Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem mieszkaniowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wzór pełnomocnictwa do udziału w walnym zgromadzeniu spółdzielni mieszkaniowej

Marek Gola • Opublikowane: 2017-07-14

Spółdzielnia mieszkaniowa zamieściła wzór pełnomocnictwa do udziału w walnym zgromadzeniu, w którym do pełnienia funkcji pełnomocnika uprawnia jedynie szczególne osoby, wymagając zarazem mnóstwa danych, co w moim odczuciu narusza ogólne zasady Kodeksu cywilnego. Upoważniający musi podać swe pełne dane (imię, nazwisko, adres, PESEL, numerr członkowski), a pełnomocnictwa udzielić może jedynie innemu członkowi spółdzielni (należy podać jego imię, nazwisko, adres, PESEL, numer członkowski), zabraniając jednocześnie substytucji tego pełnomocnictwa. Wprowadzono też rejestr pełnomocnictw i obowiązek osobistej rejestracji pełnomocnictwa przez wydającego pełnomocnictwo. Czy to zgodne z prawem?

Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź, która rozwiała wszystkie wątpliwości. Nie musimy już korzystać z rad typu: "zróbcie na wszelki wypadek", które okazały się bezpodstawne i wymagały poniesienia dużych kosztów przez naszą rodzinę.
Halina, 56 lat, księgowa
Bardzo dziękuję za udzieloną mi poradę. Złożyłam dokumenty do PZU i czekam na decyzję. Cieszę się, że można tak szybko elektronicznie otrzymać pomoc w razie potrzeby. Będę korzystała z takiej formy porady. Wprawdzie ZUS nie uzna tego przypadku za nieszczęśliwy wypadek, jednak wydaje mi się ( po przeczytanie Państwa odpowiedzi) jakieś pieniądze z tytułu śmierci męża powinnam otrzymać.
Stefania
Potrzebowałem szybkiej porady prawnej. Nie wierzyłem, że się tak stanie, ale jednak odpowiedź przyszła niezwykle szybko w tym samym dniu, było to w niedzielę. Interpretacja także dotarła błyskawicznie. Niestety z dodatkowymi pytaniami była już zwłoka i nawet się musiałem upominać czy dostanę odpowiedź. Suma summarum problem został wyjaśniony i jak się mogę spodziewać będzie niekorzystny dla mnie. 
Krzysztof, 61 lat
Witam. Dzięki Państwu uzyskałam klarowne i konkretne informacje. Dziękuję.
Małgorzata
Bardzo dziękuje za dokładną i szybką odpowiedz na moje pytanie
Krzysztof

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze oraz przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

Zgodnie z art. 36 Prawa spółdzielczego walne zgromadzenie jest najwyższym organem spółdzielni. Każdy członek ma jeden głos bez względu na ilość posiadanych udziałów. Statut spółdzielni, której członkami mogą być wyłącznie osoby prawne, może określać inną zasadę ustalania liczby głosów przysługujących członkom. Członek może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu przez pełnomocnika, jeżeli ustawa lub statut nie stanowią inaczej. Osoby prawne będące członkami spółdzielni biorą udział w walnym zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu walnego zgromadzenia. Członek zarządu spółdzielni nie może być pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu. Nie dotyczy to spółdzielni liczących nie więcej niż dziesięciu członków, o ile statut nie stanowi inaczej. Pracownik spółdzielni może być pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu, tylko jeżeli jest również członkiem spółdzielni zatrudnionym na podstawie spółdzielczej umowy o pracę. Członek ma prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta członek, nie są uprawnione do zabierania głosu. W walnym zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele związku rewizyjnego, w którym spółdzielnia jest zrzeszona, oraz przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

W pierwszej kolejności proszę zwrócić uwagę na treść art. 36, a w szczególności ustępu 3, zgodnie z którym członek może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu przez pełnomocnika, jeżeli ustawa lub statut nie stanowią inaczej. Osoby prawne będące członkami spółdzielni biorą udział w walnym zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika.

Statut ma zatem prawo uregulować uprawnienie członka spółdzielni w sposób odmienny. Ustawodawca nie reguluje przy tym, jakie inne wymogi muszą być spełniona, w szczególności brak jest wskazania procedury udzielenia takiego pełnomocnictwa.

Temat przez Pana poruszony, budzi spore kontrowersje w praktyce, albowiem z jednej strony procedura w spółdzielni mieszkaniowej, o której Pan pisze, ma na celu prawidłowe działanie tej instytucji, a z drugiej strony procedura taka może być zbyt daleko idąca i nieważna.

Proszę wyobrazić sobie sytuację kiedy pełnomocnictwo może być udzielone bez jakichkolwiek wymogów, za wyjątkiem jednego – musi mieć formę pisemną. Wówczas w latach tzw. wyborczych (wybory do rady nadzorczej) członkowie bliżej nikomu nie znani ( przy dużych spółdzielniach jest to możliwe) udzielają pełnomocnictw różnym osobom, które następnie głosują na określonych kandydatów, którzy dostają się do rady nadzorczej. Osobiście jestem przeciwnikiem pełnej swobody w tym zakresie, bowiem niestety przy „kombinatorstwie” naszego społeczeństwa tego rodzaju uprawnienia mogą prowadzić do destrukcji.

Z drugiej jednak strony w literaturze można znaleźć wskazania, iż „przepis art. 36 § 4 pr. spółdz., mający charakter bezwzględnie obowiązujący (ius cogens), dotyczy ustawowej formy szczególnej w postaci tzw. zwyczajnej, czyli niekwalifikowanej formy pisemnej pełnomocnictwa. Przez formę pisemną rozumie się utrwalone oświadczenie woli osoby złożone za pomocą pisma w dokumencie sporządzonym w dowolny sposób (ręcznie lub mechanicznie) i podpisanym własnoręcznie przez członka spółdzielni. Nieważne jest pełnomocnictwo udzielone z naruszeniem formy pisemnej (por. actus omissa forma legis corruit). Pełnomocnictwo złożone w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 262), weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, spełnia wymagania zastrzeżone dla formy pisemnej. Oczekiwaniu temu nie czyni zadość podpis na dokumencie pełnomocnictwa przesłanym faksem, który jest kopią tego dokumentu. Wymagania dalej idące, aniżeli to wynika z art. 36 § 4 pr. spółdz., ustanowione dla pełnomocnictwa w statucie spółdzielni są nieważne (art. 58 § 1 k.c.)” .

Z powyższego wynika, że jedynym warunkiem, jaki ustawodawca przewiduje, jest zachowanie formy pisemnej. Każde pozostałe wymagania powodują, że są nieważne. Zachodzi przy tym pytanie, czy powyższe odnosi się wyłącznie do formy pełnomocnictwa, czy jego treści. Innymi słowy na pewno statut nie może zastrzec formy notarialnej.

Reasumując, moim zdaniem odpowiedź na zadane przez Pana pytanie nie może być jednoznaczna i osobiście uważam, że w najbliższym czasie doczekamy się wielu różnych komentarzy w tym zakresie, które być może będą, z daleko posuniętej ostrożności, kierowały się u koncepcji pierwszej.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem mieszkaniowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »