Kategoria: Mieszkanie spółdzielcze

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem spółdzielczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak wyznaczyć organy spółdzielni mieszkaniowej?

Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 2018-10-26

Zwolniliśmy prezesa spółdzielni mieszkaniowej za niegospodarność, ale do dnia dzisiejszego nie mamy powołanego prezesa i chcemy w ogóle go nie powoływać, gdyż jesteśmy małą spółdzielnią po byłym PGR-ze.W statucie jest zapis, że organami SM jest m.in. zarząd, który składa się z prezesa i jego zastępcy. Nie mamy prezesa, natomiast w zarządzie jestem ja, czyli główna księgowa. Miesiąc temu rada nadzorcza wyznaczyła jednego ze swoich członków do pełnienia funkcji członka zarządu do końca br. Wiemy też, że statut musi ulec zmianie zgodnie z nową ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych. Jak wyznaczyć organy spółdzielni, żeby było zgodnie z prawem, pomijając funkcje prezesa?

Mateusz Rzeszowski

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za rzeczową i wyczerpującą odpowiedź.
Bożena
Dziękuję bardzo za rzetelne i przydatne odpowiedzi na wszystkie moje pytania. Polecam ePorady24 każdemu, kto potrzebuje fachowej pomocy. Bardzo ważnym elementem jest to, że można zadawać wiele dodatkowych pytań w cenie ustalonej na początku, która jest naprawdę przystępna. W trakcie mojej sprawy nasuwało mi się mnóstwo pytań, które wysyłałam i za każdym razem otrzymywałam szybką, jasną odpowiedź. 
Aneta
Jestem zadowolona z tej opinii. W sposób szeroki i konkretny zostało opisane i wyjaśnione całe zdarzenie.
Elżbieta, 65 lat
Fachowa i rzetelna porada. Wszystkiego dowiedziałam się praktycznie po zadaniu jednego pytania. Dziękuję bardzo.
Anna, 46 lat
Bardzo wyczerpujące odpowiedzi Pani Anny Surfin, serdecznie polecam portal, już traciłam nadzieję, że cokolwiek mogę uczynić w mojej sprawie ale dzięki Pani Annie patrzę w przyszłość optymistycznie. Proszę się nie niecierpliwić gdy trzeba poczekać dłużej niż 24 h na odpowiedź ale naprawdę warto...i tak w skali tylu spraw i problemów jakie ma większość ludzi to odpowiedzi są ekspresowo udzielane i wyczerpująco. POLECAM w 100%
Ewelina

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 1 ust. 7 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, w zakresie nieuregulowanym w tej ustawie stosuje się przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze. Tak też dzieje się odnośnie zasad powoływania członków zarządu spółdzielni mieszkaniowych.

Zgodnie z powyższą zasadą znajduje w Państwa przypadku zastosowanie art. 49 § 1 i § 2 ustawy Prawo spółdzielcze, zgodnie z którym:

„Art. 49.

§ 1. Skład i liczbę członków zarządu określa statut. Statut może przewidywać zarząd jednoosobowy, którym jest prezes, i ustalać wymagania, jakie powinna spełniać osoba wchodząca w skład zarządu lub prezes w zarządzie jednoosobowym.

§ 2. Członków zarządu, w tym prezesa i jego zastępców, wybiera i odwołuje, stosownie do postanowień statutu, rada lub walne zgromadzenie”.

Jak wynika z cytowanego przepisu, istnienie stanowiska prezesa zarządu jest narzucone w przypadku zarządu jednoosobowego. Oprócz prezesa zarządu w § 1 mowa także o „osobie wchodzącej w skład zarządu”, co może sugerować że przepisy nie ograniczają możliwości wskazania w statucie stanowisk zajmowanych przez członków zarządu wyłącznie jako prezesa i jego zastępców, w przypadku wieloosobowego zarządu. Z drugiej strony § 2 posługuje się właśnie taką nomenklaturą.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Jak podnosi się jednak w doktrynie, nie jest konieczne w przypadku zarządu wieloosobowego wyznaczanie zastępców prezesa, o których mowa w § 2 cytowanego przepisu. Jak czytamy w komentarzu do ustawy prawo spółdzielcze:

„Jeżeli zarząd działa w formie kolegialnej, wówczas liczba członków zarządu może być parzysta lub nieparzysta. W takim wypadku statut zazwyczaj określa funkcję, jaką mają do spełnienia w zarządzie poszczególni jego członkowie. Przykładem tego może być następujący zapis statutowy: Zarząd składa się z trzech członków, w tym prezesa i dwóch zastępców. Jednakże ustawa Prawo spółdzielcze nie nakłada na spółdzielnię obowiązku ustanawiania w statucie funkcji zastępcy lub zastępców prezesa. Wobec tego w statucie można także zamieścić zapis o innej treści, a mianowicie: Zarząd składa się z trzech członków, w tym prezesa i dwóch członków zarządu” (A. Stefaniak, Prawo spółdzielcze. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych. Komentarz, 2014).

Biorąc zatem pod uwagę, że funkcja prezesa zarządu jest narzucona wyłącznie w przypadku zarządu jednoosobowego, powyższe rozważania mogą mieć teoretycznie zastosowanie także do funkcji prezesa zarządu. Tak naprawdę bowiem nomenklatura użyta przy określaniu funkcji poszczególnych członków zarządu ma bowiem znaczenie drugorzędne. Niezależnie bowiem od powołania bądź nie prezesa zarządu, w przypadku zarządu wieloosobowego, ten powinien działać kolegialnie. Przepisy ustawy nie nadają żadnych szczególnych uprawnień wyłącznie prezesowi zarządu, a zasady pełnienia tej funkcji będą bardziej wynikać ze statutu samej spółdzielni niż z ogólnie obowiązujących norm. 

Tak jak pisałem, decyzje w przypadku zarządu wieloosobowego powinny zapadać w drodze współdziałania wszystkich jego członków. Podobne poglądy reprezentowane są w doktrynie:

„W spółdzielniach, w których zarząd jest wieloosobowy, decyzje w poszczególnych sprawach powinny zapadać z uwzględnieniem zasad kolegialności. Naruszenie zasady łącznej reprezentacji skutkuje bezwzględną nieważnością czynności prawnej na podstawie art. 58 § 1 k.c.” (K. Kwapisz-Krygel, Prawo spółdzielcze. Komentarz, 2014).

Jak rozumiem, podstawowym problemem, dla którego chcieli Państwo zrezygnować ze stanowiska prezesa spółdzielni, była zbyt duża swoboda decyzyjna ostatniego prezesa. W takiej sytuacji w celu zapewnienia realizacji zasady kolegialności, o której mowa powyżej, mogą Państwo wskazać w statucie, że zaciąganie jakichkolwiek zobowiązań przez spółdzielnię wymaga współdziałania wszystkich członków zarządu, co powinno zagwarantować kontrolę działań podejmowanych przez poszczególnych jego członków.

Reasumując, przepisy nie przesądzają jednoznacznie o możliwości rezygnacji z funkcji prezesa zarządu w przypadku spółdzielni mieszkaniowych i słusznie mogą pojawić się pewne wątpliwości w tej materii. Podobny problem nie był także przedmiotem rozważań sądów bądź komentatorów. Tym niemniej, wydaje się proponowane przez Państwa rozwiązanie powinno być dopuszczalne, biorąc pod uwagę stanowisko doktryny w zakresie zastępców prezesa, którzy przecież także wymienieni zostali w przepisie. Z drugiej jednak strony powinni Państwo w jakiś osób określić funkcje poszczególnych członków zarządu, w tym osobę przewodniczącą jego pracom, co może być utrudnione w przypadku rezygnacji z funkcji prezesa zarządu.

Niezależnie jednak, czy zdecydują się Państwo na rezygnację z funkcji prezesa zarządu, mając na uwadze przedstawione rozważania, zdecydowanie ważniejszą kwestią będzie jednoznaczne określenie w statucie zasad gwarantujących zapewnienie realizacji zasady kolegialności zarządu. Oprócz, zaproponowanego zapisu dotyczącego konieczności współdziałania wszystkich członków zarządu, mogą Państwo zapisać także, że żaden członek zarządu nie jest uprawniony jednoosobowo do zaciągania zobowiązań w imieniu spółdzielni, tak żeby nie było żadnych wątpliwości co do tej okoliczności.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem spółdzielczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Zadaj pytanie »