Warsztat samochodowy sąsiada blisko domu - co zrobić?

• Data: 2022-05-23 • Autor: Marek Gola

Sąsiad posiada warsztat samochodowy w namiocie plastikowym w odległości 7–8 m od moich drzwi wejściowych do domu. Huk, hałas i odór nie pozwalają odizolować się od tego nawet w domu. Czy jest legalne posiadać taki warsztat w namiocie i tak blisko czyichś drzwi wejściowych, choć działkę posiada ok. 1 ha? Mieszkam na wsi i obok nie ma żadnych innych zabudowań oprócz sąsiada barakowozu i tego namiotu.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Warsztat samochodowy sąsiada blisko domu - co zrobić?

Usytuowanie warsztatu samochodowego

Zgodnie z § 12 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 z późn. zm.):

„1. Jeżeli z przepisów § 13, 19, 23, 36, 40, 60 i 271–273 lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne odległości niektórych budowli od budynków nie wynikają inne wymagania, budynek na działce budowlanej należy sytuować od granicy tej działki w odległości nie mniejszej niż:

1) 4 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą z oknami lub drzwiami w stronę tej granicy;

2) 3 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą bez okien i drzwi w stronę tej granicy.

2. Sytuowanie budynku w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dopuszcza się w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy tej granicy, jeżeli plan miejscowy przewiduje taką możliwość.

3. Dopuszcza się, uwzględniając przepisy odrębne oraz przepisy § 13, 19, 23, 36, 40, 60 i 271–273, sytuowanie budynku bezpośrednio przy granicy działki budowlanej, jeżeli będzie on przylegał swoją ścianą do ściany budynku istniejącego na sąsiedniej działce oraz jego wysokość będzie zgodna z obowiązującym na danym terenie planem miejscowym lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

4. W zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, uwzględniając przepisy odrębne oraz przepisy § 13, 19, 23, 36, 40, 60 i 271–273, dopuszcza się:

1) budowę budynku ścianą bez okien i drzwi bezpośrednio przy granicy działki budowlanej lub w odległości mniejszej niż określona w ust. 1 pkt 2, lecz nie mniejszej niż 1,5 m, na działce budowlanej o szerokości 16 m lub mniejszej;

2) nadbudowę budynku istniejącego, usytuowanego w odległości mniejszej niż określona w ust. 1 od granicy tej działki budowlanej, o nie więcej niż jedną kondygnację, przy czym w nadbudowanej ścianie, zlokalizowanej w odległości mniejszej niż 4 m od granicy, nie może być okien i drzwi;

3) budowę budynku gospodarczego lub garażu o długości nie większej niż 6,5 m i wysokości nie większej niż 3 m bezpośrednio przy granicy działki budowlanej lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m ścianą bez okien i drzwi.

5. Usytuowanie budynku na działce budowlanej w sposób, o którym mowa w ust. 2–4, powoduje objęcie sąsiedniej działki obszarem oddziaływania obiektu w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

6. Odległość od granicy działki budowlanej nie może być mniejsza niż:

1) 1,5 m do okapu lub gzymsu zwróconego w stronę tej granicy, a także do balkonu, daszku nad wejściem, galerii, tarasu, schodów zewnętrznych, rampy lub pochylni – z wyjątkiem pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych;

2) 4 m do okna umieszczonego w dachu zwróconego w stronę tej granicy.

7. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 4, dopuszcza się zmniejszenie odległości okapu zwróconego w stronę granicy działki budowlanej do 1 m.

8. Budynek inwentarski lub budynek gospodarczy, uwzględniając przepisy odrębne oraz zawarte w § 13, 60 i 271–273, nie może być sytuowany ścianą z oknami lub drzwiami w odległości mniejszej niż 8 m od ściany istniejącego na sąsiedniej działce budowlanej budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego lub budynku użyteczności publicznej, lub takiego, dla którego istnieje ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 3.

9. Odległości podziemnej części budynku, a także budowli podziemnej spełniającej funkcje użytkowe budynku, znajdujących się całkowicie poniżej poziomu otaczającego terenu, od granicy działki budowlanej nie ustala się.

10. Zachowanie odległości, o których mowa w ust. 1–9, nie jest wymagane w przypadku, gdy sąsiednia działka jest działką drogową”.

Zobacz również: Uciążliwa działalność gospodarcza w budynku mieszkalnym

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Warsztat w namiocie

Wskazuję, że nie ma przepisów, które zabraniałyby prowadzenie warsztatu samochodowego w konstrukcji namiotowej. Natomiast są regulacje, które wskazują, jaka odległość powinna być zachowana pomiędzy budynkami.

W zasadzie jednak te regulacje nie dotyczą namiotów, które stanowią obiekty tymczasowe. Pomimo braku oparcia się na przepisach prawa administracyjnego może Pan oprzeć się na prawie cywilnym.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Uciążliwe sąsiedztwo warsztatu samochodowego

Zgodnie z art. 140 Kodeksu cywilnego: „W granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą”.

Zgodnie z art. 144 Kodeksu cywilnego: „Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych”.

Zgodnie z poglądami piśmiennictwa prawnego, „działania właściciela mogą prowadzić m.in. do wytworzenia ciepła, hałasu, wstrząsów, przykrych zapachów, które utrudniają korzystanie z nieruchomości sąsiednich” (J. Ciszewski [w:] K. Jędrej, G. Karaszewski, J. Knabe, P. Nazaruk, B. Ruszkiewicz, G. Sikorski, A. Stępień–Sporek, J. Ciszewski, Kodeks cywilny. Komentarz, wyd. II , Warszawa 2014, art. 144).

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Pismo do sąsiada posiadającego namiot z warsztatem

Zatem sugeruję wysłać do sąsiada oficjalne pismo z roszczeniem w zakresie zaprzestania naruszeń i immisji (może Pan żądać np. zastosowania warstw wygłuszających hałasy czy odór lub żądać zaprzestania wykonywania działalności dla Pana uciążliwej.

Jeśli pismo takie okaże się nieskuteczne, to może Pan rozważyć założenie sprawy sądowej i wtedy sąd zajmie się tą sprawą, analizując całokształt materiałów i argumentacji.

Jeśli zdecyduje się Pan na ww. pismo, możemy pomóc w jego sporządzeniu w ramach osobnego zlecenia.

Przykłady

 
Hałas przekraczający dopuszczalne normy

Pan Jan mieszka na wsi, gdzie sąsiad w odległości 7 metrów od jego domu prowadzi warsztat samochodowy w namiocie. Każdego dnia Pan Jan musi znosić głośne dźwięki pracujących maszyn i narzędzi. Mimo że próbował przyzwyczaić się do hałasu, nie jest w stanie spać w nocy ani odpoczywać po pracy. Pomimo rozmów z sąsiadem, sytuacja się nie zmieniła, dlatego Pan Jan zdecydował się na skierowanie oficjalnego pisma do sąsiada, prosząc o zastosowanie warstw wygłuszających hałasy. W piśmie powołał się na artykuł 144 Kodeksu cywilnego, który zobowiązuje właściciela nieruchomości do powstrzymania się od działań zakłócających korzystanie z nieruchomości sąsiednich.

 
Uciążliwy zapach spalin

Pani Maria, mieszkająca obok warsztatu samochodowego prowadzonego w namiocie, codziennie zmaga się z intensywnym zapachem spalin i oleju. Warsztat znajduje się zaledwie 8 metrów od jej domu, co sprawia, że nawet przy zamkniętych oknach nie jest w stanie uniknąć uciążliwego odoru. Pani Maria napisała do sąsiada pismo, w którym wyraziła swoje niezadowolenie i zaproponowała instalację systemów wentylacyjnych lub przynajmniej przeniesienie warsztatu w inne miejsce na działce. W przypadku braku reakcji, rozważa złożenie skargi do sądu, powołując się na zasady współżycia społecznego zawarte w artykule 144 Kodeksu cywilnego.

 
Brak odpowiedniej izolacji akustycznej

Pan Tomasz, który mieszka w pobliżu warsztatu samochodowego sąsiada, zauważył, że codzienny hałas dochodzący z warsztatu znacząco wpływa na zdrowie jego dzieci. Dzieci mają problemy z koncentracją podczas nauki oraz skarżą się na bóle głowy. Pan Tomasz postanowił działać i napisał oficjalne pismo do sąsiada, domagając się zastosowania materiałów dźwiękochłonnych w konstrukcji namiotu. Zaznaczył, że w przypadku braku odpowiedzi będzie zmuszony do podjęcia kroków prawnych, ponieważ hałas przekracza dopuszczalną miarę wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości, co jest sprzeczne z artykułem 144 Kodeksu cywilnego.

Podsumowanie

 

Problemy wynikające z uciążliwego sąsiedztwa warsztatu samochodowego mogą znacząco wpływać na komfort życia mieszkańców. W takich sytuacjach warto rozważyć skierowanie oficjalnego pisma do sąsiada, powołując się na przepisy Kodeksu cywilnego, a w razie braku efektów, podjęcie działań prawnych. Skuteczne dochodzenie swoich praw może przyczynić się do poprawy warunków życia i zgodnego współżycia sąsiedzkiego.

Oferta porad prawnych

 

Jeśli potrzebujesz pomocy w przygotowaniu pisma do sąsiada lub porad prawnych w sprawach dotyczących uciążliwego sąsiedztwa, skontaktuj się z naszymi ekspertami online. Oferujemy profesjonalne wsparcie i szybkie rozwiązania dostosowane do Twojej sytuacji. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Marek Gola

O autorze: Marek Gola

Radca prawny, doktorant w Katedrze Prawa Karnego Procesowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, zdał aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się w szczególności w prawie karnym materialnym i procesowym, bliskie jest mu też prawo pracy, prawo rodzinne oraz prawo handlowe. Udzielił już ponad 2000 porad prawnych, pomagając osobom pokrzywdzonym przez nieuczciwych pracodawców, a także tym, w których życie (nie zawsze słusznie) wtargnęła policja i prokuratura.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »