Zamieszkanie najemcy mieszkania komunalnego w DPS

Mieszkam z mamą w mieszkaniu komunalnym w Warszawie. Rodzice otrzymali to mieszkanie w latach 70. ubiegłego wieku, a ja tam mieszkam od urodzenia, czyli od 1979 roku. Mama, która ma ukończone 77 lat (i jest najemcą mieszkania), ze względu na swój stan zdrowotny w niedługim czasie przeniesie się do DPS-u, gdzie prawdopodobnie pozostanie już przez resztę swojego życia. Jestem także w związku z partnerką, która w chwili obecnej mieszka w innym miejscu i z którą planujemy wspólne życie, jednakże nie planujemy zawarcia formalnego związku małżeńskiego.
Czy muszę zgłaszać do gminy fakt wyprowadzenia się mamy do ośrodka opieki? Czy zgłaszam dopiero sytuację, gdy mama umrze? Czy moja partnerka może otrzymać zgodę na zamieszkanie ze mną, jeśli nie jesteśmy małżeństwem i czy sytuacja z mamą ma tu jakieś znaczenie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zamieszkanie najemcy mieszkania komunalnego w DPS

Zgłoszenie przez najemcę nowego lokatora

Zacznę od tego, że nie jest Pan dysponentem mieszkania, więc nie przysługują Panu żadne uprawnienia z tym związane. W tym możliwość zgłoszenia partnerki. Mama jako jedyna może i bezsprzecznie powinna zgłosić fakt zamieszkania Pana partnerki w lokalu.

Przeniesienie umowy najmu

Co więcej powinniście, jeszcze przed przeniesieniem mamy do DPS-u uregulować kwestię najmu – tj. uzyskać zgodę mamy i gminy na przeniesienie na Pana umowy najmu. Inaczej jest wysoce prawdopodobne, że straci Pan to mieszkanie.

Zgodnie z zapisami ustawy o ochronie praw lokatorów:

„Art. 11. [Rozwiązywanie umów o używanie lokalu]

1. Jeżeli lokator jest uprawniony do odpłatnego używania lokalu, wypowiedzenie przez właściciela stosunku prawnego może nastąpić tylko z przyczyn określonych w ust. 2–5, art. 21 ust. 4–4b i 5 oraz art. 21a. Wypowiedzenie powinno być pod rygorem nieważności dokonane na piśmie oraz określać przyczynę wypowiedzenia.

2. Nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny, jeżeli lokator:

(…)

3) wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej zgody właściciela (…).

TU MIEŚCI SIĘ KWESTIA UMOŻLIWIENIA MIESZKANIA PANA PARTNERCE BEZ ZGODY GMINY

3. Właściciel lokalu może wypowiedzieć stosunek najmu z zachowaniem:

1) sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia, z powodu niezamieszkiwania najemcy przez okres dłuższy niż 12 miesięcy.

TU MIEŚCI SIĘ KWESTIA ZAMIESZKANIA MAMY W DPS-IE.

10. Z ważnych przyczyn, innych niż określone w ust. 2, właściciel może wytoczyć powództwo o rozwiązanie stosunku prawnego i nakazanie przez sąd opróżnienia lokalu, jeżeli strony nie osiągnęły porozumienia co do warunków i terminu rozwiązania tego stosunku”.

JEŚLI NAWET NIE MINIE 12 MIESIĘCY OD UMIESZCZENIA MAMY W DPS-IE, GMINA MOŻE SĄDOWNIE ROZWIĄZAĆ STOSUNEK NAJMU.

Oczywiście umowa zapewne nakłada obowiązek na mamę jako najemcę, udzielania informacji o wyprowadzce do DPS-u. Pan takiego obowiązku nie ma. Jednak jeśli mama umrze w DPS-ie, czyli nie spełni Pan warunku zamieszkiwania z mamą w lokalu w dniu jej śmierci, nie wstąpi Pan w stosunek najmu.

Według art. 691 Kodeksu cywilnego:

„§ 1. W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą.

§ 2. Osoby wymienione w § 1 wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci.

§ 3. W razie braku osób wymienionych w § 1 stosunek najmu lokalu mieszkalnego wygasa.

§ 4. Osoby, które wstąpiły w stosunek najmu lokalu mieszkalnego na podstawie § 1, mogą go wypowiedzieć z zachowaniem terminów ustawowych, chociażby umowa najmu była zawarta na czas oznaczony. W razie wypowiedzenia stosunku najmu przez niektóre z tych osób stosunek ten wygasa względem osób, które go wypowiedziały.

§ 5. Przepisów § 1–4 nie stosuje się w razie śmierci jednego ze współnajemców lokalu mieszkalnego”.

Zobacz również: Główny najemca mieszkania komunalnego - prawa

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wygaśnięcie umowy najmu

Przy dłuższych okresach czasu zamieszkiwania razem zdarzają się sytuacje spowodowane różnymi przyczynami (dłuższy wyjazd, choroba), w których następuje zerwanie więzi faktycznej z lokalem. Jeżeli wtedy najemca lokalu umrze, w następstwie czego dojdzie do wygaśnięcia stosunku najmu, to o spełnieniu wymogu wspólnego zamieszkiwania, jako podstawy do wstąpienia po nim w stosunek najmu przez osobę bliską zdecyduje ocena, czy przerwa we wspólnym zamieszkiwaniu miała charakter przejściowy, czy też oznaczała definitywne opuszczenie lokalu. Ocena konkretnych okoliczności sprawy powinna wówczas zmierzać do odtworzenia zamiaru obu wspólnie zamieszkujących osób, a więc czynnika ze sfery ich świadomości i woli (vide: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 lutego 2002 r., sygn. akt I CKN 1023/99, LEX nr 53288).

Jeśli mama nie będzie mieszkała w lokalu w dniu śmierci, a jej stałym miejscem pobytu będzie DPS, nie wstąpi Pan w najem po mamie.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Izabela Nowacka-Marzeion

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych, prawem budowlanym oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesją i planowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

rozwodowy.pl

Szukamy prawnika »