Wypowiedzenie umowy użyczenia mieszkania

• Data: 2023-12-23 • Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

W artykule poruszamy kluczowe aspekty prawne dotyczące wymeldowania się z nieruchomości po zakończeniu umowy użyczenia. Wyjaśniamy, jakie obowiązki mają strony umowy w kontekście kosztów utrzymania mieszkania i opłat za media, a także kwestie związane z dostępem użyczającego do nieruchomości. Omawiamy również prawne aspekty bezterminowego użyczenia oraz procedury związane z jego zakończeniem, tak jak miało to miejsce w sprawie pani Agnieszki.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Wypowiedzenie umowy użyczenia mieszkania

Pani Agnieszka znalazła się w kłopotliwej sytuacji w związku z łączącą ją z wujkiem umową użyczenia mieszkania. Sprawa dotyczyła wypowiedzenia użyczenia mieszkania przed terminem. Użyczający, wujek pani Agnieszki, naciskał, żeby ona już się wymeldowała (w wypowiedzeniu ostateczna data opuszczenia lokalu upływała dopiero za 3 miesiące, jak również w aneksie określono, iż użyczający zobowiązuje się do wymeldowania do końca okresu wypowiedzenia). Pani Agnieszka pytała więc, czy wujek ma podstawy prawne do takich żądań. Pojawiły się też inne pytania: Do tej pory rachunki płaciła pani Agnieszka, ale wuj zakomunikował jej, że chce przejąć tę czynność i zażyczył sobie także zwrotu wszystkich rachunków, czy ma do tego prawo wbrew jej woli, bo pani Agnieszka nie darzyła go zaufaniem. Czy podczas trwania okresu wypowiedzenia pani Agnieszka musi wpuszczać użyczającego do domu, czy ma prawo odmówić? Wuj przyjeżdżał co tydzień z błahych powodów. I ostatnie pytanie: czy dobrym pomysłem jest w dniu zdania lokalu zrobić protokół odbioru?

Wymeldowanie po wypowiedzeniu użyczenia domu

Co do zasady, do końca okresu wypowiedzenia warunki użyczenia nie mogą się zmienić. Meldunek jest odzwierciedleniem tego, gdzie dana osoba mieszka, gdzie ma skoncentrowane centrum życiowe. Wujek pani Agnieszki nie ma więc podstaw, aby żądać, aby ona wymeldowała się wcześniej niż opuści lokal, zresztą byłoby to niezgodne z przepisami ustawy.

Obywatel polski może wymeldować się z miejsca pobytu stałego lub czasowego, dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu (art. 33 ust. 3 ustawy o ewidencji ludności).

Pani Agnieszka może oczywiście złożyć wniosek w urzędzie, ale datę wymeldowania należy wskazać jako dzień opuszczenia lokalu.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Koszty utrzymania domu

Zgodnie z art. 713 Kodeksu cywilnego „biorący do używania ponosi zwykłe koszty utrzymania rzeczy użyczonej. Jeżeli poczynił inne wydatki lub nakłady na rzecz, stosuje się odpowiednio przepisy o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia”.

Użyczający jako biorący do używania powinien ponosić zwykłe koszty utrzymania rzeczy – części domu, jako normalne następstwo korzystania z rzeczy. Poprzez zwykłe koszty utrzymania należy rozumieć wydatki i nakłady pozwalające zachować rzecz w stanie niepogorszonym, utrwalającym jej właściwości i przeznaczenie. Chodzi więc o takie koszty, których poniesienie narzuca niezbędna potrzeba zachowania określonego stanu rzeczy. Jako przykłady kosztów objętych regulacją przepisu art. 713 K.c. wskazuje się koszty konserwacji, bieżących remontów, drobnych napraw.

Zgodnie z art. 710 K.c.przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.

Stosownie natomiast do treści art. 715 k.c.jeżeli umowa użyczenia została zawarta na czas nieoznaczony, użyczenie kończy się, gdy biorący uczynił z rzeczy użytek odpowiadający umowie albo gdy upłynął czas, w którym mógł ten użytek uczynić”. Zgodnie zaś z art. 716 K.c.jeżeli biorący używa rzeczy w sposób sprzeczny z umową albo z właściwościami lub z przeznaczeniem rzeczy, jeżeli powierza rzecz innej osobie nie będąc do tego upoważniony przez umowę ani zmuszony przez okoliczności, albo jeżeli rzecz stanie się potrzebna użyczającemu z powodów nie przewidzianych w chwili zawarcia umowy, użyczający może żądać zwrotu rzeczy, chociażby umowa była zawarta na czas oznaczony”.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Bezterminowe użyczenie

W doktrynie ugruntował się pogląd, że jeżeli umowa zawarta na czas nieoznaczony nie określa celu użyczenia (takie określenie nie należy do essentialia negotii umowy użyczenia), wówczas możliwe jest wypowiedzenie w terminie uwzględniającym interesy obu stron (tak Z. Radwański, w: System…, t. III, cz. 2, s. 383; J. Gudowski, w: Komentarz, 2011, I, s. 497). Specyfika umowy użyczenia, w której jedna strona bez żadnego ekwiwalentu zmuszona jest do rezygnacji z korzystanie ze swojego prawa, powoduje, że dający w użyczenie nie może być pozbawiony możliwości rozwiązania istniejącego stosunku prawnego.

W doktrynie prezentowany jest również pogląd, zgodnie z którym jeżeli przedmiotem użyczenia jest lokal mieszkalny, wówczas stosując przez analogię przepis art. 688 K.c., dotyczący terminów wypowiedzenia najmu lokalu mieszkalnego, należy uznać, iż taką bezterminową umowę użyczenia można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego. (por. Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia Zobowiązania, tom II, praca zbiorowa, Warszawa 1997 r., s. 221).

Opłaty za media

Żaden przepis nie określa, kto fizycznie ma wpłacać pieniądze do dostawcy mediów. Nie wiem, na kogo są umowy na dostawy mediów. Biorący w użyczanie ma pokrywać koszty utrzymania lokalu, ale żaden przepis nie określa, czy koszty mediów należy wpłacać użyczającemu czy bezpośrednio do dostawców mediów. W każdym razie nie ma podstaw do zmiany umowy w okresie wypowiedzenia.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Wpuszczanie użyczającego do domu

Póki wuj nie uniemożliwia pani Agnieszce mieszkania – trudno stwierdzić jednoznacznie. Poprzez zawarcie umowy użyczający upoważnił biorącą w użyczenie do w zasadzie wyłącznego korzystania z lokalu mieszkalnego. A tym samym to pani Agnieszka ma wyłączne prawo do decydowania, kto przebywa w mieszkaniu – kto ma prawo wejść do mieszkania, kto ma prawo w nim przebywać i kto powinien je opuścić na żądanie. Pani Agnieszka może wuja nie wpuścić, jeśli zaś siłą wejdzie do domu – popełni przestępstwo z art. 193 Kodeksu karnego: „kto wdziera się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”.

Art. 10 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów nakazuje najemcy udostępnienie lokalu właścicielowi w razie awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody. Właściciel mieszkania posiada także wejścia do mieszkania w takim przypadku także pod nieobecność lokatora, jeżeli będzie działał w asyście policji lub straży miejskiej. Tylko wówczas właściciel może wejść do mieszkania. Dodam też, że warto zrobić protokół odbioru – wraz z dokumentacją fotograficzną.

Przykłady

Przykład 1

Anna zamieszkiwała w mieszkaniu Marka na podstawie umowy użyczenia. Po dwóch latach Marek zdecydował się sprzedać mieszkanie i poinformował Annę o zakończeniu umowy z trzymiesięcznym wyprzedzeniem. Anna, zgodnie z prawem, pozostała w mieszkaniu do końca okresu wypowiedzenia, nie ponosząc dodatkowych kosztów, a Marek nie mógł żądać jej wcześniejszego wymeldowania.

 

Przykład 2

Katarzyna mieszkała w domu użyczonym przez jej ciotkę. Po kilku latach ciotka Katarzyny potrzebowała mieszkania dla swojego syna i wypowiedziała umowę użyczenia. Katarzyna, mimo że opłacała regularnie rachunki za media, zobowiązana była opuścić nieruchomość po upływie okresu wypowiedzenia, zgodnie z przepisami prawa.

 

Przykład 3

Pan Jakub użyczył swój dom rodzinie przyjaciela na czas nieokreślony. Po kilku latach, z powodów osobistych zdecydował się zakończyć umowę użyczenia. Poinformował o tym najemców z trzymiesięcznym wyprzedzeniem. W tym czasie najemcy mieli pełne prawo korzystać z domu i nie mogli być zmuszeni do wcześniejszego opuszczenia nieruchomości ani do ponoszenia dodatkowych kosztów.

Podsumowanie

Artykuł wyjaśnia kluczowe zasady dotyczące wymeldowania po wypowiedzeniu umowy użyczenia domu. Podkreśla prawa i obowiązki zarówno użyczającego, jak i biorącego do używania, zwracając uwagę na przepisy prawne regulujące kwestie wymeldowania, kosztów utrzymania nieruchomości i dostępu do wynajmowanego lokalu. Przykłady z życia wzięte dodatkowo ilustrują, jak te zasady są stosowane w praktyce, dając czytelnikom jasny obraz prawnych aspektów związanych z umową użyczenia.

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz fachowej pomocy prawnej w zakresie umów użyczenia i kwestii wymeldowania? A może masz inny problem mieszkaniowy? Skorzystaj z naszych porad prawnych online i profesjonalnego sporządzania pism – szybko, wygodnie i skutecznie! Formularz kontaktowy znajduje się pod tekstem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Izabela Nowacka-Marzeion

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych, prawem budowlanym oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesją i planowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »