wieczystej

• Data: 2024-01-10 • Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

W obrocie nieruchomościami spółdzielczymi często spotykamy się z sytuacją, gdy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nie jest ujawnione w księdze wieczystej, bo po prostu nie została ona założona. Ta specyfika transakcji rodzi istotne pytania prawne dotyczące obowiązków sprzedającego i uprawnień kupującego. Artykuł przybliża kwestię umów przedwstępnych w kontekście sprzedaży mieszkań własnościowych spółdzielczych, które nie posiadają założonej księgi wieczystej, oraz wyjaśnia na przykładzie sprawy pani Agnieszki, jakie są konsekwencje takiego stanu rzeczy dla obu stron transakcji i czy sprzedaż może dojść do skutku, mimo braku KW.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego bez księgi wieczystej

Pani Agnieszka napisała do nas w związku z transakcją sprzedaży jej mieszkania spółdzielczego własnościowego i wynikłym z tego problemem. Niedawno podpisała z kupującym notarialną przedwstępną umowę sprzedaży. Mieszkanie nie miało założonej księgi wieczystej, o czym kupujący został poinformowany i taki zapis znalazł się także w akcie notarialnym przedwstępnym, że do chwili obecnej nie została załączona KW ani też nie został złożony wniosek o jej założenie. Teraz, przed podpisaniem umowy przyrzeczonej, kupujący zażądał od pani Agnieszki założenia księgi wieczystej. Nie wystarcza mu przedłożone już wcześniej przez panią Agnieszkę zaświadczenia ze spółdzielni. Kupujący na zakup tego lokalu bierze kredyt w banku, ale pani Agnieszka wie, że to nie bank zażądał KW, tylko jest to żądanie kupującego. Oczekiwanie na założenie księgi wieczystej narazi panią Agnieszkę na dodatkowe koszty i opóźnienie we własnych planach. Pyta więc, czy może odmówić założenia KW, skoro kupujący wiedział, że jej nie ma.

Umowa przedwstępna z zastrzeżeniem o braku księgi wieczystej

Jeżeli w przedwstępnej umowie sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu pani Agnieszka rzeczywiście nie zobowiązała się do założenia księgi wieczystej (KW) dla swojego lokalu, kupujący przed podpisaniem umowy przyrzeczonej nie może skutecznie domagać się od niej złożenia wniosku o założenie księgi wieczystej.

Przepisy powszechnie obowiązujące nie przewidują wyraźnego obowiązku zakładania księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Tym samym istnieje możliwość zbycia takiego lokalu, który nie ma urządzonej KW. Zgodnie z art. 172 ust. 1 o spółdzielniach mieszkaniowych („u.s.m.”) – spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest ograniczonym prawem rzeczowym, zbywalnym, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Jest to prawo majątkowe ustanowione na rzeczy cudzej (ius in re aliena), tj. na nieruchomości stanowiącej przedmiot własności spółdzielni. Lokale znajdujące się w budynkach spółdzielczych oddane członkom na podstawie własnościowego prawa do lokalu nie stanowią przedmiotu własności członków, lecz są własnością spółdzielni. W konsekwencji – jest prawem węższym (słabszym) od prawa własności. Na zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nie jest wymagana zgoda spółdzielni.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Księga wieczysta dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

Stosownie do art. 1 ust. 3 ustawy o księgach wieczystych i hipotece – księgi wieczyste mogą być także prowadzone w celu ustalenia stanu prawnego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Osoba zbywająca mieszkanie spółdzielcze własnościowe powinna uprzednio przedłożyć notariuszowi odpis z księgi wieczystej w celu wykazania, że przysługuje jej takie prawo. Niemniej jednak brak urządzonej księgi wieczystej nie powoduje niemożności zbycia tego prawa. Wówczas bowiem notariusze, kierując się dbałością o bezpieczeństwo obrotu prawnego, a także o bezpieczeństwo banków finansujących takie transakcje, zazwyczaj żądają od zbywców odpowiednich zaświadczeń potwierdzających, że zbywcy przysługuje takie prawo.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Zamiast KW zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej

Jak wskazuje się w komentarzach do ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych: „w praktyce notarialnej umowy sprzedaży, darowizny, zamiany prawa własnościowego sporządzane są z uwzględnieniem zaświadczeń wystawianych przez spółdzielnie mieszkaniowe na wniosek posiadaczy spółdzielczych własnościowych praw do lokali, które są okazywane notariuszowi. W zaświadczeniach tych spółdzielnia odnosi się do: członkostwa zbywcy w spółdzielni, przysługiwania mu własnościowego prawa do lokalu w budynku danej spółdzielni mieszkaniowej, stanu zadłużenia tej osoby w spółdzielni z tytułu opłat eksploatacyjnych lub zaległości związanych z wniesieniem wkładu budowlanego. Zaświadczenie takie jest wydawane zarówno w stosunku do lokali własnościowych posiadających urządzoną księgę wieczystą, jak i – zwłaszcza – wobec lokali niemających urządzonej księgi wieczystej, którą mógłby sprawdzić notariusz przed transakcją” (Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, Komentarz, red. dr hab. Konrad Osajda, publ. 2019 r.) Jeżeli dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu prowadzona jest już księga wieczysta, wówczas zaświadczenie spółdzielni wydawane zbywcy odnośnie sytuacji prawnej lokalu nie musi zawierać informacji o obciążeniach na prawie własnościowym, gdyż istnienie księgi wieczystej, z uwagi na jawność dokonywanych w niej wpisów, uwalnia spółdzielnię od obowiązku zamieszczania zastrzeżeń i powtarzania danych już wpisanych do księgi wieczystej (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 06.09.2013 r., sygn. V CSK 359/12, publ. Lex).

Umowa zbycia powinna być zawarta w formie aktu notarialnego (art. 172 ust. 4 zd. 1 u.s.m.), o czym notariusz zawiadamia spółdzielnię niezwłocznie, przesyłając wypis tego aktu (art. 172 ust. 4 zd. 2 u.s.m.). Zbycie prawa własnościowego bez zachowania formy aktu notarialnego jest nieważne.

Reasumując: istnieje możliwość zbycia spółdzielczego mieszkania własnościowego, dla którego nie została założona księga wieczysta. Skoro pani Agnieszka w umowie przedwstępnej nie zobowiązała się do założenia księgi wieczystej dla swojego lokalu, przyszły kupujący nie powinien teraz od niej tego żądać.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Przykłady

Pan Kowalski sprzedaje lokal mieszkalny

Pan Kowalski postanowił sprzedać swój spółdzielczy własnościowy lokal mieszkalny. W umowie przedwstępnej nie zobowiązał się do założenia księgi wieczystej. Kiedy potencjalny nabywca, pan Nowak, dowiedział się, że lokal nie ma księgi wieczystej, zażądał od pana Kowalskiego jej założenia przed finalizacją transakcji. Pan Kowalski, powołując się na brak takiego zobowiązania w umowie przedwstępnej, odmówił, a transakcja została zawieszona.

 

Pani Jankowska kupuje lokal bez księgi wieczystej

Pani Jankowska zdecydowała się na zakup spółdzielczego mieszkania własnościowego, które nie posiadało urządzonej księgi wieczystej. W umowie przedwstępnej nie zostało to uwzględnione jako warunek. W trakcie przygotowań do finalizacji transakcji jej prawnik wyjaśnił, że brak KW nie uniemożliwia zakupu, ale zalecił uzyskanie zaświadczenia ze spółdzielni potwierdzającego prawa sprzedającego do lokalu. Pani Jankowska postąpiła zgodnie z radą prawnika, co umożliwiło bezpieczne przeprowadzenie transakcji.

 

Rodzina Nowaków a problem z założeniem księgi wieczystej

Rodzina Nowaków odziedziczyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, które nie miało założonej księgi wieczystej. Kiedy zdecydowali się na jego sprzedaż, spotkali się z niepewnością ze strony potencjalnych kupujących. Jednak, korzystając z porady notariusza, przedstawili zaświadczenie ze spółdzielni potwierdzające ich prawo do lokalu. Dzięki temu udało się przekonać kupującego do finalizacji transakcji, mimo braku księgi wieczystej.

Podsumowanie

Brak księgi wieczystej przy sprzedaży mieszkania spółdzielczego własnościowego nie musi stanowić przeszkody w przeprowadzeniu transakcji. Istotne jest, aby obie strony były świadome swoich praw i obowiązków, a także dostępnych środków prawnych, które mogą zabezpieczyć ich interesy, takich jak zaświadczenia ze spółdzielni. W przypadku wątpliwości warto skonsultować się z prawnikiem lub notariuszem, aby zapewnić bezpieczeństwo i prawidłowość całego procesu sprzedaży.

Oferta porad prawnych

Jeśli potrzebujesz indywidualnej porady prawnej dotyczącej sprzedaży lub zakupu mieszkania spółdzielczego, nasz zespół doświadczonych prawników jest do Twojej dyspozycji online. Oferujemy również profesjonalne przygotowanie niezbędnych pism i dokumentacji, zapewniając wsparcie na każdym etapie transakcji. Napisz do nas, korzystając z formularza pod tekstem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych - Dz.U. 2001 nr 4 poz. 27
2. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece
- Dz.U. 1982 nr 19 poz. 147
3. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 06.09.2013 r., sygn. V CSK 359/12

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Izabela Nowacka-Marzeion

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych, prawem budowlanym oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesją i planowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »