Kategoria: Eksmisja

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z eksmisją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Bezprawne zajmowanie mieszkania przez siostrę

Michał Soćko • Opublikowane: 2017-09-15

Trzy lata temu moja siostra, która nie kontaktowała się z rodziną przez kilkanaście lat, nagle pojawiła się w mieszkaniu mamy, prosząc o możliwość zamieszkania na krótko. Okazało się, że jest bezdomna, bo straciła mieszkanie, a jej syn się ożenił i wyprowadził do żony, zostawiając ją bez środków finansowych. Zaczęła żyć u mamy na jej koszt, dręcząc ją swoim alkoholizmem. Mama zmarła pół roku temu, cały majątek zapisała w testamencie mnie. Przeprowadziłam już sprawę spadkową i jestem oficjalnie właścicielką tego mieszkania. Ja płacę za media, czynsz i inne opłaty. Siostra ma stały zasiłek socjalny z racji wieku emerytalnego i w miarę możliwości mi zwraca za czynsz. Nie jest zameldowana w tym mieszkaniu. Chciałabym sprzedać to mieszkanie i dać jej zachowek, ale ona mówi, że należy do niej i nawet mnie nie wpuszcza do środka. Co mam zrobić, by opuściła mój lokal?

Michał Soćko

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za rzeczową i wyczerpującą odpowiedź.
Bożena
Dziękuję bardzo za rzetelne i przydatne odpowiedzi na wszystkie moje pytania. Polecam ePorady24 każdemu, kto potrzebuje fachowej pomocy. Bardzo ważnym elementem jest to, że można zadawać wiele dodatkowych pytań w cenie ustalonej na początku, która jest naprawdę przystępna. W trakcie mojej sprawy nasuwało mi się mnóstwo pytań, które wysyłałam i za każdym razem otrzymywałam szybką, jasną odpowiedź. 
Aneta
Jestem zadowolona z tej opinii. W sposób szeroki i konkretny zostało opisane i wyjaśnione całe zdarzenie.
Elżbieta, 65 lat
Fachowa i rzetelna porada. Wszystkiego dowiedziałam się praktycznie po zadaniu jednego pytania. Dziękuję bardzo.
Anna, 46 lat
Bardzo wyczerpujące odpowiedzi Pani Anny Surfin, serdecznie polecam portal, już traciłam nadzieję, że cokolwiek mogę uczynić w mojej sprawie ale dzięki Pani Annie patrzę w przyszłość optymistycznie. Proszę się nie niecierpliwić gdy trzeba poczekać dłużej niż 24 h na odpowiedź ale naprawdę warto...i tak w skali tylu spraw i problemów jakie ma większość ludzi to odpowiedzi są ekspresowo udzielane i wyczerpująco. POLECAM w 100%
Ewelina

Już na początku należy wskazać, że siłą nie może Pani usunąć siostry z mieszkania. Konieczna jest sprawa eksmisyjna z uprzednim pisemnym zawiadomieniem siostry, aby opuściła lokal w określonym terminie. Powinna Pani oczywiście także dopełnić wszelkich formalności, aby w księdze wieczystej mieszkania widniała tylko Pani (chyba że zostało to już uczynione).

Zameldowanie Pani w tym mieszkaniu, bądź niezameldowanie Pani siostry nie ma znaczenia dla tytułu prawnego do zamieszkiwania w nim. Meldunek to jedynie ewidencyjny obowiązek wskazujący, że dana osoba znajduje się pod danym adresem. Nie ma on nic wspólnego z prawem zamieszkiwania w mieszkaniu (niejednokrotnie przeprowadza się eksmisję z lokalu, w którym lokator jest zameldowany, a utracił tytuł prawny do lokalu).

Aby poczynić kroki w celu wyeksmitowania siostry, powinna Pani przesłać jej wezwanie do opuszczenia lokalu w określonym terminie (ważne, by to był termin rozsądny, pozwalający siostrze znaleźć inny lokal, czyli np. 1 miesiąc, 2 miesiące).

W szczególności w piśmie można wskazać, że Pani nie zgadza się na to, aby siostra nadal zamieszkiwała w Pani mieszkaniu, gdyż chce Pani ten lokal sprzedać i jest Pani do tego potrzebny pusty lokal. Można wskazać, że jeżeli siostra nie zastosuje się do wezwania i nie opuści we wskazanym terminie lokalu, to Pani skieruje pozew o eksmisję do sądu, a także zacznie naliczać odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu w określonej, miesięcznej wysokości (może to być kwota odpowiadająca wartości czynszu, jaki Pani może otrzymać za wynajem lokalu).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Podstawę ewentualnego roszczenia o eksmisję stanowić może art. 222 § 1 Kodeksu cywilnego. Według tego przepisu, właściciel może żądać od osoby, która faktycznie włada jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą.

W ewentualnym pozwie o eksmisję powinna Pani wskazać, że siostra nie jest uprawniona do zamieszkiwania w lokalu należącym do Pani.

Dotychczas Pani siostra zamieszkiwała w tym mieszkaniu za zgodą jego właścicieli (najpierw Pani mamy, a obecnie Pani). Okoliczność ta świadczy, że pomiędzy stronami doszło do zawarcia umowy użyczenia na czas nieoznaczony. Z brzmienia art. 716 Kodeksu cywilnego wynika, że użyczający, któremu rzecz stanie się potrzebna z powodów nieprzewidywalnych w dniu zawarcia umowy, może żądać jej zwrotu, chociażby umowa była zawarta na czas określony. Co ważne, bez znaczenia jest, jakie powody sprawiają, że rzecz staje się potrzebna użyczającemu, ale Pani może wskazać, że chce sprzedać to mieszkanie w celu wypłacenia zachowku.

W ewentualnym pozwie powinna Pani wskazać, że po jej stronie, jako właściciela mieszkania, nastąpił brak woli do kontynuowania umowy użyczenia, co z kolei należy uznać za wystarczający powód do stwierdzenia rozwiązania tej umowy. Żądanie eksmisji jest wyrazem tego, że Pani, jako właściciel lokalu, jest przeciwna, by siostra nadal zamieszkiwała w lokalu.

Stosowny pozew o eksmisję powinna Pani wnieść do sądu rejonowego. Opłata od takiego pozwu jest stała i wynosi 200 zł.

Pani nie musi zapewniać siostrze mieszkania zastępczego, jednak w toku postępowania o eksmisję sąd ustali, czy Pani siostrze przysługuje uprawnienie do lokalu socjalnego.

Stosownie do art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (j.t. Dz. U. 2005 r. Nr 31, poz. 266) – w wyroku nakazującym opróżnienie lokalu sąd orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy. Obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu.

Sąd, badając z urzędu, czy zachodzą przesłanki do przyznania lokalu socjalnego, orzeka o uprawnieniu osób, o których mowa w ust. 1, biorąc pod uwagę dotychczasowy sposób korzystania przez nie z lokalu oraz ich szczególną sytuację materialną i rodzinną (art. 14 ust. 3).

Stosownie do art. 14 ust. 4 ustawy sąd nie może orzec o braku uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego wobec:

  • kobiety w ciąży,
  • małoletniego, niepełnosprawnego w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej lub ubezwłasnowolnionego oraz sprawującego nad taką osobą opiekę i wspólnie z nią zamieszkałą,
  • obłożnie chorych,
  • emerytów i rencistów spełniających kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej,
  • osoby posiadającej status bezrobotnego,
  • osoby spełniającej przesłanki określone przez radę gminy w drodze uchwały,
  • chyba że osoby te mogą zamieszkać w innym lokalu niż dotychczas używany.

Jeżeli Pani siostra nie spełnia powyższych warunków, to sąd nie ma obowiązku przyznania jej uprawnienia do lokalu socjalnego. Sąd może jednak takie uprawnienie przyznać ze względu na sytuację materialną, osobistą, zdrowotną i rodzinną Pani siostry, która powoduje, że nie jest ona w stanie zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych we własnym zakresie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z eksmisją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Zadaj pytanie »