Kategoria: TBS

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem TBS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wypisanie byłego męża z umowy najmu mieszkania TBS

Wioletta Dyl • Opublikowane: 2017-03-17

Jestem partycypantem mieszkania w TBS, jako najemców wyznaczyłam córkę i zięcia, kiedy byli już po ślubie. Niestety małżeństwo nie przetrwało i doszło do rozwodu. Były zięć jest już wymeldowany z mieszkania, ale nie zrezygnował z tytułu najemcy. Nie dokłada się do czynszu i nie przedkłada zeznania podatkowego, co skutkuje podwyższeniem czynszu. Prośby nie skutkują. Co zrobić, aby pozbyć się uciążliwego najemcy? Czy jest wyjście z sytuacji poza wniesieniem sprawy do sądu?

Wioletta Dyl

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź, która rozwiała wszystkie wątpliwości. Nie musimy już korzystać z rad typu: "zróbcie na wszelki wypadek", które okazały się bezpodstawne i wymagały poniesienia dużych kosztów przez naszą rodzinę.
Halina, 56 lat, księgowa
Bardzo dziękuję za udzieloną mi poradę. Złożyłam dokumenty do PZU i czekam na decyzję. Cieszę się, że można tak szybko elektronicznie otrzymać pomoc w razie potrzeby. Będę korzystała z takiej formy porady. Wprawdzie ZUS nie uzna tego przypadku za nieszczęśliwy wypadek, jednak wydaje mi się ( po przeczytanie Państwa odpowiedzi) jakieś pieniądze z tytułu śmierci męża powinnam otrzymać.
Stefania
Potrzebowałem szybkiej porady prawnej. Nie wierzyłem, że się tak stanie, ale jednak odpowiedź przyszła niezwykle szybko w tym samym dniu, było to w niedzielę. Interpretacja także dotarła błyskawicznie. Niestety z dodatkowymi pytaniami była już zwłoka i nawet się musiałem upominać czy dostanę odpowiedź. Suma summarum problem został wyjaśniony i jak się mogę spodziewać będzie niekorzystny dla mnie. 
Krzysztof, 61 lat
Witam. Dzięki Państwu uzyskałam klarowne i konkretne informacje. Dziękuję.
Małgorzata
Bardzo dziękuje za dokładną i szybką odpowiedz na moje pytanie
Krzysztof

Sprawa niestety nie jest prosta. W przypadku mieszania TBS mamy do czynienia z dwiema umowami. Pierwszą jest umowa o partycypację w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, powiązana z obowiązkiem wpłacenia części kosztów budowy mieszkania i prawem do wskazywania najemców lokalu, gdy jest on wolny pod względem faktycznym i prawnym.

Pani jako partycypant wskazała swoją córkę i zięcia jeszcze w trakcie trwania ich małżeństwa. Umowa najmu została zatem zawarta z nimi dwojgiem jako wskazanymi przez Panią najemcami. W takiej sytuacji umowa taka podlega ochronie z art. 6801 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z treścią § 1 zdanie pierwsze tego art.:

„Małżonkowie są najemcami lokalu bez względu na istniejące między nimi stosunki majątkowe, jeżeli nawiązanie stosunku najmu lokalu mającego służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych założonej przez nich rodziny nastąpiło w czasie trwania małżeństwa.”

Natomiast § 2 tego art. stanowi, że: „Ustanie wspólności majątkowej w czasie trwania małżeństwa nie powoduje ustania wspólności najmu lokalu mającego służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych rodziny. Sąd, stosując odpowiednio przepisy o ustanowieniu w wyroku rozdzielności majątkowej, może z ważnych powodów na żądanie jednego z małżonków znieść wspólność najmu lokalu”.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

A zatem, jeżeli sprawa rozwodowa jest już zakończona, a Pani córka nie podniosła w trakcie procesu, że zamierza zatrzymać prawo najmu wyłącznie dla siebie, to sąd nie orzekał w tej kwestii w wyroku rozwodowym, więc w zależności od wartości odtworzeniowej lokalu są dwie drogi postępowania.

W pierwszym wypadku, gdy wartość odtworzeniowa lokalu jest mniejsza niż 3% w skali roku, córka powinna złożyć wniosek do TBS-u o wypowiedzenie byłemu małżonkowi umowy najmu. Zgodnie z treścią art. 11 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 150 z dnia 31.01.2014 r.): „Właściciel lokalu, w którym czynsz jest niższy niż 3% wartości odtworzeniowej lokalu w skali roku, może wypowiedzieć stosunek najmu:

1) z zachowaniem sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia, z powodu niezamieszkiwania najemcy przez okres dłuższy niż 12 miesięcy.”

TBS, wobec wypełnienia powyższych przesłanek, powinien takie wypowiedzenie byłemu zięciowi przesłać.

W drugim przypadku, tj. jeżeli czynsz najmu jest wyższy niż 3% wartości odtworzeniowej lokalu w skali roku, niestety pozostaje jedynie wniesienie powództwa do sądu o rozwiązanie stosunku najmu z byłym zięciem.

Jest jeszcze trzecie wyjście. Wspomniała Pani, że zięć nie składa do TBS (jeśli dobrze zrozumiałam) deklaracji o osiąganych dochodach. Tymczasem najemca jest obowiązany składać do TBS-u raz na 2 lata (do 30 kwietnia), deklarację o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim. Zaświadczenie powinno być składane bez wzywania przez TBS. Poza tym najemca jest obowiązany, na żądanie TBS-u, przedstawić zaświadczenie właściwego miejscowo urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez tę osobę.

Z oświadczeniem o zarobkach związana jest przesłanka wypowiedzenia umowy najmu tj.: w przypadku niezłożenia stosownej deklaracji w terminie – TBS może (ale nie musi) wypowiedzieć umowę najmu. Do okresu wypowiedzenia stosuje się wówczas przepisy ww. ustawy o ochronie praw lokatorów. Być może zatem warto zwrócić administracji TBS uwagę na ten wątek i wykorzystać go bez konieczności oddawania sprawy do sądu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mieszkaniem TBS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »