Kategoria: Eksmisja

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z eksmisją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Bezprawne zajmowanie mieszkania przez siostrę

Michał Soćko • Opublikowane: 2017-09-15

Trzy lata temu moja siostra, która nie kontaktowała się z rodziną przez kilkanaście lat, nagle pojawiła się w mieszkaniu mamy, prosząc o możliwość zamieszkania na krótko. Okazało się, że jest bezdomna, bo straciła mieszkanie, a jej syn się ożenił i wyprowadził do żony, zostawiając ją bez środków finansowych. Zaczęła żyć u mamy na jej koszt, dręcząc ją swoim alkoholizmem. Mama zmarła pół roku temu, cały majątek zapisała w testamencie mnie. Przeprowadziłam już sprawę spadkową i jestem oficjalnie właścicielką tego mieszkania. Ja płacę za media, czynsz i inne opłaty. Siostra ma stały zasiłek socjalny z racji wieku emerytalnego i w miarę możliwości mi zwraca za czynsz. Nie jest zameldowana w tym mieszkaniu. Chciałabym sprzedać to mieszkanie i dać jej zachowek, ale ona mówi, że należy do niej i nawet mnie nie wpuszcza do środka. Co mam zrobić, by opuściła mój lokal?

Michał Soćko

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź, która rozwiała wszystkie wątpliwości. Nie musimy już korzystać z rad typu: "zróbcie na wszelki wypadek", które okazały się bezpodstawne i wymagały poniesienia dużych kosztów przez naszą rodzinę.
Halina, 56 lat, księgowa
Bardzo dziękuję za udzieloną mi poradę. Złożyłam dokumenty do PZU i czekam na decyzję. Cieszę się, że można tak szybko elektronicznie otrzymać pomoc w razie potrzeby. Będę korzystała z takiej formy porady. Wprawdzie ZUS nie uzna tego przypadku za nieszczęśliwy wypadek, jednak wydaje mi się ( po przeczytanie Państwa odpowiedzi) jakieś pieniądze z tytułu śmierci męża powinnam otrzymać.
Stefania
Potrzebowałem szybkiej porady prawnej. Nie wierzyłem, że się tak stanie, ale jednak odpowiedź przyszła niezwykle szybko w tym samym dniu, było to w niedzielę. Interpretacja także dotarła błyskawicznie. Niestety z dodatkowymi pytaniami była już zwłoka i nawet się musiałem upominać czy dostanę odpowiedź. Suma summarum problem został wyjaśniony i jak się mogę spodziewać będzie niekorzystny dla mnie. 
Krzysztof, 61 lat
Witam. Dzięki Państwu uzyskałam klarowne i konkretne informacje. Dziękuję.
Małgorzata
Bardzo dziękuje za dokładną i szybką odpowiedz na moje pytanie
Krzysztof

Już na początku należy wskazać, że siłą nie może Pani usunąć siostry z mieszkania. Konieczna jest sprawa eksmisyjna z uprzednim pisemnym zawiadomieniem siostry, aby opuściła lokal w określonym terminie. Powinna Pani oczywiście także dopełnić wszelkich formalności, aby w księdze wieczystej mieszkania widniała tylko Pani (chyba że zostało to już uczynione).

Zameldowanie Pani w tym mieszkaniu, bądź niezameldowanie Pani siostry nie ma znaczenia dla tytułu prawnego do zamieszkiwania w nim. Meldunek to jedynie ewidencyjny obowiązek wskazujący, że dana osoba znajduje się pod danym adresem. Nie ma on nic wspólnego z prawem zamieszkiwania w mieszkaniu (niejednokrotnie przeprowadza się eksmisję z lokalu, w którym lokator jest zameldowany, a utracił tytuł prawny do lokalu).

Aby poczynić kroki w celu wyeksmitowania siostry, powinna Pani przesłać jej wezwanie do opuszczenia lokalu w określonym terminie (ważne, by to był termin rozsądny, pozwalający siostrze znaleźć inny lokal, czyli np. 1 miesiąc, 2 miesiące).

W szczególności w piśmie można wskazać, że Pani nie zgadza się na to, aby siostra nadal zamieszkiwała w Pani mieszkaniu, gdyż chce Pani ten lokal sprzedać i jest Pani do tego potrzebny pusty lokal. Można wskazać, że jeżeli siostra nie zastosuje się do wezwania i nie opuści we wskazanym terminie lokalu, to Pani skieruje pozew o eksmisję do sądu, a także zacznie naliczać odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu w określonej, miesięcznej wysokości (może to być kwota odpowiadająca wartości czynszu, jaki Pani może otrzymać za wynajem lokalu).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Podstawę ewentualnego roszczenia o eksmisję stanowić może art. 222 § 1 Kodeksu cywilnego. Według tego przepisu, właściciel może żądać od osoby, która faktycznie włada jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą.

W ewentualnym pozwie o eksmisję powinna Pani wskazać, że siostra nie jest uprawniona do zamieszkiwania w lokalu należącym do Pani.

Dotychczas Pani siostra zamieszkiwała w tym mieszkaniu za zgodą jego właścicieli (najpierw Pani mamy, a obecnie Pani). Okoliczność ta świadczy, że pomiędzy stronami doszło do zawarcia umowy użyczenia na czas nieoznaczony. Z brzmienia art. 716 Kodeksu cywilnego wynika, że użyczający, któremu rzecz stanie się potrzebna z powodów nieprzewidywalnych w dniu zawarcia umowy, może żądać jej zwrotu, chociażby umowa była zawarta na czas określony. Co ważne, bez znaczenia jest, jakie powody sprawiają, że rzecz staje się potrzebna użyczającemu, ale Pani może wskazać, że chce sprzedać to mieszkanie w celu wypłacenia zachowku.

W ewentualnym pozwie powinna Pani wskazać, że po jej stronie, jako właściciela mieszkania, nastąpił brak woli do kontynuowania umowy użyczenia, co z kolei należy uznać za wystarczający powód do stwierdzenia rozwiązania tej umowy. Żądanie eksmisji jest wyrazem tego, że Pani, jako właściciel lokalu, jest przeciwna, by siostra nadal zamieszkiwała w lokalu.

Stosowny pozew o eksmisję powinna Pani wnieść do sądu rejonowego. Opłata od takiego pozwu jest stała i wynosi 200 zł.

Pani nie musi zapewniać siostrze mieszkania zastępczego, jednak w toku postępowania o eksmisję sąd ustali, czy Pani siostrze przysługuje uprawnienie do lokalu socjalnego.

Stosownie do art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (j.t. Dz. U. 2005 r. Nr 31, poz. 266) – w wyroku nakazującym opróżnienie lokalu sąd orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy. Obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu.

Sąd, badając z urzędu, czy zachodzą przesłanki do przyznania lokalu socjalnego, orzeka o uprawnieniu osób, o których mowa w ust. 1, biorąc pod uwagę dotychczasowy sposób korzystania przez nie z lokalu oraz ich szczególną sytuację materialną i rodzinną (art. 14 ust. 3).

Stosownie do art. 14 ust. 4 ustawy sąd nie może orzec o braku uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego wobec:

  • kobiety w ciąży,
  • małoletniego, niepełnosprawnego w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej lub ubezwłasnowolnionego oraz sprawującego nad taką osobą opiekę i wspólnie z nią zamieszkałą,
  • obłożnie chorych,
  • emerytów i rencistów spełniających kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej,
  • osoby posiadającej status bezrobotnego,
  • osoby spełniającej przesłanki określone przez radę gminy w drodze uchwały,
  • chyba że osoby te mogą zamieszkać w innym lokalu niż dotychczas używany.

Jeżeli Pani siostra nie spełnia powyższych warunków, to sąd nie ma obowiązku przyznania jej uprawnienia do lokalu socjalnego. Sąd może jednak takie uprawnienie przyznać ze względu na sytuację materialną, osobistą, zdrowotną i rodzinną Pani siostry, która powoduje, że nie jest ona w stanie zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych we własnym zakresie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z eksmisją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Odpowiedzialność za długi osoby uprawnionej do zamieszkiwania w lokalu od gminy

Moja znajoma, pomimo że ma takie uprawnienie, nie mieszka w przydzielonym lokalu komunalnym. Jej rodzice zadłużyli mieszkanie i po śmierci matki...

Eksmisja z zadłużonego mieszkania i spłata długu

Moja teściowa mieszkała w zadłużonym mieszkaniu, gmina eksmitowała ją i dała jej lokal socjalny, ale niestety nadal musi spłacać dług...

Jak się pozbyć nieuczciwego lokatora?

Zawarłem umowę najmu mieszkania na czas określony od 1 czerwca do 31 sierpnia br. roku. Po upływie tego okresu umowa przestawała obowiązywać bez uprzedniego...

Spłata zadłużenia a eksmisja

Mam pytanie w sprawie eksmisji z mieszkania. Moi rodzice mają zadłużone mieszkanie. Była już sprawa w sądzie za niepłacenie i rodzice...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »